Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Lappi ea­nan­got­ti sá­me­gie­lat bál­va­lu­said ruh­ta­deap­mi eah­pe­sih­kar - Sámi be­roš­tu­mit govs­sa­hal­let

Lappi eanangoddi váldá badjelasas muhtun sámegielat bálvalusaid. Almmolašvuođas beaggán eanangotteođastusa seastindoaimmat áitet maid sámegielat bálvalusaid.

Mo sámegielat bálvalusaide geavvá? Orrot šaddamin gáržžideamit seastindoaimmaid dihte.

Gieskat čielggai, ahte ođastusas sámegielat bálvalusaide ii leat sierra merkejuvvon ruhtadeapmi (LK 21.4.). Dássážii sámeguovllu gielddat lea ožžon vuođđobálvalusaid várás stáhtadoarjagii sámegielat bálvalusaid várás lasáhusa. Dat lei jagis 2017 sullii 3,5 miljovnna euro. Dien lasáhusa áigot čuohppat 30%.

Dál evttohuvvon ođastusa ruhtadankriteraid mielde Lappi eanangoddi dáhpe eará eanangottiid ektui. Ruhtadankriterat leat riikkabeaivvit gieđahallamis ja loahpalaš ruhtadeapmi ii leat vel mearriduvvon.

Ruhtadanministeriija ruhtaláhkaárvalusas geahččalit vehá buhtadit geahpideami ja loktejit eanet ássandeahtisvuođa ruhtadankritera. Dat váikkuhivčče njuolga Lappi eanangoddái.

Eanangotti nuppástusjođiheaddji Marja Perälä mielde Lappi eanangoddi lea ministeriija ráđđádallamiin lokten ovdan fuola sámegielat bálvalusaid ruhtadeamis.

–Dálá ruhtadanárvalusas sámegiella ii leat ruhtadankritera seamma láhkai go ruoŧagiella lea. Lappi geahččanguovllus boaittobealeguovlu ja sámegielat bálvalusaid ordnen leat guokte iešguđege ášši. Goappásge šaddet badjelmearálaš golut.

Báhcan sámegielat bálvalusaid lasáhus 2,45 miljovnna euro sirdojuvvojit sámeguovllu gielddain buot eanangottiid oppalaš ruhtadeapmái. Perälä oaivvilda ahte diet ruđat galggašedje leat oassi baicce Lappi eanangotti ruhtadeami.

Oalle fuones ođas boahttevaš sámegielat bálvalusaid lágideaddjái.

–Válggain válljejuvvon eanangottestivra mearrida de, mo dat juohká ruhtadeami iešguđege bálvalusaide eanangotti strategiija mielde, lohká Perälä.

Válmmaštallanbarggu álggus Sámi Soster -searvi lei fuolas das, mo sápmelaččaid ovddastus eanangottestivrras ollašuvvá ja gáibidii ođastussii buoridemiid (LK 19.12.16).

–Ráđđehusa árvalusas sápmelaččaide ii leat várrejuvvon fásta ovddasteaddji, nu mo girkolaš čoahkkimis lea, čilge Perälä.

Orruge ahte Sámedikki ja Sámi Soster -searvvi fuolaid eai leat váldán vuhtii nu bures.

Perälä háliida deattuhit ahte eanangoddi galgá ordnet iežas ruhtadeami siskkobealde olbmuide ovttaveardásaš bálvalusaid mat leat olahan muttus.

–Eanangoddái lea nammaduvvon sámegiela váikkuhandoaibmaorgána, man bargun čielggadit, árvvoštallat ja meroštallan sámegielat bálvalusaid dárbbu ja čuovvut daid kvalitehta.

Sámi Soster -searvi moittii doaibmaorgána jo álggus, go das ii leat makkárge mearridanváldi. Dan evttohusat eai geatnegahte eanangottestivrra.

Johtinplána sámeguovllus

Lappi eanangotti válmmaštallit johtet buot Lappi gielddaid mielde. Miessemánu maŋimuš vahkus 28-31.5 Lappi eanangotteođastusa válmmaštallit jovdet sámeguovllu gielddaide.

