Presidenttivierailu: Sauli Nii­nis­tön ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin vie­rai­lu voi ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä

Penkkarit tänään: Abit juh­li­vat re­kois­saan useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen

Kolumni: Taivas ei ole pu­toa­mas­sa nis­kaam­me

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Hu­le­ve­si­tie­do­te häm­men­tää Ro­va­nie­mel­lä – Taus­tal­la huo­nos­ti val­mis­tel­tu la­ki­muu­tos

Sade- ja sulamisvedet on lain mukaan johdettava hulevesiverkostoon. Vastuu on kunnalla, mutta Rovaniemi ulkoisti tehtävän Nevelle, joka haluaisi nyt purkaa sopimuksen.

Postilaatikkoon ilmestynyt Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tiedote hämmentää rovaniemeläisiä omakotitalojen omistajia. Tiedotteessa kerrotaan, että ensi kesän katusaneerauksen yhteydessä kiinteistön on liityttävä vesilaitoksen hulevesiviemäriin. Mikäli hule- ja jätevesiä ei eriytetä, voidaan kiinteistön jätevesimaksuja korottaa.

Niukkasanainen tiedote kuvaa hyvin hulevesitilannetta Rovaniemellä.

Hulevesien eli sade- ja sulamisvesien hallintaa koskeva lakimuutos astui voimaan pari vuotta sitten. Se oikeuttaa hulevesien hallinnasta vastuussa olevat kunnat perimään maksun sade- ja sulamisvesien poistokustannuksista. Rovaniemellä kaupunki ja Neve ovat sopineet joulukuussa 2015, että Neve vastaa hulevesiviemärien rakentamisesta ja huoltamisesta kaupungin määrittämällä alueella.

Tällä hetkellä hulevesiviemäröinnin toiminta-alueeseen kuuluu entisen kaupungin alue sekä entisen maalaiskunnan alueella pääasiassa Saarenkylä-Syväsenvaara-Napapiirin alue. Lisäksi mukaan tulee vuosittain uusia alueita sitä mukaa, kun katuja saneerataan.

Neven arvion mukaan huleveden viemäröintialueella on 7 000–8 000 kiinteistöä. Yhtiöllä on sopimus hulevesien johtamisesta vain noin 1 300 kiinteistön kanssa.

”Pelkästään entisen kaupungin alueella on yli kolme tuhatta kiinteistöä, jotka voisivat liittyä hulevesiviemäriverkostoon, mutta sopimusta ei ole olemassa. Aiempien vuosikymmenten aikana tehdyissä sopimuksissa ei ole dokumentoitu kattavasti huleveteen liittymistä”, Neven vt. toimitusjohtaja Kristian Gullsten kertoo.

Lähes 1,5 miljoonan euron vuosittaisista kustannuksista valtaosa on Neven katettavana. Yhtiön pitää vesihuoltolain mukaan eriyttää hulevesiviemäröinnit muusta liiketoiminnastaan ja kustannukset tulee kattaa asiakkailta perittävillä hulevesimaksuilla. Toistaiseksi Neve on tehnyt asiassa tappiota, koska tuloja ei ole, mutta verkostoa on rakennettu ja kunnossapidetty.

Kaupunki maksaa Nevelle 25 prosenttia kustannuksista liittyen yleisten alueiden hulevesien hoitoon. Se kattaa oman osuutensa verovaroin.

Kristian Gullsten. Neven vt. toimitusjohtajan mielestä hulevesien hoitamiseen voitaisiin hakea mallia esimerkiksi Jyväskylästä.
Kristian Gullsten. Neven vt. toimitusjohtajan mielestä hulevesien hoitamiseen voitaisiin hakea mallia esimerkiksi Jyväskylästä.
Kuva: Anne Torvinen

Hulevesien hallinnasta säädellään sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa että vesihuoltolaissa. Lakimuutos tehtiin, jotta etenkin asemakaava-alueella hulevesiä olisi helpompi hallita eivätkä ne kuormittaisi jätevesilaitosta.

Napapiirin Vesi Oy:n linjauksen mukaan tänä kesänä saneerattavilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulisi olla liittynyt hulevesiverkostoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

”Lakia säädettäessä ei ole ollut aivan selvää, miten sitä käytännössä toteutetaan. Tässä on ongelman ydin”, Kristian Gullsten toteaa.

”Meillä pitää olla sopimus jokaisen kiinteistönomistajan kanssa erikseen. Ja niitä meillä ei juuri ole. Kunta voisi veloittaa hulevesimaksun julkisoikeudellisin perustein, mutta yhtiö ei”, Gullsten sanoo.

Neven perimä huleveden liittymismaksu kiinteistöä kohden on lähes 1 736 euroa. Summa on 20 prosenttia vesiliittymästä, joka maksaa Rovaniemellä 8680 euroa. Varsinaista hulevesimaksua ei ole tällä hetkellä käytössä.

Asemakaava-alueelle uutta kiinteistöä rakentaville huleveden liittymismaksu tulee automaattisesti vesiliittymän mukana.

Huleveden liittymismaksun lisäksi kiinteistönomistajan on maksettava vielä varsinainen hulevesiverkkoon liittyminen.

”Jokaisen tulee huolehtia siitä itse”, Kristian Gullsten sanoo.

