Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Vir­tuá­las­kuv­la gullá otná beaivái - Lokten oahp­poá­sa­hu­sa pro­fiil­la


Virtuálaskuvlla plánejeaddj Tiisu-Maria Näkkäläjärvi mielde lea dehálaš fállat ohppiide vuollegis šielmmá oassalastit gáiddusoahpahussii.
Virtuálaskuvlla plánejeaddj Tiisu-Maria Näkkäläjärvi mielde lea dehálaš fállat ohppiide vuollegis šielmmá oassalastit gáiddusoahpahussii.
Kuva: Priváhta govva

Virtuálaskuvla lea oahppanbiras, masa diehtoteknihka ávkkástallamiin lea huksejuvvon ássanbáikái sorjjasmeahttun ja dásseárvosaš oahppanvuogádat.

Sámi oahpahusguovddáš Anáris lea juo jagi 2004 rájes fállan sámegielaid -ja kultuvrra oahpuid gáiddusstudeanttaide virtuálaskuvlla bokte. Dat lea menestuvvan nu bures ahte lea šaddan bistevaš doaibman.

–  Min virtuálaskuvlla váldoulbmilin lea fállat sámegielaid -ja kultuvrra oahpahusa namalassii rávesolbmuide. Máŋgasat máhttet gal hupmat, muhto eai leat oahppan čállit sámegillii. Mii guldalit dárkilit makkár oahppofálaldagaid servodat dárbbaha ja plánejit daid dan mielde. Maiddái teknihka ovdáneapmi ja ođasmahttin addá olles áigge ođđa vejolašvuođaid, lohká virtuálaskuvlla plánejeaddji Tiisu-Maria Näkkäläjärvi.

Oahppofálaldat viidon

Virtuálaskuvla buvttada gáiddusoahpahusa iežas čuozáhatjoavkku lassin ovdamearkka dihte sámegiela skuvlejumi maiddái eará ovttasbargoguimmiid ja olles organisašuvnnaid dárbbuide.

–  Giellaskuvlejumi lassin gáiddusoahpahusa doarjjabálvalus lea dárjon máŋggaide vejolašvuođa sirdásit gáiddusoahpahussii. Go virtuálaskuvla fuolaha oahpaheddjiid ja ohppiid skuvlejumi ja fállá doarjjabálvalusa, de earát sáhttet vuodjut ieš áššái, mii lea kvaliteahtadási oahpahus ja oahppan ilmmá hehttehusaid, muitala Sámi oahpahusguovddáža rektor Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen.

Son lea leamaš guovddášrollas virtuálaskuvlla álggaheami rájes ja illuda go 16 jagi maŋŋel unna prošeakta lea šaddan viiddis doaibman.

Sámi oahpahusguovddáža rektor Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen lea leamaš mielde hukseme virtuálaskuvlla áibbas álggu rájes.
Sámi oahpahusguovddáža rektor Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen lea leamaš mielde hukseme virtuálaskuvlla áibbas álggu rájes.
Kuva: Priváhta govva

Reálaáigásaš ja interaktiiva oahppobiras

Sámi oahpahusguovddáža fállan virtuálaoahpahus sisttisdoallá oahppanbirrasa, masa gullet reálaáigásaš ja interaktiiva oahppodiimmut gáiddusoahpahusvuogádagas, Moodle-oahppanvuođđu ja earálágan servvoslaš bargoneavvut ja -vuogit.

– Earenomážit dál koronadilis olbmot leat váldán atnui iešguđetlágan digitála reaidduid ja dálá dilli motivere háhkat digitála dáidduid, go máŋgasat leat ruovttuskuvllain -ja kantuvrrain.

Maiddái oahpaheaddjit leat šaddan ođđa dillái go oahppoásahusat leat fysalaččat gitta.

