Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

50 oahppi há­lii­dit sá­me­gie­la oah­pa­hu­sa Roav­venjárg­gas – Doama alm­mu­hit sá­me­gie­la oah­pa­hus­sii jos it leat dan dahkan

Roavvenjárgga gávpoga oahpahusdoaibma dáhtui almmuhit 16.3. rádjai, jos lea beroštupmi vuođđooahpahusa dievasmahtti sámegiela oahpahussii.

–Dál leat 50 oahppi almmuhuvvon oahpahussii, lohká duđavaš prošeaktabargi Karoliina Harvala , gii bargá maid sámegiela diibmooahpaheaddjin Roavvenjárgga gávpogis.

Vaikko almmuhanáigi lea nohkan, son ávžžuha vánhemiid ain almmuhit ohppiid nu jođánit go vejolaš, vai lea álkit plánet čavčča oahpahusa.

–Váldet hoahpumus lági mielde njuolga munnje oktavuođa, de válddán oktavuođa skuvllaide ja čielggadan sámegiela oahpahusa iešguđege skuvllaiguin, ávžžuha son vai beassá čohkket oahpahusjoavkkuid.

Ulbmilin lea ahte nu máŋggas go vejolaš beasašedje searvat sámegiela oahpahussii. Gávpoga čuvgehusbálvalusaid jođiheaddji Antti Lassila mielde sii ohcet dál bissovaš čovdosiid eatnigielat ja vierisgielat oahpahussii.

–Sámegiela oahpahus dál buoriduvvo ja beavttálmahtto sihke lasihuvvojit oahpahusjoavkkut, lohká Lassila.

Su mielde sámegiela oasil dilli lea rievdan das, mo áššit ledje 10-15 jagi dassái. Dasa ferte oahpahussuorgi reageret ja heivehit oahpahusdili dan mielde.

Plána lea lágidit sámegiela vuođđooahpahus vuosttažettiin lagašoahpahussan muhto maid oassin fállat gáiddusoahpahusa bokte. Boahtte lohkanbajis jurdda lea ordnet lagašoahpahusa gávpoga guovddášguovllus.

–Dál orru ahte davvisámegiela lagašoahpahusa joavkkut livčče vihtta ja de gáiddusoahpahussii goit nuortalašgielat joavku, muhto dilli sáhttá ain rievdat, muittuha Harvala go smiehttá man gallis eai muitán almmuhit mánáidasas oahpahussii.

Gáiddusoahpahus fállojuvvo Roavvenjárgga ravdaguovlluid ohppiide sihke anáraš- ja nuortalašgiela ohppiide skuvlabeaivvi áigge.

–Geahčadit sámegiela oahpahusa várás ravdadiimmuid, iđđes ja eahketbeaivve. Danin muhtun ohppiide soitet šaddat vuordindiimmut sámegiela oahpahusa dihte.

Lassin guorahallet ohppiid fievrridemiid.

–Vuordimis bussesáhtuid áigetávvalat nuppástuvvet geasi áigge, de fertet beassat oaidnit daid ja ohcat vejolaš čovdosiid.

Gávpot lea almmuhan ollesáigásaš davvisámegiela diibmooahpaheaddji bargosaji ohcan láhkai, muhto bargoalmmuhusa mielde oahpaheaddji bálkáhuvvo dušše jagi lohppii.

–Oahpahusa ovddidanprošeakta bistá jagi lohppii, de bargosadji lea almmuhuvvon prošeaktaáigodaga lohppii muhto áigumuš lea fállat ohppiide oahpahusa olles lohkanbadjái, čilge Harvala.

Dálá plána mielde oahpaheaddjis leat 8-10 vahkkodiimmu eatnigiela ja nuppi giela oahpahus. Oahpahusa lassin son bargá sámeoahpahusa ovddidanprošeavttas.

Lassila mielas stuorámus váttisvuohta lea gávdnat sámegielat bargiid mat devdet gelbbolašvuođagáibádusaid.

Vaikko prošeaktaáigi nohká jagi loahpas, de gávpot áigu das fuolakeahttá buoridit sámegiela oahpahusa dili. Go lea šaddamin guhkesáigásaš oahpahus ja gávdnojit maid oahppit. Roavvenjárggas leat olu sámi bearrašat.

–Dárbbu mielde váldit oktavuođa ministeriijai ja ráđđádallat boahttevuođa čovdosiid birra, dadjá Lassila.

Loga maid

Lauantaivieras: Saamen matkassa uudelle uralle – outojakin unelmia kannattaa seurata (UR 24.22018)

Rovaniemi aikoo turvata saamen kielen opetuksen päiväkodista yläluokille saakka (LK 25.1.2018)

Tästä on kyse

Saamen kielen opetus kiinnostaa Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunki selvitti perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tarvetta lukuvuodelle 2018–2019. Määräaikaan mennessä opetukseen ilmoitettiin 50 oppilaista. Hanketyöntekijä Karoliina Harvala pyytää ilmoittamaan oppilaat suoraan hänelle niin pian kuin mahdollista opetusryhmien selvittämiseksi.

Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Antti Lassilan mukaan saamen kielen opetusta tehostetaan äidinkielen ja vieraan kielen osalta, opetusjärjestelyjä parannetaan ja lisätään opetusryhmiä. Ongelmana on löytää pätevä opettaja.

Rovaniemen kaupunki hakee kokoaikaista pohjoissaamenkielen tuntiopettajaa ajalle 1.8.2018-31.12.2018.