Kuva puhuu - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Kuva puhuu

Kuva pysäyttää, kuva kertoo ja kuva jää mieleen. Kuvalla on kasvava rooli kaikessa viestinnässä. Ei siis ole aivan sama miten ja minkälainen kuva mainontaan valitaan. Miten sen tekevät markkinoinnin ammattilaiset?

Kuva puhuu

Copy, KTM Maria Nordström (vas.), graafinen suunnittelija, TaM Heikki Kärnä ja toimitusjohtaja, ekonomi Taina Torvela työn touhussa valitsemassa yhdessä kuvia asiakkaiden liiketoiminnan onnistumiseksi.

 

Kuvauksia suunnitel­lessa ja kuvia valites­sa kaikki lähtee sa­nomasta ja yrityksen ydinolemuksesta.

– Mitä tuote- ja yritysimagota­voitteissa ja palvelulupauksissa on päätetty viestiä, jotta kilpailijoista erottaudutaan? Mikäli sitä ei ole mietitty syntyy kyllä teknisesti laa­dukkaita kuvavalintoja, mutta se ei välttämättä varmista voittoa asiak­kaan suosiosta, toteaa toimitusjoh­taja KTM Taina Torvela Mainos­toimisto Ajatus Oy:stä.

Digitaalisuus on vahvistanut mer­kittävästi kuvien ja videoiden roolia viestinnässä. Verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa laadukkai­den kuvien suosio on lisääntynyt voimakkaasti.

Huomio ja puhuttelevuus luo­daan kohderyhmään sopivalla ku­vakerronnalla. Tällöin pelkkä ku­van shokeeraavuus tai komeus eivät enää riitä, vaan pitää ”osua” myös asiakkaan arvo- ja asennemaail­maan. Osuva oivallus on lisäsuo­la kuvassakin, mutta kliseemäisyys vain ärsyttää asiakasta.

Tarkkaan käsikirjoitettua

Kuvavalinnat ovat mainostoimis­tossa päivittäistä arkea. Rutiinia sii­nä on kuitenkin vain ydinkriteerit. Liian yleinen ongelma on brändi­tarinaa tukevien, asiakkaan omien kuvien puutteellisuus. Niitä joko ei ole lainkaan tai ne ovat tuotettu il­man brändistrategiaan pohjautuvaa kuvauskäsikirjoitusta.

Pelkkä hyvän valokuvaajan tekni­sesti laadukas kuvatoteutus ei riitä kaupallisten tavoitteiden saavut­tamiseksi. Ammattivalokuvaajat myös osaavat edellyttää linjakasta kuvaussuunnitelmaa ohjauksineen.

Kemijärven kaupungille toteutettiin brändikuvaukset, jotta saatiin ai­kaan Onnentunne -tavoiteimagosta kertova kuva kaikkeen viestintään.

Kemijärven kaupungille toteutettiin brändikuvaukset, jotta saatiin ai­kaan Onnentunne -tavoiteimagosta kertova kuva kaikkeen viestintään.

Kaupallisesti toimiva kuva syntyy aina tarkan kuvakäsikirjoituksen pohjalta. Ja sen taas tulisi pohjau­tua aina yrityksen liikeidean poh­jalta työstettyyn brändistrategiaan. Jos sellaista ei ole koskaan kunnolla asiakaslähtöisesti tuotettu, ollaan heikoilla jäillä. Irtoideat erityises­ti pääimagokuvien kohdalla toimi­vat huonosti mielikuvan vahvista­jana. Ja kuvapankkikuvat eivät toi­mi lainkaan.

– Imagokuvat ovat yritykselle yhtä tärkeää omaisuutta kuin vaikkapa logo. Siksi ne tulisikin hankkia ko­konaiskäyttöoikeuksin yritykselle ja hyödyntää linjakkaasti kaikessa yrityksen markkinointiviestinnässä. Tämä on myös kustannustehokas­ta, sanoo copywriter, KTM Maria Nordström. Persoonallisuutta il­mentävät ja kohdeyleisöä puhutte­levat erottuvat imagokuvat kuuluvat yrityksen liiketoiminnan ytimeen.

Myyvyys ratkaisee

Kuvien ja sanomien yhteispelin tu­lee olla saumatonta ja toisiaan vah­vistavaa. Kuva on vastuullinen kiin­nostuksen herättäjä ja hyvä teksti puhutteleva ostomotivaation vah­vistaja. Yleensä verkkopalveluja ja brändistrategioita työstettäessä tu­lee eteen imagokuvien tuottaminen, koska riittävän toimivia kuvia ei ole.

Onnistuneet kuvavalinnat teh­dään mainostoimistossa usean am­mattilaisen näkökulmasta; kaupal­listen brändilinjauksien, visualis­tien huomionarvotekijöiden ja si­sällöntuottajan sanomatavoitteiden summana.

Mitä kuvan pitää kertoa asiak­kaalle? Miten vahvistaa asiakaslupauksia? Miten erottautua kilpai­lijoista? Miten herättää huomio vastuullisesti? Miten kuva kestää ajassa?

– Ja jälleen tullaan ostajatunte­mukseen. Parhaat kuvavalinnatkin lähtevät aina kohderyhmätunte­muksesta. Mitä paremmin heidät tunnistaa ja tuntee, sitä onnistu­neemmat kuvavalinnat ja -tuotan­not syntyvät, kiteyttää projektipääl­likkö, KTM Päivi Kilpimaa.

Kaupallistamisessa ei saa antaa sijaa sattumille, kuvavalinnoissa­kaan. Kuva puhuu, kun sille anne­taan sille kuuluva rooli ja siihen pa­nostetaan. Ja tehdään se ammatti­maisesti.

www.ajatus.fi

Mainostoimisto Ajatus

VIE PIDEMMÄLLE

Perustettu vuonna 2002

Myynninedistäjä, palvelu­kehittäjä, tulosmittaaja sekä jatkuvan kilpailu- ja erilais­tamiskyvyn jalostaja

Yritys on erikoistunut brändityöhön, palvelumuo­toiluun sekä verkkopalvelui­den tuottamiseen

Omistaja, ekonomi Taina Torvela

TULOKSIA BRÄNDITEHOLLA

BrändiTeho kirkastaa yri­tyksen brändi-identiteetin, erilaistavat sisällöt sekä osuvat viestintäkeinot

BrändiTeho linjaa markki­naorientoituneesti halutun mielikuvan ja asemoinnin

Referenssit www.ajatus.fi


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös