Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Gá­re­gasnjárg­gas čielga sá­val­da­gat – Káráš­joh­kii galgá beassat jođá­neab­bo doavt­ter­dik­šui

Lappi eanangotti ođastusa válmmaštallit leat johtán sámeguovllus.

Gáregasnjárggas válmmaštallit bisánedje háleštit olbmuiguin, ovdalgo jotke mátkki Ohcejohnjálbmái.

Uhca Ásllat Káre, Kaarin Laitis ledje čielga dearvvuođat válmmaštalliide.

–Dárbbašit deike dakkár boarrásiidsiidda, man oktavuođas lea maid bargolatnja doaktárii ja dearvvašvuođadivššárii. Dasa heivešii maid beaiveruoktu, lohká Laiti.

Sus leat maid sávaldat báikkis.

–Dat galggašii leat duolbaeana, vai dakko sáhttá rolláhtorin váccašit. Dása lahka buot, vai doppe lea álki fitnat ja doppe beassá maid eret go ii juolggehis olmmoš beasa vustolahkii. Ii fal doaresbeallái, deattuha Laiti.

Nubbi dehálaš ášši livčče beassat álkibut dikšui Kárášjohkii.

–Vaikko dáhtošiige sáddenreivve Kárášjohkii, reive ádjána Roavvenjárggas menddo guhká dahje lea muhtumin juobe láhppon. Dat galggašii leat seamma álki go Suomas lea, lohká Laiti.

Su mielas Kárášjogas fidne buriid dearvvasvuođabálvalusaid ja sakka oanehabbo mátki go Roavvenjárgii.

–Dat šattašii hálbbibun maid Kelai, geažuha Laiti.

Diesa Lappi eanangotti nuppástusjođiheaddji Marja Perälä čilge, mo dálá lágat eastadit ovttasbarggu nugo ovdamearkan dáhkádusláhka.

–Daid lágaid galgá rievdadit nu ahte dat šaddet vejolažžan ja njuovžilabbon, gáibida Laiti.

Perälä gulaskuttai das, mo muhtun bálvalusat ja fálaldagat sáhtašedje johtit vaikko busse mielde ja boahtit olbmuid lusa. Máŋgasiid mielas diet sáhtašii leat buorre čoavddus.

Ovddeš gielddapolitihkar Osmo Niittyvuopio sávašii ahte optihkar finašii fas Gáregasnjárggas.

–Ovdal gal finai muhto dál ii fina šat, šálloša son.

Niittyvuopio logai fuomášan ahte searvegotteovttasteami maŋŋá Ohcejoga searvegoddi ruđalaččat govssahallá ovddeža ektui ja eahpida ahte diet šaddá boahttevuođa mállen earáge áššiide.

–Eat sáhte gilvalit Anára gielddain, go doppe leat lassin anáraš- ja nuortalašgiella. Dát lea davvisámegielat guovlu. Dál Ohcejoga searvegoddi fidne dušše oasáža das, maid ovdal fidnii.

Loahpas Niittyvuopio deattuhii ahte dálá bálvalusat galggašedje boahttevuođas bissut seamma dásis.

Tästä on kyse

Kaarasjoelle lääkäriin

Lapin maakunnan Uusi Lappi -kuntakierros pysähtyi Karigasniemellä 30.5. Valmistelijat istahtivat karigasniemeläisten kanssa keskustelemaan ja saivat kuulla selkeitä toiveita. Toivottiin vanhustenpalvelutaloa, jonka yhteyteen tulisi myös lääkärille ja terveydenhoitajalle työhuoneet.

Lisäksi toivottiin että Kaarasjoen saamenkielisiin terveyspalveluihin pääsisi yhtä helposti kuin Suomessa. Kaarasjoelle on Karigasniemeltä lyhyempi matka (n. 20 km) kuin Utsjoen kirkonkylälle (n. 100 km). Myös lähetteet viipyvät Lapin sairaanhoitopiirissä liian kauan tai jopa häviävät. Nykyään lait monesti estävät Norjan palvelujen käytön, mutta siihen toivottiin pikaista muutosta.

Lisäksi liikkuvat palvelut toivotettiin tervetulleeksi ja toivottiin että liikkuva optikko toisi palvelut takaisin Karigasniemelle.