Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ahmojen met­säs­tyk­seen saa tänä talvena enin­tään kah­dek­san poik­keus­lu­paa – Ahmojen po­ro­va­hin­got ovat suu­rem­mat kuin suden, karhun ja il­vek­sen ai­heut­ta­mat va­hin­got yh­teen­sä

Ahmoja voidaan metsästää rajoitetusti pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan poikkeuslupia metsästykseen voidaan myöntää kolmen edellisen vuoden tapaan enintään kahdeksan.

– Valmistelua aikaistettiin aiemmista vuosista, jotta ahmojen metsästys voitaisiin toteuttaa ennen helmikuuta, jolloin ahmojen lisääntymisaika tavallisesti alkaa. Rajoitetun metsästyksen tavoitteena on mahdollistaa merkittäviä porovahinkoja aiheuttavien yksilöiden poistaminen, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tiedotteessa.