Lukemisto

Tutkija selvitti Viiltäjä-Jackin uhrien tarinat ja järkyttyi: "Luulin tietäväni, mitä prostituutio on – Kaikki tietoni näistä naisista olivat vääriä"
Tilaajille

Tutkija sel­vit­ti Viil­tä­jä-Jac­kin uhrien tarinat ja jär­kyt­tyi: "Luulin tie­tä­vä­ni, mitä pros­ti­tuu­tio on – Kaikki tietoni näistä nai­sis­ta olivat vääriä"

29.03.2020 08:00
Heikki Autto ei ole sattumalta juuri kokoomuslainen – sukujuuret ylettyvät Ketomellasta menetettyyn Viipuriin

Heikki Autto ei ole sat­tu­mal­ta juuri ko­koo­mus­lai­nen – su­ku­juu­ret ylet­ty­vät Ke­to­mel­las­ta me­ne­tet­tyyn Vii­pu­riin

28.03.2020 08:00
Riikka Reina saarnasi tyhjässä kirkossa ja piti hautajaiset ilman muistotilaisuutta – Koronavirus mullisti kirkon toimintatavat yhdessä yössä

Riikka Reina saar­na­si tyh­jäs­sä kir­kos­sa ja piti hau­ta­jai­set ilman muis­to­ti­lai­suut­ta – Ko­ro­na­vi­rus mul­lis­ti kirkon toi­min­ta­ta­vat yhdessä yössä

28.03.2020 08:00
Tilaajille
Martti Ritonen kiipesi kilpa-autoon alle 3-vuotiaana eikä enää tyydy "ajelemaan" – Hän voi olla seuraava formulatähti, mutta lajissa kaikki on milleistä kiinni

Martti Ritonen kiipesi kil­pa-au­toon alle 3-vuo­tiaa­na eikä enää tyydy "a­je­le­maan" – Hän voi olla seu­raa­va for­mu­la­täh­ti, mutta lajissa kaikki on mil­leis­tä kiinni

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Paljastunut murhasuunnitelma ajoi aatelisherran maanpakoon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kirjailijaksi

Pal­jas­tu­nut mur­ha­suun­ni­tel­ma ajoi aa­te­lis­her­ran maan­pa­koon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kir­jai­li­jak­si

28.03.2020 06:00
Tilaajille
Kemiläisen parturi Niko Tiuraniemen identiteetti hukkui isoisän alkoholismiin - Hän sanoitti tuskansa Helvetti-kappaleeseen, josta tuli hetkessä hitti

Ke­mi­läi­sen parturi Niko Tiu­ra­nie­men iden­ti­teet­ti hukkui isoisän al­ko­ho­lis­miin - Hän sa­noit­ti tus­kan­sa Hel­vet­ti-kap­pa­lee­seen, josta tuli het­kes­sä hitti

26.03.2020 18:48
Kana ei ole niin tyhmä kuin luullaan – se on osannut fiksusti muuttaa mielipidettään, ja siksi kana on nyt maapallon yleisin eläin

Kana ei ole niin tyhmä kuin luul­laan – se on osannut fik­sus­ti muuttaa mie­li­pi­det­tään, ja siksi kana on nyt maa­pal­lon yleisin eläin

21.03.2020 12:04
Tilaajille
Armahtaako kevät Lapin suurtulvilta? Hanget painavat nyt enemmän kuin koskaan tilastohistoriassa – katso animaatioista, miten voi käydä, jos lumi sulaa kerralla

Ar­mah­taa­ko kevät Lapin suur­tul­vil­ta? Hanget pai­na­vat nyt enemmän kuin koskaan ti­las­to­his­to­rias­sa – katso ani­maa­tiois­ta, miten voi käydä, jos lumi sulaa ker­ral­la

21.03.2020 06:00
Tilaajille
Näin historiallinen viikko pysäytti Lapin – katso kuvat, miten koronavirus tuli jokaisen lappilaisen arkeen

Näin his­to­rial­li­nen viikko py­säyt­ti Lapin – katso kuvat, miten ko­ro­na­vi­rus tuli jo­kai­sen lap­pi­lai­sen arkeen

21.03.2020 06:00
Lauri Randla sai koulussa turpaan, koska ei ollut kotoisin mistään – Neuvostoliitosta kertovalla elokuvaohjaajalla on nyt viesti rajat kiinni -porukoille

Lauri Randla sai kou­lus­sa tur­paan, koska ei ollut ko­toi­sin mistään – Neu­vos­to­lii­tos­ta ker­to­val­la elo­ku­va­oh­jaa­jal­la on nyt viesti rajat kiinni -po­ru­koil­le

15.03.2020 11:31
Emma sai modernin tapaisen sinkkukäsittelyn, Näkymätön mies on oikeasti pelottava – Klassikkoja vilisee nyt valkokankaalla, mutta miten ne pärjäävät kirjoina?

Emma sai mo­der­nin ta­pai­sen sink­ku­kä­sit­te­lyn, Nä­ky­mä­tön mies on oi­keas­ti pe­lot­ta­va – Klas­sik­ko­ja vilisee nyt val­ko­kan­kaal­la, mutta miten ne pär­jää­vät kir­joi­na?

