Sámi psy­ko­lo­ga: Olmmoš galgá sáhttit il­lu­dit, go manná bargui

Bargobáiki lea olbmuide dehálaš oassi beaivválaš buresveadjimis ja sosiála vuorrováikkuhus lea dávjá dat buoremus oassi barggus. Danin lea mávssolaš doalahit bargobirrasa positiivvalažžan.

- Buorre bargobiras lea dakkár gos bargi sáhttá dovdat ahte su barggus lea árvu ja sus lea gullevašvuohta bargobáikái, čilge psykologa Anne-Lene Turi .

Son bargá Norggas Sámi našuvnnalaš gealboguovddážis (SÁNAG), mii lea Finnmárkku buohcciviesu vulosaš organisašuvdna psyhkálaš dearvvasvuođasuddjema váras.

Bargokultuvra muitala, mo bargobáikkis galgá láhttet, makkár lea bargomorála ja njuolggadusat. Olbmuidgaskasaš vuorrováikkuhus ja ovttasbargu váikkuhit bargobirrasii. Jos dát doibmet bargobáikkis, dat ovddidit bargiid buresveadjima ja oadjebasvuođa. H

eajos bargobiras sáhttá leahkit maiddái signála das, ahte jođiheapmi ii leat lihkostuvván ja doaibmadábiin leat váilevašvuođat.

Turi muitala, ahte heajos bargobiras ja streassa sáhttet váikkuhit bargi psyhkálaš dearvvašvuhtii.

- Olbmo gorut álgá attit signálaid ahte lea geavvan juoga mii ii leat áibbas riekta. Son sáhttá dovdat ahte čoavji lea bavccas ja ii nagot heaitit jurddašeame dan birra. Ihttá dakkár dego váruhuslámpa. Olmmoš ii leat robohta, mii gierdá vaikko maid.

Turi joatká, ahte lea dehálaš váldit oktavuođa doaktáriin, geahččalit hupmát jođiheddjiin ja suodjalusáittardeddjiin dahje luohttámušolbmuin. Jos it oaččo veahki, de lea vejolaš bivdit bagadallama Bargosuodjalushálddáhusas, rávve Turi.

Suomas bargobirasáššiid goziha Bargodorv-volašvuođaguovddáš ja Bargosuodjalushálddahus. Bargoattis lea geatnegasvuohta fuolahit ahte bargobáiki lea dorvvolaš bargiide. Dát guoská ovdamearkkadihte rusttegiid, áibmomolsuma, kemikála-ávdnasiid, muhto maiddái psykososiála noađi. Bargodearvvašvuođas sáhttá bivdit veahki jos bargi dovdá ahte bargonávccat leat hedjonan barggu geažil.

- Lea dehálaš ahte bargoaddi čuovvu lágaid ja njuolggadusaid. Bargobáikkis galgá maiddái leahkit buorre gulahallan ja čielga rutiinnat. Čovdosiid ferte gávdnat nu árrat go vejolaš. Jos bistá hui guhká, de váttisvuohta dušše stuorru, muitala Turi LK Ságaide.

tästä on kyse

Töihin menemisestä pitäisi saada iloita

Hyvässä työympäristössä jokaisen työpanoksella on arvoa ja työntekijä tuntee kuuluvuutta työpaikkaan.

Huono työilmapiiri ja ylikuormitus voivat aiheuttaa stressiä ja vaikuttavat työntekijän psyykkiseen terveyteen.

Työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö luovat työilmapiirin. Myös organisaation johdolla on keskeinen rooli.

Artikkelissa on haastateltu saamenkielistä psykologia Anne-Lene Turia.