Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Teatteriarviot
Teatteriarvio: Välitilasta voi kasvaa tilaväli – Lapin ylioppilasteatterin esityksen sopivasti ironinen ote kyseenalaistaa suorittaja-arvoja

Teat­te­riar­vio: Vä­li­ti­las­ta voi kasvaa ti­la­vä­li – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­sen so­pi­vas­ti iro­ni­nen ote ky­seen­alais­taa suo­rit­ta­ja-ar­vo­ja

24.01.2024 15:41
Tilaajille
Arvio: Vojakkalan salakuljettajien uusi tuleminen — Paikallisuus ja vahvat harrastajanäyttelijät ovat Miljoonarannan joppareiden valtteja

Arvio: Vo­jak­ka­lan sa­la­kul­jet­ta­jien uusi tu­le­mi­nen — Pai­kal­li­suus ja vahvat har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jät ovat Mil­joo­na­ran­nan jop­pa­rei­den valt­te­ja

08.01.2024 14:30
Tilaajille
Teatteriarvio: Suuria tunteita ja synkkiä salaisuuksia – Kotiopettajattaren tarinan tapahtumat vyöryvät romantiikan ajan tyyliin runsaina ja vuolaina Rovaniemen teatterin lavalla

Teat­te­riar­vio: Suuria tun­tei­ta ja synkkiä sa­lai­suuk­sia – Ko­ti­opet­ta­jat­ta­ren tarinan ta­pah­tu­mat vyö­ry­vät ro­man­tii­kan ajan tyyliin run­sai­na ja vuo­lai­na Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla

13.12.2023 07:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Tilaajille
Vastine: Näytelmän isä ei juo
Mielipidekirjoitus

Vas­ti­ne: Näy­tel­män isä ei juo

21.11.2023 10:55
Tilaajille
Teatteriarvio: Häpeä on kammitsa, joka estää kasvun – Leena Talvensaaren näytelmä käsittelee sukupolvitraumaa viisaudella ja viihdyttäen

Teat­te­riar­vio: Häpeä on kam­mit­sa, joka estää kasvun – Leena Tal­ven­saa­ren näy­tel­mä kä­sit­te­lee su­ku­pol­vi­trau­maa vii­sau­del­la ja viih­dyt­täen

15.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Pimpampum ja syöksy syteen tai saveen – Rovaniemen teatterin lavalla lainaneuvottelut kasvavat jännitysnäytelmäksi

Teat­te­riar­vio: Pim­pam­pum ja syöksy syteen tai saveen – Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla lai­na­neu­vot­te­lut kas­va­vat jän­ni­tys­näy­tel­mäk­si

01.11.2023 20:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Vau, miten villi lehmä! Mimmi Lehmä ja Varis seikkailevat Rovaniemen teatterin tuoreessa lastennäytelmässä

Teat­te­riar­vio: Vau, miten villi lehmä! Mimmi Lehmä ja Varis seik­kai­le­vat Ro­va­nie­men teat­te­rin tuo­rees­sa las­ten­näy­tel­mäs­sä

13.10.2023 08:17
Tilaajille
Teatteriarvio: Kirkasta hittiä ja raikasta koreografiaa – Rovaniemen teatterin uusi musikaali valaisee syksyn hämäränhyssyä

Teat­te­riar­vio: Kir­kas­ta hittiä ja rai­kas­ta ko­reo­gra­fiaa – Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi mu­si­kaa­li va­lai­see syksyn hä­mä­rän­hys­syä

05.10.2023 13:52
Tilaajille
Arvio: Keikkamuistoista komediaksi — Lapin ylioppilasteatteri tarjoaa takuuabsurdia improa, mutta selkeytyykö vierailijan rooli?

Arvio: Keik­ka­muis­tois­ta ko­me­diak­si — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri tarjoaa ta­kuuab­sur­dia improa, mutta sel­key­tyy­kö vie­rai­li­jan rooli?

21.07.2023 18:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Konttinen haukkuu huolella katsojansa

Teat­te­riar­vio: Kont­ti­nen haukkuu huo­lel­la kat­so­jan­sa

12.07.2023 15:29
Tilaajille
Teatteriarvio: Messeviä miehiä, muhevaa musaa

Teat­te­riar­vio: Mes­se­viä miehiä, muhevaa musaa

05.07.2023 17:05
Tilaajille
Teatteriarvio: Rennossa lennossa luovaa uskallusta – Lapin ylioppilasteatterin ensi-ilta sukeltaa tiivistii ohjaamiseen ja ohjattavana olemiseen

Teat­te­riar­vio: Ren­nos­sa len­nos­sa luovaa us­kal­lus­ta – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin en­si-il­ta su­kel­taa tii­vis­tii oh­jaa­mi­seen ja oh­jat­ta­va­na ole­mi­seen

09.05.2023 09:49
Tilaajille
Teatteriarvio: Säihkyvää energiaa ja uskallusaskellusta – Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus vie seikkailun melskeeseen

Teat­te­riar­vio: Säih­ky­vää ener­giaa ja us­kal­lus­as­kel­lus­ta – Mar­si­paa­ni, Pis­taa­si ja suuri roh­keus­us­kal­lus vie seik­kai­lun mels­kee­seen

03.03.2023 13:37
Tilaajille
Teatteriarvio: Kun elämä hapertuu ja kulissit kaatuvat – Kauppamatkustajan kuolemassa on menestyksen halun ja epäonnistumisen häpeän monikerroksinen kuvaus

Teat­te­riar­vio: Kun elämä ha­per­tuu ja ku­lis­sit kaa­tu­vat – Kaup­pa­mat­kus­ta­jan kuo­le­mas­sa on me­nes­tyk­sen halun ja epä­on­nis­tu­mi­sen häpeän mo­ni­ker­rok­si­nen kuvaus

14.12.2022 12:51
Tilaajille
Teatteriarvio: Siunaa, mikä show! Nunnia ja konnia tarjoaa vauhtia, vaaraa ja riehakasta remellystä

Teat­te­riar­vio: Siunaa, mikä show! Nunnia ja konnia tarjoaa vauh­tia, vaaraa ja rie­ha­kas­ta re­mel­lys­tä

08.11.2022 15:39 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Puut elävät pimeyden yli — Kemin teatterin ehkä viimeinen näytelmä on pamfletti ihmisyyden puolesta

Teat­te­riar­vio: Puut elävät pi­mey­den yli — Kemin teat­te­rin ehkä vii­mei­nen näy­tel­mä on pamf­let­ti ih­mi­syy­den puo­les­ta

10.04.2022 12:17 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Niskavuoren Heta on hyytävä jyrä ja kivussa keitetty nainen

Teat­te­riar­vio: Nis­ka­vuo­ren Heta on hyytävä jyrä ja kivussa kei­tet­ty nainen

01.03.2021 12:36
Teatteriarvio: Koomista tragediaa ja traagista komediaa – Varasto tarkastelee ihmiselämän raadollisuutta  sypäkän tarinan kautta

Teat­te­riar­vio: Koo­mis­ta tra­ge­diaa ja traa­gis­ta ko­me­diaa – Varasto tar­kas­te­lee ih­mis­elä­män raa­dol­li­suut­ta sypäkän tarinan kautta

04.12.2020 13:21
Arvio: Koiranelämän valopilkkuja

Arvio: Koi­ran­elä­män va­lo­pilk­ku­ja

25.10.2020 18:27
Tilaajille