Neve on lähettänyt tiedotteen sellaisille kiinteistöille, joiden katua ollaan saneeraamassa ensi kesänä.

”Jo olemassa olevien kiinteistöjen olisi tietysti järkevintä liittyä verkostoon katualueen saneerauksen yhteydessä. Siksi olemme lähettäneet tiedotteen.”

Hulevesiviemäröinti. Viime kesänä asennettiin uutta hulevesiputkistoa muun muassa Valtakadulle.
Hulevesiviemäröinti. Viime kesänä asennettiin uutta hulevesiputkistoa muun muassa Valtakadulle.
Kuva: Pentti Vuosaari

Kaupungininsinööri Olli Peuraniemi on Gullstenin kanssa samaa mieltä lakimuutoksen ongelmallisuudesta.

”Kyllä tässä on erittäin huonosti valmisteltu laki kyseessä. Eikä kyseessä ole vain henkilökohtainen mielipiteeni, vaan tästä on puhuttu teknisen johdon päivillä ja todettu, että laki oli susi jo syntyessään”, Peuraniemi lataa.

Neve haluaisikin nyt purkaa kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen. Kristian Gullstenin mielestä parempi ratkaisu voisi olla malli, jossa kaupunki ja vesiyhtiö ratkaisevat hulevesiasiat yhdessä, kuten Jyväskylässä tehdään.

Oulussa on puolestaan päädytty malliin, jossa kaupunki hoitaa hulevesiä itse ja perii kaikilta kiinteistönomistajilta saman maksun julkisoikeudellisin perustein. Maksun suuruus on alle 30 euroa vuodessa.

Ylen maaliskuussa julkaiseman (yle.fi 1.3.2017) hulevesikyselyn mukaan 125 kunnasta vain 18:lla on hulevesimaksu käytössä. Suunnittelu- tai selvitysvaiheessa on noin 50 kuntaa, joiden joukkoon on laskettu myös Rovaniemi. Sama määrä kuntia ei peri eikä edes suunnittele hulevesimaksua. Moni näistä kunnista perusteli kantaansa sillä, että ne haluavat ensin nähdä, kuinka muut kunnat ratkaisevat hulevesijärjestelynsä.

”Meilläkin olisi pitänyt ottaa silloin aikalisä ja katsoa rauhassa millaisia malleja muualla otetaan käyttöön”, Olli Peuraniemi toteaa.

Peuraniemi vihjaa mahdollisuudesta ottaa asia uudelleen käsittelyyn.

”En tarkalleen osaa sanoa miten tässä pitäisi edetä, mutta aikalisä voisi olla paikallaan, lähteä yhdessä Neven kanssa selvittämään sopivampaa ratkaisua Rovaniemelle.”

Tausta

Hulevedet erilleen jätevedestä

Kiinteistön hulevedet ovat sadevesiä, perustusten kuivatusvesiä sekä lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois piha-alueilta, katoilta ja muilta tiiviiltä pinnoilta.

Jätevesiverkostoon päätyvät hulevedet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia mm. jätevedenpuhdistuslaitoksille sekä pumppaamoille.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vesihuoltolaki muuttuivat 1.9.2014, jolloin hulevesi erotettiin vesihuollosta.

Lain mukaan kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, katualueella oleviin ritiläsadevesikaivoihin tai avo-ojien kautta hulevesiverkostoon.

Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen hulevesiviemäriin.

Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta päätti 15.12.2015, että Neve Oy huolehtii Rovaniemellä hulevesien viemäröinnistä.

Erkki Kitin kotikatu saneerataan kesällä: "Mukisematta en hulevesiliittymää maksa"

Anne Torvinen Pöykkölässä omakotitalossa asuva Erkki Kitti sai hiljattain Napapiirin Energialta ja Vedeltä tiedotteen, jossa kerrotaan, että ensi kesän katusaneerauksen yhteydessä kiinteistö on liitettävä hulevesiviemäriverkostoon. Operaation hinnasta ei mainita mitään. Sen sijaan tiedotteessa huomautetaan, että mikäli kiinteistön hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin, voi Neve korottaa jätevesimaksua jopa 50 prosenttia. Kirjeessä vedotaan vuonna 2014 voimaan astuneeseen lakimuutokseen.

Kuullessaan liittymismaksun suuruuden, yli 1700 euroa, Kitti puistelee päätään.

”Rahastuksen maku tässä on. Kun kunnalliset toiminnot yhtiöitetään, niin näin siinä käy. On selvää, että yhtiön pitää tehdä tulosta ja siitä tässä on kyse”, Kitti puuskahtaa.

Hänen mielestään lakimuutos, josta hulevesiasiassa on kyse, on huono.

”Nykyinen lainsäädäntö ylipäätään on heikkoa. Tulee mieleen se niin sanottu paskalaki, jota sitten moneen kertaan muutettiin.”

Kitti myös ihmettelee uuden maksun perimistä, kun hulevesien osuutta peritään jo nyt jätevesimaksun mukana.

”Juuri tarkistin asian ja totesin, että meillä jätevesimaksu on puolitoistakertainen puhtaan veden maksuun verrattuna.”

Kitti aikoo nyt odotella rauhassa, mitä tapahtuu.

”Sen verran pöljältä systeemiltä vaikuttaa, että en kyllä ole mukisematta tätä maksamassa.”