– Sii leat ferten sirdit oahppomateriálaid digitálavuogádahkii ja logaldallamat dáhpáhuvvet dán dilis eivvo gáiddusoahpahussan. Das leat máŋga elemeanta, muhto virtuálaskuvlla bokte mis lea guhkes vásáhus gávdnat buriid čovdosiid, čilge Näkkäläjärvi.

Oktageardánis teknihkka ja gáiddusbálvalus

–  Mii leat huksen gáiddusoahpahusa nu ahte dat livččii nu oktageardán go vejolaš. Dalle olbmuin lea vuollegis šielbmá oassálastit oahpahussii. Mis lea diehtoteknihkalaš gáiddusbálvalus min ohppiide. Oahppit galget maiddái dovdat ahte sis lea dorvválaš oahppanbiras maiddái virtuálaluohkkas ja das mis leage oahppoásáhussan ovddasvástádus, muitala Näkkäläjärvi.

Sámi oahpahusguovddáža virtuálaoahppodiimmut leat nugo lagasoahppodiimmutge. Oahppodiimmuin lea sohppojuvvon álgin- ja nohkanáigi. Oahpahussii gullá maiddái muhtin muddui lagasoahpahus.

Ohcanáigi oahpuide dáhpáhuvvá birra jagi.

Lokten oahppoásahusa profiilla

– Virtuálaskuvla lea lokten Sámi oahpahusguovddáža oahpahusa digitálamáhtu ja maiddái lokten oahppoásáhusa profiilla dávggas ja máŋggahámat čovdosiidda nákcen oahppolágideaddjin. Ovttasbargu lea leamaš dehálaš oassi. Dat nanne oktasaš ulbmila seailluhit ja nannet sámi kultuvrra, lohká Rasmus-Moilanen.

– Lea dehálaš muitit ahte gáiddusoahpahus fihttejuvvo máŋgga sierra vugiin, earenomážit dál go koronadili geažil máŋggat oahpaheaddjit leat šaddan fáhkka gáiddusoahpahussii. Vásáhus lea sihkkárit máŋgasii buorre, muhto lea jáhkehahtti nannen maiddái daid ipmárdusaid ahte gáiddusoahpahusa bokte ii leat vejolaš joksat seamma ulbmiliid go lagasoahpahusas. Máŋgasat oidnet gáiddusoahpahusa hástálusaid, maid mii nai leat šaddan ovdánahttinbarggu oassin čoavdit. Go mii hupmat gáiddusoahpahusa birra, midjiide dat dárkkuha alla kvaliteahtain buvttaduvvon oahpahusa, doaibmi birrasa ja teknihka, deattuha Rasmus-Moilanen.

Ovdánahttin prošeavttaid bokte

Rasmus-Moilanen joatká ahte virtuálaskuvla lea máŋggaid prošeavttaid bokte ovdánahttan gáiddusoahpahusvugiid.

– Máŋggabealat pedagogalaš čovdosat hábmejit oahppamii buoremus gáibadusaid jus oahpahus vel lea movttidahtti ja doarju oahppi persovnnalaš vuolggasaji. Virtuálaskuvla lea skuvlen máŋggaid oahpaheddjiid nu sámeguovlluin go riikkaviidosaččat.

Mikä?

Virtuaalikoulu on nykypäivää

  • Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu tarjoaa digitaalisia ohjelmia ja sovelluksia hyödyntämällä tasa-arvoisen ja paikasta riippumattoman virtuaalisen oppimisympäristön.
  • Virtuaalikoulussa on koulutettu etäopiskelijoita virtuaalisissa oppimisympäristöissä vuodesta 2004 lähtien, erityisesti saamen kielissä ja kulttuurissa.
  • Virtuaaliopetus käsittää virtuaalisen oppimisympäristön, joka rakentuu pääosin reaaliaikaisista oppitunneista etäopetusjärjestelmässä, erilaisista oppimisalustoista ja yhteisöllisistä työskentelyvälineistä sekä- tavoista. Opetukseen voi sisältyä myös lähikokoontumisia.
  • Hakuaika erilaisiin koulutuksiin on pitkin vuotta.