15.03.2020 11:19
Tilaajille
Näistä teemoista keskustellaan turhankin kiihkeästi, vaikka kirkkoon suhtaudutaan penseästi – Arkkipiispa Tapio Luoma: "Pitää aika tarkkaan miettiä, miten asioita sanon"

Näistä tee­mois­ta kes­kus­tel­laan tur­han­kin kiih­keäs­ti, vaikka kirk­koon suh­tau­du­taan pen­seäs­ti – Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma: "Pitää aika tark­kaan miet­tiä, miten asioita sanon"

14.03.2020 08:35
Tilaajille
Mitä te olette meiltä vailla, kysyttiin kotinsa menettäneiltä päivystysnumerossa – Marja Kuukkeli-Lampela ja Mika Lampela tietävät, toimiiko tulipalon uhrien tukiverkko ja miltä iso menetys tuntuu

Mitä te olette meiltä vailla, ky­syt­tiin kotinsa me­net­tä­neil­tä päi­vys­tys­nu­me­ros­sa – Marja Kuuk­ke­li-Lam­pe­la ja Mika Lampela tie­tä­vät, toi­mii­ko tu­li­pa­lon uhrien tu­ki­verk­ko ja miltä iso menetys tuntuu

14.03.2020 08:04
Tilaajille
Näin näyttelijä loihtii esiin itkun tai ahdistuksen – Martti Suosalolla on erityinen tapa häivyttää omat tunnetilat ennen esitystä

Näin näyt­te­li­jä loihtii esiin itkun tai ah­dis­tuk­sen – Martti Suo­sa­lol­la on eri­tyi­nen tapa häi­vyt­tää omat tun­ne­ti­lat ennen esi­tys­tä

14.03.2020 08:00
Tilaajille
Nykyvangit eivät pysty tekemään raskaita fyysisiä töitä, vaan he valmentautuvat kurssilla vapautta varten – Pelson maatalousvankila lopettaa siksi toimintansa

Ny­ky­van­git eivät pysty te­ke­mään ras­kai­ta fyy­si­siä töitä, vaan he val­men­tau­tu­vat kurs­sil­la va­paut­ta varten – Pelson maa­ta­lous­van­ki­la lo­pet­taa siksi toi­min­tan­sa

14.03.2020 07:00
Tilaajille
Luokanopettaja Saara Mälkönen uupui ja jätti ammatin, jota ei enää tunnistanut 16 vuoden jälkeen entiseksi – "Opettaja venyy ja paukkuu yli inhimillisten rajojen"

Luo­kan­opet­ta­ja Saara Mäl­kö­nen uupui ja jätti am­ma­tin, jota ei enää tun­nis­ta­nut 16 vuoden jälkeen en­ti­sek­si – "O­pet­ta­ja venyy ja paukkuu yli in­hi­mil­lis­ten ra­jo­jen"

14.03.2020 07:00
Äiti huolestui ja lähetti pojalleen viestin eduskuntaan: "Markus muista maltti"

Äiti huo­les­tui ja lähetti po­jal­leen viestin edus­kun­taan: "Markus muista maltti"

14.03.2020 06:00
Tilaajille
Tun­te­mat­to­mik­si jääneille isosedille löytyy uusi elämä digitoitujen talvisodan aikaisten dokumenttien kautta – Sotasampo-tietokanta mahdollistaa paremman so­ta­tut­ki­muk­sen

Tun­te­mat­to­mik­si jää­neil­le iso­se­dil­le löytyy uusi elämä di­gi­toi­tu­jen tal­vi­so­dan ai­kais­ten do­ku­ment­tien kautta – So­ta­sam­po-tie­to­kan­ta mah­dol­lis­taa pa­rem­man so­ta­tut­ki­muk­sen

13.03.2020 08:25
Tilaajille
Ranualaisten Anna ja Jani Koivukankaan lapsihaaveen toteutuminen vei kahdeksan vuotta – Nyt he kertovat, miltä lapsettomuus tuntuu

Ra­nua­lais­ten Anna ja Jani Koi­vu­kan­kaan lap­si­haa­veen to­teu­tu­mi­nen vei kah­dek­san vuotta – Nyt he ker­to­vat, miltä lap­set­to­muus tuntuu

07.03.2020 06:30
Tilaajille
Miksi Vilho Lammesta tuli myyttinen taiteilija? Pimeän pohjolan synkkä erakko muistetaan kotiseudulla rehevänä puhujana – silti kaikki päättyi tragediaan

Miksi Vilho Lam­mes­ta tuli myyt­ti­nen tai­tei­li­ja? Pimeän poh­jo­lan synkkä erakko muis­te­taan ko­ti­seu­dul­la re­he­vä­nä pu­hu­ja­na – silti kaikki päättyi tra­ge­diaan

