pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Sá­me­dig­gi sá­gas­ta­lai guhket Dav­vi­rii­ka­laš sá­me­soah­pa­mu­šas – čoahk­kin bisttii 13 diimmu

Sámedikki dievasčoahkkimis ledje guokte váldoášši: Davviriikkalaš sámesoahpamuš sihke duohtavuođa- ja soabadankomitea.

–Máŋga sámedikki áirasa dovddahedje ahte sii eai sáhte dohkkehit soahpamuševttohusa ja háliidedje joatkkaráđđádallamiid.

Nuppitges eai muitalan iežaset oaivila velá ja duhte guldalit sáttaságastallama.

Okta sámediggeáirras čielgasit bealuštii soahpamuša. Ánne Nuorgam moittiige dievasčoahkkima go vuostálastá soahpamuša.

–Gáđan go vuostálasten Pokka doaibmagotti evttohusa eanahálddašeamis, dovddahii Nuorgam.

–Munge leamaš nuorra radikála ja ledjen okta sis geat hálahedje sámedikki vuostálastit soahpamuša, jotkkii son.

Dalá Lappi eanahearrá Hannele Pokka jođihii sámi doaibmagotti, mii evttohii jagis 2001 oktasaš hálddašeami sámeguovllu eatnamiidda nu, ahte sápmelaččain livčče lean nana geavahanriekti.

–Jos livččiimet dohkkehan dan, livččiimet dál mielde hálddašeamen sámeguovllu eatnamiid ja ILO 169 soahpamuš livčče fámus, árvaladdá Nuorgam.

Dievasčoahkkin ságastalai duogážiid ja historjjá dovdama dehálašvuođas, go duohtavuođa- ja soabadanproseassa birra šattai sáhka.

Sámediggeáirasat deattuhedje proseassa dehálašvuođa. Kari Kyrö sávai ahte komiteabargu ollá nu guhkás historjái go čálalaš gáldut fal leat.

–Maid Anu Avaskari háliidii ahte čielggaduvvo dat, manin muhtun anáraččat leat dál massá gielaset ja kultuvrraset.

Sámedikki dievasčoahkkimiid sáhttá čuovvut dán áigge njuolggosáddagin interneahta bokte. Čoahkkima čuvvo 50-60 olbmo gitta loahpa rádjai.

Tästä on kyse

Saamelaiskäräjien täyskokous keskusteli pitkään saamelaissopimuksesta - kokous kesti 13 tuntia

Juhannusviikon täyskokouksen pääteemoiksi kohosivat Pohjoismainen saamelaissopimus sekä totuus- ja sovintoprosessi.

Moni jäsen vastustaa saamelaissopimusta. Yksi jäsenistä, Anne Nuorgam, puolusti sopimusta ja tunnusti katuvansa sitä, kun vastusti ns. Hannele Pokan toimikunnan (2001) ehdotusta saamelaisalueen maiden yhteishallintaelimestä.

Kokouksen jäsenet pitivät totuus- ja sovintoprosessin aloittamista tärkeänä.