Paikallisuutta, lähipalvelua ja lappilaista yhteishenkeä   - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Paikallisuutta, lähipalvelua ja lappilaista yhteishenkeä  

Likiliike on rovaniemeläisten yrittäjien luoma kansanliike, joka edustaa paikallisuutta, lähipalvelua sekä lappilaista yhteishenkeä. Likiliike viestii kuluttajille kaupungin paikallisesta monipuolisesta tarjonnasta. Mutta miksi rovaniemeläiset yrittäjät kokevat kannattavaksi olla mukana Likiliikkeessä?

Paikallisuutta, lähipalvelua ja lappilaista yhteishenkeä  

Uusia Likiliike-sertifikaatin saaneita yrityksiä syksyllä 2016 Lordin aukion yrittäjä-tapahtumassa.

Likiliikkeessä on nyt jo mukana 166 eri toimialan yritystä kattavasti ympä­ri Rovaniemiä ja suosittu kansanliike sen kuin laajenee. Li­kiliike auttaa kuluttajia löytämään paikalliset palvelut sekä tuotteet ja näin ollen mahdollistaa vastuulliset hankinnat omalta paikkakunnalta.

Jokainen kuluttuja voi omalla kulutuskäyttäytymisellä vaikuttaa Rovaniemen elinvoimaan ja palve­lutasoon. Kun kuluttajat ostavat Li­kiliikkeen jäsenyrityksiltä, pysyvät eurot kotipaikkakunnalla ja paikka­kunta elinvoimaisena. Myös kau­pungin kehitykseen ja työllisyyteen voi vaikuttaa esimerkiksi niin hel­posti kuin asioimalla omassa pai­kallisessa lähikaupassa. Hyödyntä­mällä Likiliikkeen yrityksiä varmis­tetaan, että Rovaniemellä on tule­vaisuudessakin paikallisia liikkeitä sekä palveluita, missä asioida.

– Likiliikkeen työllistävä vaikutus on myös huomattava. Likiliikkee­seen kuuluvat yritykset työllistävät tällä hetkellä yhteensä 1 192 koko­aikaista ja 244 osa-aikaista työn­tekijää Rovaniemellä, kertoo Liki­liikkeen projektipäällikkö sekä yksi perustajajäsenistä Pasi Hiukka.

Likiliike kannustaa yrittäjien yhteistyöhön

Likiliikkeen suosiota ei yrittäjien keskuudessa voi epäillä, sen ker­too Likiliikkeen jäsenmäärä. Liki­liikkeen jäsenyys takaa yrityksille tunnustuksen paikallisuudesta se­kä oikeuden Likiliike-tavaramerkin käyttöön. Likiliike-merkki näkyykin jo Rovaniemen katukuvassa monen yrittäjän liiketilan ikkunassa ja tä­mä tuo yrittäjille näkyvyyttä sekä tunnettuutta.

– Likiliike myös aktivoi ja auttaa yrityksiä parantamaan saavutetta­vuutta sekä lisäämään markkina­osuutta paikallismarkkinoista, sa­noo Rovaniemen Yrittäjät ry:n pu­heenjohtaja Konsta Repo.

– Yrittäjäyhteistyömme kannustaa meitä kaikkia myös positiiviseen ki­sailuun asiakkaidemme suosiosta. Se hyödyntää ostajia lisääntyvänä palvelulaatuna, kiteyttää Rovanie­men Yrittäjänaiset ry:n puheenjoh­taja Kerttu Helynen.

Likiliike-yrittäjägallupista selvi­ää, että rovaniemeläisille Likiliike-yrittäjille näkyvyys ja tunnettuus eivät kuitenkaan ole kaikkein tär­keintä. Yrittäjät itse painottavat pai­kallisuutta, yhteistyötä sekä yhteistä hyvää elinvoimaisen kotikaupun­kinsa hyväksi.

Likiliike-käyttöoikeutta voi ha­kea Rovaniemen Yrittäjät ry:ltä os­oitteesta:

www.likiliike.fi

Likiliike- yrittäjägallup

Kysyimme yrittäjiltä, miksi he ovat mukana Likiliikkeessä.

