Luosto Classic konkurssiin

Jouni Porsanger
Luosto Classic konkurssiin

Luosto Classic viime kesänä.

Rahoitusvaikeuksien kanssa kamppaillut Luos­to Clas­sic ry on ha­keu­tunut kon­kurs­siin.

Luos­to Clas­sic ry on jät­tä­nyt tors­tai­na 7. hel­mi­kuu­ta kon­kurssi­ha­ke­muk­sen La­pin kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Luos­to Clas­sic ry:n hal­li­tus oli kon­kurs­sie­si­tyk­ses­sään yk­si­mie­li­nen ja kat­soi, et­tei yh­dis­tyk­sel­lä ole edel­ly­tyk­siä jat­kaa toi­min­taan­sa.

Mak­sa­mat­to­mien las­ku­jen mää­rä oli kon­kurs­siin ha­keu­tu­mis­päi­vä­nä 58 441,29 eu­roa. Yh­dis­tyk­sen ti­lil­lä oli ra­haa 652,06 eu­roa.

Yh­dis­tys ei ole saa­mas­sa lä­hi­ai­koi­na toi­min­ta­va­ro­ja, joil­la ky­ke­ni­si sel­vi­ä­mään mak­sa­mat­to­mis­ta las­kuis­ta, näil­lä pe­rus­teil­la La­pin kä­rä­jä­oi­keus aset­ti yh­dis­tyk­sen kon­kurs­siin 8. hel­mi­kuu­ta.

Luos­to Clas­sic ry:n suu­rim­pi­na vel­ko­ji­na ovat vii­me elo­kuun esiin­ty­jät Elo­ryt­mi Oy (23 800€), Ou­lun kau­pun­gi­nor­kes­te­ri (7135 €) ja Yli­op­pi­las­kun­nan Lau­la­jat (7135 €). Tä­män li­säk­si Py­hä­tun­tu­rin Ra­vin­to­lat Oy (4718 €) ja Ho­tel­li Luos­to­tun­tu­ri Oy (3019 €) sekä noin 20 muu­ta vel­ko­jaa.

Tapahtuman tukijat katosivat

Luos­to Clas­sic ry:n puheenjohtaja Jari Haavisto kertoo tiedotteessa, että hal­li­tuk­sel­la oli sel­keä sel­viy­ty­mis­suun­ni­tel­ma, vaik­ka ta­lou­del­li­nen tila oli haas­ta­va.

Ti­li­kau­den 2016 jäl­keen yh­dis­tyk­sel­lä oli mak­sa­mat­to­mia las­ku­ja 41 000 eu­ron edes­tä. Vuo­del­le 2017 saa­tu So­dan­ky­län kun­nan sekä Ope­tus­mi­nis­te­ri­ön tuki jou­dut­tiin käyt­tä­mään edel­li­sen vuo­den val­ko­jen mak­sa­mi­seen.

Luos­to Clas­sic ei saa­nut vuon­na 2017 kult­tuu­ri­ra­has­ton tu­kea, kos­ka oli saa­nut tuen kah­te­na ai­kai­sem­pa­na vuon­na ja vuon­na 2017 oli pa­kol­li­nen vä­li­vuo­si.

Tätä sään­töä ei yh­dis­tyk­ses­sä tie­det­ty ja se ai­heut­ti yli­mää­räi­sen ison au­kon ta­lou­teen.

Saa­dak­seen vuo­den 2018 tuen So­dan­ky­län kun­nal­ta, oli­si yh­dis­tyk­sen pi­tä­nyt mak­saa suu­rin osa ve­lois­taan.

Kun So­dan­ky­län kun­nan tuki ta­pah­tu­mal­le oli epä­var­ma, ei­vät muut­kaan spon­so­rit ol­leet val­miit si­tou­tu­maan ta­pah­tu­maan.

Vii­mei­nen nau­la ta­pah­tu­man ark­kuun nau­lat­tiin, kun Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton pää­ra­has­to päät­ti, et­tei se myön­nä Luos­to Clas­si­cil­le tu­kea vuon­na 2018.

Luosto Classic

En­sim­mäi­nen Luos­to Clas­sic jär­jes­tet­tiin vuon­na 2003, jol­loin Ra­di­on Sin­fo­ni­aor­kes­te­ri ja La­pin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esit­ti­vät ka­pel­li­mes­ta­ri John Stor­gård­sin joh­dol­la Ka­le­vi Ahon sä­vel­tä­män Luos­to­sin­fo­ni­an. Esi­tys­paik­ka oli sä­vel­tä­jän va­lit­se­ma Uk­ko-Luos­ton rin­ne iki­hon­ki­neen. Ylei­sö is­tus­ke­li maa­ki­vil­lä ja ma­kai­li met­sä­vaat­teis­sa ka­ner­vi­kos­sa. Esi­tys he­rät­ti ihas­tus­ta niin krii­ti­koi­den kuin run­sas­lu­kui­sen ylei­sön­kin kes­kuu­des­sa.

En­sim­mäi­nen Luos­toC­las­sic kon­sert­ti­ta­pah­tu­ma sai kult­tuu­ri­vuo­den 2003 Va­lo­pilk­ku-pal­kin­non. Pal­kin­to­se­re­mo­ni­as­sa to­det­tiin, et­tä Luos­tol­la teh­tiin sil­loin mu­sii­kin esit­tä­mi­sen his­to­ri­aa.

Luos­to Clas­si­cis­sa ovat esiin­ty­neet ta­pah­tu­man 16 vuo­den ai­ka­na kaik­ki Suo­men mer­kit­tä­vim­mät sin­fo­ni­aor­kes­te­rit. Vuon­na 2012 kun Luos­to Clas­sic täyt­ti 10 vuot­ta, pää­e­siin­ty­jä­nä toi­mi maa­il­man­kuu­lu BBC Phil­har­mo­nic Orc­hest­ra, jota joh­ti tai­teel­li­nen joh­ta­ja John Står­gards. Ta­pah­tu­man tai­teel­li­set joh­ta­jat John Står­gards sekä Mar­ko Ylö­nen ovat tuo­neet vuo­sit­tain ylei­sön kuun­nel­ta­vak­si ai­nut­laa­tui­sia mu­siik­kie­lä­myk­siä.

Ka­le­vi Ahon pa­nos Luos­to Clas­si­cis­sa on ol­lut erit­täin tär­keä, hän on tuo­nut Luos­to Clas­si­ciin omia sä­vel­lyk­si­ään joi­ta ovat esit­tä­neet maa­il­man huip­pu­muu­si­kot. Luos­to on var­mas­ti ai­noa tun­tu­ri­kes­kus, jol­la on oma sin­fo­nia.


Lue myös nämä


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös