Kolumni

Johtamisen haasteena on luoda työyhteisö, joka inspiroi kaikkia työntekijöitä. -

Esa Jauhola yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu

-

Työviihtyvyys, motivaatio, töissä jaksaminen ja johtamisen haasteet ovat entistäkin enemmän olleet viime aikoina esillä työpaikoilla. Organisaatiot järjestävät työnohjausta, koulutuksia ja erilaisia ilmapiirin nostattamistapahtumia ehkäistäkseen työuupumusta. Työolosuhteita ja ergonomiaa parannetaan, työntekijöille ja tiimeille pidetään kehityskeskusteluja, ja liikunta- ja kulttuuriharrastuksia edistetään moninaisilla ratkaisuilla. Yhteisillä epämuodollisilla tapahtumilla on tärkeä merkitys työilmapiirin kohottamisessa.

Nämä asiat ovat vahvasti olleet esillä myös OVET-hankkeessa, joka on toteutettu Lapin AMK:n, Kajaanin AMK:n ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Tässä ESR-projektissa kohdetyhmänä ovat olleet alueen pienet yritykset. Työpajoissa on pohdittu ja laadittu suunnitelmia osallistamisen ja työhyvinvoinnin sekä sitä kautta tuottavuuden edistämiseksi. Terveellisen ruokavalion, liikunnan ja riittävän unen sekä toimivan työterveyshuollon merkitystä on korostettu jokaisessa yrityskohtaisessa työpajassa.


Esimiestyöpajoissa yrittäjät ovat yhdessä asiantuntijoiden johdolla pohtineet, miten edistää työilmapiiriä, joka motivoi kaikkia - sekä yrittäjiä että työntekijöitä - kehittämään omaa osaamistaan ja asiakaspalvelua. Yrittäjät ovat myös keskenään vaihtaneet ajatuksia ja verkostoituneet. Muina teemoina esimiestyöpajoissa ovat olleet mm. osallistaminen, monimuotoisuusjohtaminen, tiimityö ja oikeudenmukainen johtaminen.

Osallistamisprosessissa tärkeää on yhteistyö, jossa tiimit saavat ja ottavat vastuuta toimintojen kehittämisestä. Näin saadaan hyvin johdettuna rakennetuksi motivoiva työympäristö ja työntekijät yhdessä rakentamaan me-henkeä sekä tuntemaan itsensä tärkeäksi osatekijäksi yhteisiin tavoitteisiin pyrittäessä.


Työtyytyväisyyden peruspilareita ovat turvallinen työympäristö ja hyvät työvälineet.


Työtyytyväisyyden peruspilareita ovat turvallinen työympäristö ja hyvät työvälineet. Tyytyväisten ja sitoutuneiden työntekijöiden lisäksi haasteellisimpana esille nousi inspiraatio; tunne siitä, että työntekijä löytää työnsä merkityksen ja tarkoituksen organisaation tavoitteista. Johtamisen haasteena on, miten luoda työyhteisö, joka inspiroi kaikkia työntekijöitä.

Työpaikalla jokaisella on oma rooli ja tehtävä – myös esimiehillä. Esimiehen on hyvä kertoa muille käsityksensä omasta roolistaan ja johtamisperiaatteistaan. Hän on työntekijöille roolimalli, hän viestii omalla käyttäytymisellään, mikä on arvostettua ja mikä ei. Yhdessä yrityksessä painotettiin siisteyden merkitystä, ja esimies halusi omalla esimerkillään viestittää, kuinka paljon mukavampaa siisti ympäristö on niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta.

Luonteenpiirteet tekevät meistä kaikista uniikkeja, ainutlaatuisia. Monimuotoisuus voidaan nähdä kaikkinaisena erilaisuutena ihmisten välillä. Hyvin toteutetun monimuotoisuusjohtamisen kilpailuetuja etuja voivat olla mm. lisääntynyt innovatiivisuus, henkilökunnan pienempi vaihtuvuus, lojaalisuus, moraali sekä työtyytyväisyys ja työilmapiiri, parempi tuottavuus, sijoittajien kiinnostuksen herääminen, asiakaspalvelun laatu ja laajempi asiakaskunta. Kaikki tämä voi olla edistämässä organisaation brändiä.