Ke­min­maas­sa ko­ti­kun­tou­tet­tiin ää­nioh­jel­mil­la: Sä­vel­sirk­ku ohjaa ikä­ih­mi­sen jump­paa­maan ja soittaa vanhat lem­pi­kap­pa­leet

Keminmaassa on syksyn ajan testattu kotikuntoutusta ääniohjelmilla pilottikokeilussa. Kokeilun jälkeen asiakkaat suhtautuivat paremmin kotona pärjäämiseen.

Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa kaikkialla, ja samalla ikäihmisille suunnattuja palveluita on kehitettävä.

Keminmaassa on syksyn ajan kokeiltu uudenlaista tukea kotona asumiseen: Sävelsirkku-verkkopalvelua kotikuntoutuksen välineenä. Pilotti on osa Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hanketta.

–Pilotin alussa meillä oli kysymys, voidaanko tällaisella uudenlaisella toiminnalla tarjota mielekästä toimintaa arkeen. Ainakin tässä kokeilussa se sitä asiakkaille tarjosi, tiivistää Elina Uosukainen , Keminmaan kotikuntoutuksen toimintaterapeutti.

–Kotikuntoutus sinällään on muutenkin Keminmaassa uusi asia, joten sen kehittämistyönkin kannalta on hyvä kokeilla tällaista uudenlaista toimintamallia.

Pilotti toteutettiin ennaltaehkäisevältä kannalta, joten mukaan valittiin viisi henkilöä, joilla ei ollut juuri muita tukipalveluita käytössä. Jokaiselle asetettiin henkilökohtaiset tavoitteet, joiden perusteella valittiin sopivat Sävelsirkku-ohjelmat. Kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta vastasivat kotikuntoutuksen työntekijät. Lisäksi tärkeänä tukena toimivat Postin työntekijät, jotka kävivät 1-2 kertaa viikossa avustamassa asiakasta ohjelmien käytössä.

Sävelsirkku tarjoaa ääniohjelmia, joiden kirjo ulottuu jumppaohjeista tietovisoihin. Pääkategorioita ovat muistelu, pelit ja liikunta, mutta myös musiikki on tärkeässä osassa.

Asiakkaat ottivat kokeilun vastaan innokkaasti ja kiinnostuneesti, Elina Uosukainen kertoo.

–Kokeilulla on ollut positiivista vaikutusta asiakkaiden kokemukseen heidän elämänlaadustaan, hyvinvoinnistaan ja kotona pärjäämisestä.

Fyysisessä toimintakyvyssä sen sijaan ei kokeilujaksolla havaittu muutosta.

Erityisesti asiakkaiden mieleen oli muistelu ja musiikki.

–Poikkeuksetta kaikki ovat toivoneet jatkoa.

Posti Kotipalveluiden asiakkuus- ja kehitysjohtaja Saila Partasen mukaan myös pilottiin osallistuneet Postin työntekijät olivat kokemukseen hyvin tyytyväisiä.

Tällaisenaan kokeilu ei enää jatku, ja nyt Keminmaassa pohditaankin, miten hyväksi havaittuja käytäntöjä voitaisiin ottaa käyttöön olemassa olevissa palveluissa.

Sävelsirkkuun on mahdollista saada myös kuvasisältöjä, mutta ohjelmaa tuottavan Sentina Oy:n toimitusjohtaja Eija Lämsän mukaan juuri äänisisällöt ovat monessa mielessä kaikkein parhaita.

–Tutun aiheen synnyttämä mielikuva on niin henkilökohtainen, että sillä on paljon vahvemmat vaikutukset ihmiseen kuin jos vain näytettäisiin jokin kuva.

Sävelsirkku-ohjelma on alun perin kehitetty jo 1990-luvun lopulla. Ennen ohjelma oli raskas ja kallis rakentaa, mutta tekniikan kehittyminen on mahdollistanut Sävelsirkun viemisen myös koteihin. Sisältöjä voi käyttää millä tahansa laitteella, jossa toimii internetselain.

Ohjelmaa on nyt alettu kokeilla kotihoidon välineenä ja Keminmaassa sekä Nurmijärvellä myös osana suunnitelmallista kotikuntoutusta. Hoivakodeissa, päivätoiminnoissa ja palvelukeskuksissa ohjelma tavoittaa jo tuhansia käyttäjiä.

–Teknologian hyödyntämistä tullaan varmasti kokeilemaan enenevissä määrin kotikuntoutuksessa ja laajemminkin kotihoidossa, arvelee Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen kehittäjätyöntekijä Outi Sassali-Riipi .

Lapin kotihoidon järjestämisessä on iso haaste, että kotiin annettavia palveluita pystyttäisiin tarjoamaan kaikissa kunnissa kaikkina viikonpäivinä. Teknologiset kokeilut kuten etäkonsultaatiot ovatkin tärkeä osa myös Lapin kotihoitohanketta.

–Etäkäynneillä ja konsultaatioilla ei tietenkään korvata ihmistä, vaan ne tuovat lisäarvoa kotona asumisen palveluvalikoimaan, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Lahja Harju .

Taustaa

Toimiva kotihoito Lappiin

Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen on osa valtakunnallista Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanketta (2016–2018).

Hankkeen keskiössä ovat kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja teknologiaa hyödyntävät palvelut.

Mukana ovat kaikki Lapin kunnat, kuntayhtymät, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu sekä Sentina Oy, Posti Oy, Seniortek Oy:n ja Arctic Connect Oy.