Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Sier­ra­loh­pi bargat ár­be­vi­ro­laš barg­guid davimus Sámis - Meah­ciráđđe­hus geahčča­laddá dán giđa ođđa ortnega

Meahciráđđehus almmuha pilohttageahččaleami dálvveáigge meahccejohtaluslobiide golmma davimus gielddas. Lobit leat dárkkuhuvvon bargat árbevirolaš luonddugeavaheami sámiid ruovttuguovllus, Eanodagas, Anáris ja Ohcejogas.

Geahččaleapmi bistá dušše 2018 giđa áigge.

Lobi sáhttá mieđihit dakkár olbmuide, geat leat fárren eret gielddas, guovllus bajásšaddan ja luonddugeavahusa árbevieru oahppan olbmuide.

Vuolggasadjin lea dárbu bargat bearraša ja soga boares luonddugeavahusa árbevieruiguin. Dakkárat leat ovdamearkka dihte ruovttudárboguolástus, árbevirolaš dálveoaggunguovlluide johtin, boazobargguide johtin dahje bargat eará árbevirolaš luonddugeavahusain.

Dákkár lobi oažžumii leat biddjon dihto ákkat ja eavttut.

Lobi ohcci galgá lea riegádan ja bajásšaddan Eanodagas, Anáris ja Ohcejogas ja fárren olgobáikegoddái, muhto sus leat seilon čanastagat luonddugeavahussii árbevirolaš guovlluin.

Maiddái dakkár olbmos lea vejolaš ohcat lobi, geas leat čanastagat luonddugeavahussii seilon, vaikko livččege riegádan eará báikkis, muhto lea bajásšaddan rávesolmmožin namuhuvvon gielddain.

Lobi sáhttá mieđihit dušše dan gildii, gos lohpeohcci lea eret, muhto Meahciráđđehus sáhttá mieđihit meahccejohtaluslobi johttit árbevirolaš návddašan- ja geavahanguovlluide.

Lobis ráddjejuvvo geavahanguovlu sihke vejolašvuođaid mielde johtolagat, maidda guvlui mannojuvvo.

Persovnnalaš meahccejohtaluslobiid galgá ohcat čálalaččat ja dat árvvoštallojuvvojit ain sierra juohke ohcci buohta.

Áidnalunddot geahččaleami geažil 50 euro lobit mieđihuvvojit Anárii ja Ohcejohkii duššefal Avvila áššehasbálvalanbáikkis ja Eanodagas Duottar-Sámi luondduguovddážis Heahtás báikki alde dahje telefovnna bokte.

Eambbo dieđuid gávdná Lundui.fi-siidduin .

Tästä on kyse

Pilottikokeilu perinteisen luonnonkäytön harjoittamiseen

Metsähallitus kokeilee talviaikaisia maastoliikennelupia perinteisen luonnonkäytön harjoittamiseen kolmessa pohjoisimmassa kunnassa. Harkinnanvaraiset maastoliikenneluvat on tarkoitettu mahdollistamaan perinteisen luonnonkäytön harjoittaminen saamelaisten kotiseutualueella Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Kokeilu kestää kevään 2018 ajan.