Vii­an­ki­aa­van polt­to­ai­ne­vuo­to­jen a­si­an­tun­ti­ja­sel­vi­tys on val­mis­tu­nut – kuusi kun­nos­tus­koh­det­ta suo­je­lu­a­lu­eel­la

Viiankiaavan toukokuun polttoainevuotojen kunnostustarvearviointi on valmistunut. Selvityksen tilasi kaivosyhtiö AA Sakatti Mining Oy:n ulkopuoliselta PBM Oy:ltä. Yhtiö on toimittanut selvityksen asiaa käsitteleville viranomaisille, minkä jälkeen osapuolet ovat käyneet läpi selvityksen edellyttämät jatkotoimenpiteet.

PBM Oy:n suorittamassa kattavassa selvityksessä tutkittiin yhteensä 28 viime talven kairauksiin liittyvää kohdetta. Selvityksen perusteella kahteentoista kohteeseen esitetään eriasteisia kunnostustoimenpiteitä. Kohteista kuusi sijaitsee suojelualueella ja kuusi suojelualueen ulkopuolella.

Arvio kunnostettavan maamassan tilavuudesta suojelualueella on noin 37 kuutiota ja suojelualueen ulkopuolella noin 55 kuutiota. Kunnostettavien kohteiden pinta-ala vaihtelee 0,25-4,2 neliömetrin välillä.

PBM Oy:n ympäristötekniset tutkimukset toteutettiin touko- ja kesäkuun aikana. Seuraavassa vaiheessa viranomaisille toimitetaan niin kutsuttu PIMA-selvitys, joka kattaa selvityksen maaperän pilaantuneisuudesta, puhdistustarpeen arvioinnin sekä ehdotuksen kunnostusmenetelmistä. Kesän aikana toimitettava ilmoitus sisältää myös Natura-aluetta koskevan arvioinnin, jossa selvitetään kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia suojeltuihin luontoarvoihin. Tämän jälkeen viranomaiset päättävät kunnostustoimenpiteistä ja suojelualueella edellytettävistä kulku- ja poikkeusluvista.

Kunnostustyöt käynnistetään, kun viranomaisprosessi ja luonnonolosuhteet sen sallivat. Yhtiö arvioi alueen herkille ympäristö- ja luontoarvoille aiheutuvien vaikutusten jäävän todennäköisesti varsin rajallisiksi.