Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Sá­me­gie­lat so­de-bál­va­lu­sai­de eai boađe ođas­tu­sat

Sode- ja eanagotteođastusas sámegielat bálvalusat sirdašuvvet gielddain Lappi eanagoddái.

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio mielde sii leat deaivvadan máŋgii sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ovddasteaddjuiguin.

–Lean fuolas go dán sode-ođastusas eai oro váldimin sámeáššiid duođas eaige váldde vuhtii Sámedikki evttohusaid, lohká duššastuvvan Aikio-Sanila.

Sámedikkis leamaš jagi 2002 rájes bealljemerkejuvvon stáhtadoarjja sámegielagiid sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid dorvvasteapmái sámi ruovttuguovllus.

–Mii leat ságastallan Sámedikki ovddasteaddjiiguin ja muhtun áššiiguin mis leat earálágan oaivilat, mieđiha hálddahusráđđi Pekka Järvinen ministeriijas.

–Dat sámegiela guoski áššit báhcet de riikkabeivviid áššin mearridit, lasiha Järvinen.

Sámediggi lea sávvan ahte sámegielat bálvalusaid koordineren ja ordnenovddasvástádus mearriduvvo ovtta báikái.

–Sámegielat bálvalusaid ordnenovddasvástádusas eai leat vel plánat, dadjá Järvinen.

Lappi lihtus kommenterejit ášši dan mađe, ahte láhkaárvalusa mielde ordnenovddasvástádus lea eanagottis ja čujuhit ministeriijai.

–Dán ođastusas min vuolggasadji leamaš dat, ahte bisuhit dálá dili eatge álgge viiddidit sámegielat bálvalusaid, lohká Järvinen.

Ordnenvásttu sirdima geažil Sámediggi leamaš fuolas go sámegielat bálvalusaid diehtu ja máhttu jávket. Järvisa mielde čoavddusin leat sámegiela váikkuhandoaibmaorgána vaikko das ii leat mearridanváldi.

–Orgánas lea virggálaš sajádat ja dat kárte dárbbuid ja evttoha daid eanagotteráđđehussii, čilge Järvinen.

Orgána evttohusat eai geatnegahte eanangotteráđi.

Eanagottis leat lága mielde geatnegasvuođat maid dat galgá čuovvut. Jos eanagoddi ii ollašuhte sámegielat bálvalusaid maid dat lága mielde galgá ollašuhttit, daid várás Järvisis lea čoavddus.

–Eanagottis lea goziheaddjin dárkkisteaddji, guhte čuovvu ja cuige eanagotti njulget dili, čilge son.

Järvisa mielde buoremus vuohki váikkuhit sámegielat bálvalusaide lea gulahallan báikkálaš dási ordnejeaddjiiguin.

Loga maid

Sámegielat sode -bálvalusaid geavatlaš plánen álgá (15.12.2016)

Eanagotteođastussii gáibidit buoridemiid (19.12.2016)

Tästä on kyse

Saamenkielisiin sote-palveluihin ei ole luvassa uudistuksia

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on turhautunut koska saamelaiskäräjien sote-ehdotuksen kaikuvat kuuroille korville.

STM:n hallitusneuvos Pekka Järvisen mukaan uudistuksessa on lähdetty nykytilanteesta ja suunnitteilla ei ole uudistuksia.

Valtion talousarviossa on korvamerkitty valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella.