Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Deanu guolás­tann­juolg­ga­du­sai­de boah­te­min spieh­kas­ta­gat – Mánát fid­ne­jit geassái guolás­tan­lo­biid dihto eavt­tuid mielde

Suoma ja Norgga ministeriijat dolle čoahkkima guolástannjuolggadusa nuppástusdárbbuin Oslos guovvamánus 7.-8. beivviid 2018. Čoahkkimii ledje bovdejuvvon maiddái guolástanvuoigatvuođa hálddašeaddjiid ovddasteaddjit.

–Dát nuppástusáššit leat boahtán ovdan guolástanbaji áigge ja maiddái čavčča áigge Suomas ja Norggas. Deanu guolástannjuolggadusas lea spiehkastanmunni ja dan olis leat doallán ráđđádallama vuosttas geardde dál guovvamánus, lohká ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste eana- ja meahccedoalloministeriijas.

Guolástannjuolggadusa ovddideami dihte leat soahpan vuosttažin vuođđudit bargojoavkku, mii árvvoštallá jagi 2018 áigge joganjálmmiid guovdu ráfáidahttindárbbu daid oalgejogaid njálbmeguovlluide, maidda luossa goargŋu.

–Joavkku čohkiidus ii leat vel sohppojuvvon. Dat čielgá go vuođđudit joavkku, dadjá Hakaste.

Nubbin leat soahpan ahte báikkálaš guollebivdiid sálašdieđuid raporterema čavgejit. Raporterengaska oaniduvvo cehkiid mielde ja jagi 2010 rájes sálašraportta doaimmahit guolástusa čuovvu čuovvovaš vuossárgga rádjai.

Lassin evttohuvvon beavdegirjjis leat gávcci eará čuoggá, mat leat Hakaste mielde eanetge teknihkalaččat.

Dehálaš nuppástussan leat mánáid guolástanlobit vuollel 16-jahkásaš mánáide dihto eavttuid mielde. Dat addá lobi dušše ovtta stággui ain hávil. Dat leat laktojuvvon rávesolbmo lohpái ja dat leat dušše dihto mearri.

–Dasto go mánáid oaggunlobit nohket, dat eai leat šat eanet.

Evttohusas maiddái dárkkálmahttet maid buođui čuollofirpmiid čalbmegaskkaid. Go čuoluin geavaha fierpmi, de galgá fierpmi čalbmegaska jagi 2018 leat unnimustá 58 millimehtera. Guolástanbaji 2019 rájes čuoluin geavahuvvon fierpmi aseheamos lobálaš árpu lea 210/8x3.

Váldooassi nuppástusain leat fámus dušše dihto áigge, eanáš oassin dain dušše jagi lohppii nappo 31.12.2018.

–Dát lea dakkár soahpamušteknihkalaš ášši, go Deanu guolástannjuolggadusa mielde nuppástus sáhttá leat fámus dušše golbma jagi. Muhto daid sáhttá álo ođasmahttit. Diekkár vierru lea Duortnosjogas, čilge son nuppástusaid birra.

Cealkámušaid sáhttá addit vádjit golbma vahku.

–Áigetávval lea čavga go plána mielde nuppástusat galget boahtit fápmui cuoŋománu álggus, čilge Hakaste.

Tästä on kyse

Tenon kalastussäännön poikkeukset lausunnolle

Tenon kalastussopimuksen poikkeavia määräyksiä koskevia vuotuisia neuvotteluja on käyty helmikuussa 2018 ensimmäistä kertaa. Neuvotteluihin valmistauduttiin käsittelemällä kalastuskauden aikana ja jälkeen esille nousseita ehdotuksia.

Yksi keskeinen poikkeus on lasten erilliset kalastusluvat tietyin ehdoin. Kalastusluvan haltijan yhteydessä erillisellä lapsiluvalla kalastava lapsi voi käyttää yhtä vapaa kerrallaan. Lupia on vain tietty määrä.

Neuvottelutuloksena sovittiin muun muassa kahdesta kalastussääntöön liittyvistä kehittämistoimenpiteistä ja lausuntopyynnön pöytäkirjaluonnoksen mukaan kahdeksasta kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä.