Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Nuor­ta­laš­gie­la ovd­di­deapmái lea stuorra dárbu

Sámi giellagáldu -prošeakta leamaš jođus dál moadde jagi ja váile jahki lea ain áigi doaibmat. Giellagáldus leat golbma giellabargi Suoma bealde: okta iešguđege giela nammii.

Okta giellabargi leamaš Mervi Semenoff , guhte lea bargan mannan dálvvi nuortalašgiela bargin.

–Iežan barggus fuomášin ahte eandalii Sano se saameksi – frásaid jorgaleapmi lea movttiidahttán ja aktiveren máŋgasii, illuda Semenoff.

Nuortalašgillii ráhkadit maid riektačállinprográmma, joatká son.

–Giellabargu lea nu dehálaš ahte in máhte dan oba čilgetge, árvala nuortalašgiela jorgaleaddji Merja Fofonoff Sámedikki gielladoaimmahagas.

–Dál leat beassan buori álgui ja geavatlaš giellabargui, lohká Fofonoff.

Sámi giellagáldu lea sámi álbmoga oktasaš mearridanorgána sámegielaide guoski gažaldagain. Dan stuorámus ánsun prošeaktahoavda Marko Marjomaa mielas lea almmolaš giellarávven.

–Giellageavaheaddjit leat gávdnan dán fálaldaga ja eanemusat jearaldagat bohtet anáraš- ja nuortalašgielat giellabargiide. Dáthan lea vuosttas geardi go nuortalašgielas lea giellarávven, čilge Marjomaa.

Giellagáldu ovttasbargá Giellateknon nappo sámi giellateknologiija guovddážin, mii doaibmá Romssa universitehta oktavuođas.

–Nubbi dehálaš boađus dán prošeavttas lea Satni.org -neahttasátnegirji man buvttadit ovttas Giellateknon, lohká Marjomaa.

Satni.org -siiddus leat iešguđege giela sátne- ja tearbmačoakkáldat, man sáhttet geavahit buohkat. Doppe leat buot tearbmat Sámi giellalávdegotti áiggis sihke maid risten.no -áigge tearbmat.

–Sánit maid juhkosat dohkkehit, bohtet buot giellageavaheddjiid buorrin min ovttasbarggu bokte omd. Divvun-riektačállinprográmmain, dadjá Marjomaa.

–Dát prošeakta lea oassin eastadeamen ahte stáhtaráját eai šatta mis maid ođđa giellaráját, loahpaha Marjomaa.

Giellagáldu lea EU Interreg ruhtaduvvon prošeakta ja dat nohká 31.5.2018. Giellabargit heitet bargguideaset mánu ovdal go prošeaktaáigi nohká. Sámedikkit geahččalit oččodit Sámi giellagáldu fásta doaibman.

Muhtun sámegiela reaiddut:

Iešguđege giela riektačállinprográmmat dihtorii http://www.divvun.no/fi/

Sámi giellagáldu http://www.giella.org/

Sámi giellateknologiija guovddáš http://giellatekno.uit.no/

Sámi giellalávdegoddi (nogai 2012) http://giella.no/

Sanakirja.fi -sátnegirji h ttps://www.sanakirja.fi/

Tästä on kyse

Koltansaamen kielenhuoltoon ja neuvontaan suuri tarve

Giellagáldun tärkeimpänä ansiona projektipäällikkö Marko Marjomaa pitää kielineuvontaa. Hankkeen kautta koltansaamella on ensimmäistä kertaa oma kielineuvonta. Erityisesti Sano se saameksi -fraasisanakirjan kääntäminen on aktivoinut koltankielen käyttäjiä. Merkittävänä tuloksena viiden eri saamenkielen nettisanakirja Satni.org.

Sámi Giellagáldu on saamen kansan kieliasioiden yhteinen päättävä toimielin, joka toimii EU Interreg rahoitteisena hankkeena 31.5.2018 saakka.