Kaivokset

Yara sai ympäristöluvan Soklin kaivoksen toimintaan, yhtiö tutustuu päätökseen ja selvittää, onko kaivoksen avaamiselle edellytyksiä

Miila Kankaanranta
Yara sai ympäristöluvan Soklin kaivoksen toimintaan, yhtiö tutustuu päätökseen ja selvittää, onko kaivoksen avaamiselle edellytyksiä
Aino-Helena Hietala

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kaivosyhtiö Yaralle ympäristöluvan Soklin kaivoksen toimintaan sekä vesitalousluvan kaivostoiminnan edellyttämien vesitaloushankkeiden toteuttamiseen.

Päätöksen mukaan yhtiö saa aloittaa toiminnan Savukosken Soklissa vasta, kun mahdolliset valitukset on käsitelty ja päätös on lainvoimainen. Aluehallintovirasto hylkäsi myös pääosan vesilain mukaisesta valmistelulupahakemuksesta.

Ympäristölupapäätöksellä aluehallintovirasto myönsi toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kaivokselle. Lisäksi lupa annettiin useisiin toimintaan liittyviin muihin toimintoihin kuten rikastamoon, energiantuotantolaitokseen, puupolttoaineiden murskaustoimintaan, kaivannaisjätteen jätealueisiin ja talousvesien puhdistamoon.

Vesitalouslupa tuli kaivoksen toteuttamiseen liittyviin vesitaloushankkeisiin. Niitä ovat muun muassa pohjaveden pumppaaminen louhosalueelta, Sokliojan ja Yli-Nuorttin uomien siirrot, Loitsanan ja Loitsonlammen kuivattaminen sekä Tulppionjoen, Yli-Nuorttin ja Sokliojan ylittävät sillat.

Soklin kaivoshanke on aluehallintoviraston mukaan luonnonolosuhteiltaan ympäristöstään selvästi poikkeavalla alueella. Soklin ahot -luontotyyppiä tai Nuorttijärvestä alueen vesistöihin kutemaan nousevaa luonnonvaraista järvitaimenta ei ole suojeltu luonnonsuojelulain tai kalastuslain mukaisilla toimilla.

Aluehallintoviraston mukaan osaltaan luontoarvojen vuoksi toiminta voidaan aloittaa vasta, kun päätös saa lainvoiman. Valmisteluluvan aluehallintovirasto myönsi vain Tulppiojoen ylittävän sillan rakentamiseen.

Päätöksessä on yli sata lupamääräystä ympäristön pilaantumisen estämiseksi ja rajoittamiseksi. Määräykset koskevat muun muassa päästöjä rajoittavia rakenteita, vesistöihin ja ilmaan johdettavien päästöjen ja melun rajoittamista sekä jätteiden käsittelyä.

Kaikki rikastuksen prosessivedet ja muut likaantuneet vedet pitää kierrättää prosessissa tai johdattaa käsittelyn jälkeen Kemijokeen Lattunan alueella olevaan purkupaikkaan. Lupapäätös rajoittaa jokeen johdettavien käsiteltyjen jätevesien sallittuja haitta-ainepitoisuuksia ja fosforin kokonaiskuormitusta.

Nuorttijoen valuma-alueelle saa johtaa vain louhosten kuivatuksessa muodostuvia puhtaita ja maanläjitysalueiden vesiä, joista kiintoaine on pääosin poistettu. Pilaantumisen estämiseksi vesille on asetettu pitoisuusraja-arvot.

Melun torjunnasta on tiukat määräykset ja valopäästöjä on rajoitettu. Melusta ja valosta aiheutuu avin mukaan jonkin verran häiriöitä kiinteistön käytölle ja porotalouden harjoittamiselle.

Alueen poistuminen porotalouden käytöstä ei kuulu ympäristöluvassa huomioon otettavaksi. Porotaloudelle aiheutuvat haitat korvataan kaivoslain mukaisessa menettelyssä.

Kaivosyhtiö Yaran projektipäällikkö Eero Hemming ei ole vielä nähnyt päätöstä. Hänen mukaansa yhtiö tutustuu ensin viisi vuotta odotettuun lupapäätökseen ja miettii, onko hankkeen eteenpäin viemiseen edellytyksiä.

Yhtiö laittoi Soklin jäihin 2015 ja aikoi viedä lupaprosessia eteenpäin. Sen jälkeen Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on tullut yleiskaava- ja kaivospiiripäätökset ja Soklin asemakaava on tehty.

–Mitään suunnitelmia ei ole olemassa. Menee vähintään syksyyn, että tiedetään, onko toiminnalle edellytyksiä vai ei. Silloinkaan ei ole investointipäätöksiä, vaan arvio, aletaanko hanketta selvittää.

Muun muassa kannattavuuslaskelmat pitää päivittää, sillä ne ovat vuodelta 2013.

Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari pitää ympäristölupapäätöstä odotettuna, mutta muistuttaa, ettei se tarkoita vielä kaivoksen avaamista.

–Tämä on tärkeä välietappi. Jos kaivos tulisi, ei puhuttaisi enää pelkästään Savukoskesta, vaan koko Itä-Lapista ja jopa koko Lapista. Se toisi työpaikkoja ja verotuloja.

Mularin mukaan kunnassa on myös huoli ympäristöstä.

–Haluamme, että Savukoski säilyy edelleenkin erämaamaisena pitäjänä, jossa on hyvät kalavedet ja metsästysmaat. Myös porotalouden ja matkailun pitää säilyä elinvoimaisena ja kunnan imagon hyvänä.

Hän uskoo, että Savukoskella on tilaa niin kaivokselle kuin porotaloudelle ja matkailullekin.

Soklin vaiheet

1967kesäkuussa Rautaruukki löytää malmion. Elokuussa ensimmäinen kairausreikä.

1979 Sokliin rakennetaan fosforimalmin koeajotehdas.

1986–1989 kaivoksen avaamista tutkitaan. Hanke jäihin kohonneiden kustannusten ja matalan hinnan vuoksi.

1986 Kemira Oy ostaa kaivos-piirin Rautaruukilta.

1994 Kemira yhtiöitetään, Soklin kaivosoikeudet Kemira Agro Oy:lle.

1995–2004 niobi-malmien tutkimuksia.

2004 Kemira Agro Oy:stä tulee Kemira GrowHow Oyj, jolle Soklin oikeudet.

2007 Kemira GrowHown Oyj myydään Yaralle, Soklin oikeudet Yara Suomi Oy:lle.

2008 Yara muodostaa projektiryhmän tavoitteena Soklin avaaminen.

2009 Yara kertoo malmiratasuunnitelmistaan. Marraskuussa Yara aloittaa selvitykset malmin rikastamiseksi Kovdorissa.

2011 helmikuussa Yara ilmoittaa vievänsä rikastuksen Kovdoriin Venäjälle.

2012 tammikuussa Yara tutkii mahdollisuutta rikastaa malmi Suomessa. Tavoitteena on kaivos-

toiminnan aloittaaminen 2014–2015.

2014 marraskuussa valtio ilmoittaa osallistuvansa Soklin ratayhteyden kustannuksiin. Valtion osuus on alle puolet kokonaiskustannuksista.

2015 helmikuussa valtio ilmoittaa tukevansa rikasteen kuorma-autokuljetuksia (ei rataa).

2015 syyskuussa Yara päättää keskeyttää investoinnit Sokliin. Lupaprosessit jatkuvat.

2018 kesäkuussa aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan kaivoksen toimintaan. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin mahdolliset valitukset on käsitelty.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös