Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Lääketutkimus
Uusi Suomessa kehitetty rauhoitusaine tekee koirien nukuttamisesta entistä turvallisempaa

Uusi Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty rau­hoi­tus­ai­ne tekee koirien nu­kut­ta­mi­ses­ta entistä tur­val­li­sem­paa

12.01.2022 14:18
Yli puoli miljoonaa suomalaista syö mielialalääkettä, mutta puhutaanko niiden riskeistä tarpeeksi? Haastattelimme vieroitusoireista kärsiviä sekä hoitosuosituksia laatinutta professoria

Yli puoli mil­joo­naa suo­ma­lais­ta syö mie­lia­la­lää­ket­tä, mutta pu­hu­taan­ko niiden ris­keis­tä tar­peek­si? Haas­tat­te­lim­me vie­roi­tus­oi­reis­ta kär­si­viä sekä hoi­to­suo­si­tuk­sia laa­ti­nut­ta pro­fes­so­ria

08.08.2021 11:00 3
Tilaajille
Sairaanhoitopiirit voivat jo käyttää koronalääkettä, jonka tehosta ei ole varmuutta – uusien lääkkeiden tutkiminen alkaa Suomessa syksyllä

Sai­raan­hoi­to­pii­rit voivat jo käyttää ko­ro­na­lää­ket­tä, jonka tehosta ei ole var­muut­ta – uusien lääk­kei­den tut­ki­mi­nen alkaa Suo­mes­sa syk­syl­lä

27.08.2020 13:08
Helsingissä tutkitaan, tehoavatko elinsiirtopotilaiden hoidossa käytettävät hyljinnänestolääkkeet koronavirukseen – ensimmäisiä tuloksia saadaan ehkä loppukesällä

Hel­sin­gis­sä tut­ki­taan, te­hoa­vat­ko elin­siir­to­po­ti­lai­den hoi­dos­sa käy­tet­tä­vät hyl­jin­nän­es­to­lääk­keet ko­ro­na­vi­ruk­seen – en­sim­mäi­siä tu­lok­sia saadaan ehkä lop­pu­ke­säl­lä

15.05.2020 17:25