1. Miksi yrityksesi on mukana Likiliikkeessä?

2. Miksi rovaniemeläisten tulisi asioida Likiliike-yrityksissä?

 

1. Halu olla mukana yhteisessä hyvässä. Paikallisen tukeminen luo uusia työpaikkoja.

2. Euro saadaan pysymään Rovaniemellä. Kauppa piristyy!

Paula Kormano, Helmiina-Laser

 

1. Vedetään kotiin päin!

2. Laitetaan eurot poikimaan kotipaikkakunnan hyväksi.

Eeva Anttila, Ounas apteekki

 

1. Koemme, että Likiliike on ollut ja on juuri sopi­va konsepti lisäämään näkyvyyt­tä paikallisesti, rovaniemeläisil­le ihmisille. Rovaniemeläisyys on meille kaikista tärkein asia ja olemme siitä avoimesti ylpeitä.

2. Tue paikallista toimijaa, tue Rovaniemeä, tue rovanieme­läistä, tuet itseäsi.

Mikko Riskilä, Lohipaja

 

1. Yritysmaailmassa ei kannata olla itsekäs.

2. Asioimalla Likiliikkeissä he varmistavat, että jatkossakin on liikkeitä missä asioida.

Salme Niemelä, Vakuutusvälitys Arktia Oy

 

1. Yrityksen tunnettuuden pa­rantaminen.

2. Mahdollistetaan paikallisten toimijoiden elinvoimaisuus ja varmistetaan, että saadaan pal­veluita jatkossakin paikkakunnalta.

Jukka Huhtalo, Suomen tekniikkaopisto Oy

 

2. Sen takia, että raha jää Rova­niemelle ja sitä kautta myös paikallisella on mahdollista työl­listää ihmisiä, kehittää omaa toi­mintaa ja tehdä investointeja tä­hän liittyen.

Pasi Suutari, Rova- Sisustus Oy

 

1. On hyvä että paikalliset yrittäjät tuovat yhdessä laajalla rintamalla julki, että myös paikkakunnalta voi tehdä edullisia hankintoja ja saada hyvää palvelua.

2. Asiakkaitamme ovat paikal­liset yritykset ja julkishallin­non organisaatiot. Tekemällä han­kintoja paikallisesti voidaan varmis­taa palveluiden jatkuvuus ja kehi­tysmahdollisuudet Rovaniemellä. Tietenkin myös Likiliikkeiden työl­listävä vaikutus ja eurojen pysymi­nen paikkakunnalla ovat asioita joi­ta ei voi jättää huomioimatta.

Kari Ollila, Dihtor Oy

 

1. Sampo Apteekki on yksi Ro­vaniemen vanhimmista, el­lei vanhin yritys. Olemalla mukana Likiliikkeessä haluamme osoittaa asiakkaillemme, että olemme pai­kallinen yritys.

2. Likiliike-yrityksissä asiointi tarkoittaa mm. sitä, että eu­rot jäävät kotipaikkakunnalle. Liki­liike-yrityksissä asiointi tukee näin ollen alueen työllisyyttä, palvelujen kehittämistä ja elinolosuhteiden pa­rantamista. Kannattamalla paikal­lisia yrityksiä kannatat kotipaikka­kuntasi kestävää kehitystä.

Anne Kiviniemi Tarja Heikkisen puolesta, Sampo Apteekki

 

1. Haluamme kuulua isompaan kokonaisuuteen, yhdessä on helpompi tehdä muutoksia yms.

2. Koska kaikki lähiasiat ovat tärkeitä, näin pidetään pal­velut lähellä.

Satu Urasto, Café catering Soppa&Sumppi

 

1. Likiliikkeellä on paljon hyviä ajatuksia..

2. Aina pitää suosia paikalli­sia, jotta palvelut ja työpai­kat säilyvät ja kehittyvät.

Matti Kahkönen, Caravankeskus Reatalo

 

1. Paikallisten yrittäjien yhtei­nen juttu.

2. Pidetään huolta Rovanie­mestä, yhdessä!

Petri Räsänen, Fenno Optiikka Lappi

 

1. Haluamme olla edistämässä paikallisten yritysten kau­pankäyntiä ja palvelujen löydettä­vyyttä.

2. Yrittäjät pystyvät sitä enem­män jalostamaan tuottei­taan ja palveluitaan rovanieme­läisille sopiviksi, mitä enemmän kauppa käy.

Taina Torvela, Mainostoimisto Ajatus Oy

 

Mikä on Likiike?  

·      Perustettu 2015

·      Rekisteröity tavaramerkki

·      Sertifioitu käyttöoikeus hakemuksesta

·      Mukana 166 paikallisomisteista yritystä ja yhteisöä

·      Järjestää tapahtumia ja tempauksia

·      Omistajana Rovaniemen Yrittäjät ry


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös