Uutta tietoa au­tis­mis­ta: Psy­ko­lo­gi Katja Jussila on tut­ki­nut, kuinka lapsen au­tis­min­kir­jon häiriön piir­teet voi­tai­siin tun­nis­taa pa­rem­min

Autistiset piirteet voivat psykologin Katja Jussilan väitöstyön mukaan heikentää lapsen sosiaalista toimintakykyä silloinkin, kun varsinainen häiriön diagnoosikynnys ei ylity.
Autistiset piirteet voivat psykologin Katja Jussilan väitöstyön mukaan heikentää lapsen sosiaalista toimintakykyä silloinkin, kun varsinainen häiriön diagnoosikynnys ei ylity.

Lap­sen ais­ti­herk­kyy­det sekä hä­nen isän­sä tai vel­jen­sä au­tis­ti­set piir­teet aut­ta­vat tun­nis­ta­maan lap­set, joil­la on ko­hon­nut ris­ki au­tis­mi­kir­jon häi­ri­öl­le.

Tämä sel­vi­ää Ou­lun yli­o­pis­tos­sa vii­me vii­kol­la väi­tel­leen psy­ko­lo­gi Kat­ja Jus­si­lan väi­tös­työs­tä. Hän tut­ki väi­tös­työs­sään, kuin­ka lap­sen au­tis­min­kir­jon häi­ri­ön piir­teet voi­tai­siin tun­nis­taa paremmin.