01.03.2020 08:00
Tilaajille
Pelastavatko mummon neulomat villasukat varpaat, jos vahtii pakkasessa kolme tuntia, etteivät jääkarhut hyökkää kollegoiden kimppuun? -Rovaniemeltä kotoisin oleva jäätutkija Ilkka Matero tietää vastauksen

Pe­las­ta­vat­ko mummon neu­lo­mat vil­la­su­kat var­paat, jos vahtii pak­ka­ses­sa kolme tuntia, ett­ei­vät jää­kar­hut hyökkää kol­le­goi­den kimp­puun? -Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin oleva jää­tut­ki­ja Ilkka Matero tietää vas­tauk­sen

29.02.2020 08:00
Tilaajille
Unohda ajatus, että isot valinnat pitää tehdä järjellä, joka on vain mielensisäisen norsun ratsastaja – Tästä syystä tunne kannattaa ottaa mukaan päätöksentekoon

Unohda ajatus, että isot va­lin­nat pitää tehdä jär­jel­lä, joka on vain mie­len­si­säi­sen norsun rat­sas­ta­ja – Tästä syystä tunne kan­nat­taa ottaa mukaan pää­tök­sen­te­koon

29.02.2020 07:00
Tilaajille
Etsi luurangot kaapista ja pyydä aidosti anteeksi, neuvoo kriisiviestinnän asiantuntija – Heikki Salo selvisi lastenyhtyeen intiaanikohusta: "Pitää olla valmis muuttumaan"

Etsi luu­ran­got kaa­pis­ta ja pyydä aidosti an­teek­si, neuvoo krii­si­vies­tin­nän asian­tun­ti­ja – Heikki Salo selvisi las­ten­yh­tyeen in­tiaa­ni­ko­hus­ta: "Pitää olla valmis muut­tu­maan"

29.02.2020 07:00
Tilaajille
"Tiedätkö mitä teet?" isä kysyi, kun 15-vuotias Muonion tyttö halusi demariksi – Johanna Ojala-Niemelä nousi puoleensa ykkösnimeksi Lapissa ja sai vihdoin myös ison vastuuroolin eduskunnassa

"Tie­dät­kö mitä teet?" isä kysyi, kun 15-vuo­tias Muonion tyttö halusi de­ma­rik­si – Johanna Oja­la-Nie­me­lä nousi puo­leen­sa yk­kös­ni­mek­si Lapissa ja sai vihdoin myös ison vas­tuu­roo­lin edus­kun­nas­sa

29.02.2020 06:31
Tilaajille
Ostitko tältä mieheltä television, pyykkikoneen tai puhelimen? "Kunkku" on tehnyt kauppaa lähes 60 vuotta ja innostuu yhä asiakkaasta, joka sanoo ei

Ostitko tältä mie­hel­tä te­le­vi­sion, pyyk­ki­ko­neen tai pu­he­li­men? "Kunk­ku" on tehnyt kauppaa lähes 60 vuotta ja in­nos­tuu yhä asiak­kaas­ta, joka sanoo ei

29.02.2020 06:30
Tilaajille
Vesa Toivanen joutui lapsena sairaalaan 87 kertaa – Kymmeniä vuosia myöhemmin hän viimein uskalsi muistella traumaattisia hoitokertojaan Rovaniemen lastensairaalassa

Vesa Toi­va­nen joutui lapsena sai­raa­laan 87 kertaa – Kym­me­niä vuosia myö­hem­min hän viimein uskalsi muis­tel­la trau­maat­ti­sia hoi­to­ker­to­jaan Ro­va­nie­men las­ten­sai­raa­las­sa

28.02.2020 17:00
Tilaajille
Seurasimme Pietarissa, kun Cannes-voittaja Juho Kuosmanen ahtautui filmiryhmineen junan hyttiin – Selvisi, miksi kolme minuuttia elokuvaa vaati 12 tunnin työn

Seu­ra­sim­me Pie­ta­ris­sa, kun Can­nes-voit­ta­ja Juho Kuos­ma­nen ah­tau­tui fil­mi­ryh­mi­neen junan hyttiin – Sel­vi­si, miksi kolme mi­nuut­tia elo­ku­vaa vaati 12 tunnin työn

23.02.2020 08:00
Tilaajille
Itsemurhia tutkiva professori teki pöytälaatikkoon biisejä – Niistä syntyi kappaleita Pate Mustajärvelle ja Yölinnulle – ja Juliet Jonesin Sydämen uusi albumi

It­se­mur­hia tutkiva pro­fes­so­ri teki pöy­tä­laa­tik­koon biisejä – Niistä syntyi kap­pa­lei­ta Pate Mus­ta­jär­vel­le ja Yö­lin­nul­le – ja Juliet Jonesin Sydämen uusi albumi

22.02.2020 08:00
Äidit kertovat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai synnyttää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hengissä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

Äidit ker­to­vat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai syn­nyt­tää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hen­gis­sä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

22.02.2020 07:00
Hildur Larsson ikuisti Lappia upeisiin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne loistavat myös väreissä

Hildur Larsson ikuisti Lappia upei­siin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne lois­ta­vat myös vä­reis­sä

21.02.2020 22:39
Tilaajille