Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Sá­me­gie­lat sode -bál­va­lu­said gea­vat­laš plánen álgá

Ráđđehus lea olles leavttuin ođasteamen sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid (sode) olles riikkas. Gažaldagas lea viiddes ođastus mii fátmmasta máŋga iešguđege lága ja mas čuovvu máŋggaid lágaid dárkkisteapmi sode ođastusa ektui. Sámiid ovdduid beales čullet eanemusat sámediggi ja Sámi soster searvi. Guktot leat čállán cealkámušaid ođastusas birra iešguđege muttus.

Sámediggi lea gearggus plánegoahtit sámegielat sode ollašuhttima. Sámedikki hálddahushoavda Pia Ruotsala muitala ahte mannan giđa sámediggi lei fárus bargojoavkkus, man bargun lei guorahallat sámegielat bálvalusaid. Bargojoavkku raporta geahčada boahttevaš bálvalanollisvuođaid sámegielat áššehačča oaidninguovllus.

- Sámediggi lea bidjan dása hui olu návccaid ja raportta evttohusain lea buorre vuođđu searvat ráđđádallamiidda, lohká Ruotsala.

Ruotsala ii árval maidige das, mo sámegielat bálvalusaide geavvá sode –ođastusas.

- Bargojoavkku raporttas leat buorit evttohusat ja jos buot dat ollašuvvet dán ođastusas, sáhttit leat erenoamáš duđavaččat, dadjá Ruotsala.

Bargojoavku evttoha ee. ahte sámegielat bálvalusaid koordinerema várás gávdno okta báiki, mas lea riikaviidosaš ovddasvástádus sámegielat bálvalusain. Ulbmilin lea ahte okta virgeoapmahaš vástida bálvalusaid ordnemis ja daid ollašuhttimis oktan ollisvuohtan.

Lappi lihtu Sote-savotta prošeavtta proseassaovddasvástideaddji Maija Valta muitala, ahte ovdaválmmaštallamat leat easkka jođus ja dál leat ásahuvvon golbma iešguđege bargojoavkku. Dát bargojoavkkut easkka čoahkkanit lagamus áiggiid.

- Go bargojoavkkut čoahkkanit, de dasto easkka beassat smiehttagoahtit geavatlaš čovdosiid. Sámegielat bálvalusat leat čađat leamaš plánain fárus, nanne Valta.

Su mielde čuovvovaš bargun lea gávnnahit galggašiigo sámegielat bálvalusaid várás ásahit áibbas iežas bargojoavkku vai livččego dattege buoret ahte sámi ovddastus livčče dán golmma iešguđege bargojoavkkus.

- Livčče buoret ahte sámi ovddasteaddjit livčče juohke joavkkus, vai diehtu johtá bures, smiehtada Valta.

Mistä on kyse?

Saamenkielisten sote palveluiden suunnittelu alkaa

Saamenkielisten palvelukokonaisuuksien raportti valmistui kesällä. Saamelaiskäräjät valmistautuu hyvillä mielin tuleviin neuvotteluihin ja työryhmien kokouksiin. Kehittämistavoitteena mm. saamenkielisten palvelujen valtakunnallinen taho, jonka erityistehtävänä on huolehtia yhtenä kokonaisuutena palvelujen toteutumisesta.

Saamenkieliset palvelut mukana Lapin Sote suunnittelutyössä mukana. Eri työryhmien kokoukset pidetään lähiaikoina.