Dalle lea vejolašvuohta deaivvadit iešguđege suorggi válmmaštalliiguin ja váikkuhit dasa, mo sámegielat bálvalusat boahttevuođas doibmet.

Dilálašvuođain leat fárus suomagielat ja davvisámegielat válmmaštallit. Lassin dihto báikkis leat mielde iešguđege gielat dulkkat.

Mán/Vuo 28.5. Soađegilli

Dmu 7-9 Alatalo Neste šiljus ságastallan ja jearahallan

Dmu 9.30-11 K-gávpi Pohjantähti šiljus ságastallan ja jearahallan

Dmu 13.30-14.30

Deaivvadeapmi gielddadálu káfestallanlanjas bargiiguin ja ságastallan

Ságastallan Hannuksenkartano bargiiguin boddolanjas

Dmu 15-17 Buohkaide rabas dilálašvuohta ja beaivvi čoahkkáigeassu Päivi Kammaris. Káfestallan

Dmu 17-19 Vuohču skuvllas buohkaide rabas ságastallandilálašvuohta. Dulkon

Dis/Maŋ 29.5. Anár

Dmu 12-13.30 NESTE šiljus, Anára girkosiida

Dmu 14-16.30 S-Market Vaskooli, Avvil

Dmu 15-17 Sajosa girjerádju, Anára girkosiida

Dmu 17-19 Gielddadálu váldostivrasále, Avvil. Káfestallan

Dmu 17-19 Sámi kulturguovddáš Sajos. Anára girkosiida. Dulkon iešguđege gillii ja káfestallan.

Lassin bargiid deaivvadeamit gielddadálus, dearvvašvuođaguovddážis ja bálvalandálus.

Gas 30.5. Ohcejohka

Dmu 10-12 Njuorggámis ássiid deaivvadeamit ja ságastallan

Dmu 11-14 Gáregasnjárggas ássiid deaivvadeamit ja ságastallan

Dmu 14-15.30 Gilidálu Giissás ássiid deaivvadeamit ja ságastallan

Dmu 16-18 Buohkaide rabas ságastallandilálašvuohta gieldalaččaide, bargiide ja luohttámušolbmuide gielddadálus. Dulkon ja káfestallan.

Duo 31.5. Eanodat

K-Market Rantakokkos oppa beaivvi

Dmu 11-11.30 Deaivvadeapmi nuoraid váldostivrrain skuvlaguovddážis, Heahttá

Dmu 13 Deaivvadeapmi Luppokoti bargiiguin ja ássiiguin

Dmu 17 Gielddadálus buohkaide rabas ságastallandilálašvuohta. Káfestallan ja dulkon

Loga maid

Sámegielat sode-bálvalusaide eai boađe ođastusat (LK 8.6.2017)

Lasihuvvon Soađegili ja Eanodaga bisánanbáikkit ja divvon čállinmeattáhusaid dii 14.55.

Tästä on kyse

Palvelujen rahoitus epävarmaa

Maakunta- ja sote -uudistuksen myötä Lapin maakunnalle siirtyy myös saamenkielisiä palveluja sekä saamenkielisten palvelujen valtakunnallinen kehittämistehtävä. Säästämispaineiden vuoksi saamenkielisten palvelujen rahoitusta leikataan. Miten saamenkielisille palveluille käy, kun niitä varten Lapin maakunnassa ei ole korvamerkittyä rahoitusta?

Valmistelutyön alussa Saamelaiskäräjät ja Sámi Soster -yhdistys vaativat uudistukseen parannuksia muun muassa saamelaisten edustajan turvaamiseksi Lapin maakuntavaltuustoon ja saamenkielen vaikuttamistoimielimen aseman parantamiseksi, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Lapin maakunnan valmistelijat kiertävä saamelaisaluetta 28-31.5.2018 kertomassa maakuntauudistuksesta. Tilaisuuksissa on mukana myös pohjoissaamenkielisiä työtekijöitä. Isoimmissa tilaisuuksissa tulkkaus eri kielille.