Yritykset
Viimeisin tunti
Osakeyhtiöitä perustettu koronasta huolimatta enemmän kuin aiempina vuosina, 2019 oli ennätysvuosi – Näille aloille firmoja syntyy

Osa­ke­yh­tiöi­tä pe­rus­tet­tu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta enemmän kuin aiem­pi­na vuo­si­na, 2019 oli en­nä­tys­vuo­si – Näille aloille firmoja syntyy

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Kriisistä nouseville yrittäjille isoin tuki – myös julkisella puolella syytä heittää vanhoja toimintatapoja romukoppaan

Krii­sis­tä nou­se­vil­le yrit­tä­jil­le isoin tuki – myös jul­ki­sel­la puo­lel­la syytä heittää vanhoja toi­min­ta­ta­po­ja ro­mu­kop­paan

23.05.2020 08:30 0
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52 0
Korona keikautti liikeidean päälaelleen – kun kansainvälinen matkailu loppui, rovaniemeläisyritys käänsi katseet paikallisiin

Korona kei­kaut­ti lii­ke­idean pää­lael­leen – kun kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu loppui, ro­va­nie­me­läis­yri­tys käänsi katseet pai­kal­li­siin

15.05.2020 17:00 2
Pääkirjoitus: Hallituksen tukipolitiikassa on mennyt moni asia pieleen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen tu­ki­po­li­tii­kas­sa on mennyt moni asia pieleen

15.05.2020 06:00 2
Analyysi: Business Finland sai yritystukiaisista puhtaat paperit, mutta aidosta "koronatuesta" ei ole kyse – Kriisituki on vasta valmisteilla, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuukautta
Kolumni Petteri Lindholm

Ana­lyy­si: Bu­si­ness Finland sai yri­tys­tu­kiai­sis­ta puhtaat pa­pe­rit, mutta aidosta "ko­ro­na­tues­ta" ei ole kyse – Krii­si­tu­ki on vasta val­mis­teil­la, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuu­kaut­ta

08.05.2020 18:49 0
Pääkirjoitus: Ravintoloiden tukimalli valmistui viimein, summa jäi odotetusta

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den tu­ki­mal­li val­mis­tui vii­mein, summa jäi odo­te­tus­ta

06.05.2020 19:39 0
Yli puolet yrityksistä katsoo, että hallitus on epäonnistunut koronan aiheuttaman talouskriisin hoidossa – Varsinaisen koronaepidemian hoidosta pääosa yrityksistä kehui hallitusta

Yli puolet yri­tyk­sis­tä katsoo, että hal­li­tus on epä­on­nis­tu­nut koronan ai­heut­ta­man ta­lous­krii­sin hoi­dos­sa – Var­si­nai­sen ko­ro­na­epi­de­mian hoi­dos­ta pääosa yri­tyk­sis­tä kehui hal­li­tus­ta

06.05.2020 06:01 0
"Kuinka kauan tässä pitää jaksaa?" miettii moni yrittäjä – Juhlatarvikekauppa teki oman ratkaisunsa ja lopetti

"Kuinka kauan tässä pitää jak­saa?" miettii moni yrit­tä­jä – Juh­la­tar­vi­ke­kaup­pa teki oman rat­kai­sun­sa ja lopetti

03.05.2020 14:35 0
Tilaajille

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ovat löy­tä­neet ko­ro­na­ra­hoi­tuk­sen – ha­ke­muk­sia saa­pu­nut 900 yri­tyk­sel­tä

30.04.2020 07:30 0
Yrittäjän kanssa: Korjaamoyrittäjä Sami Kallio iloitsee, kun pääsi koronan vuoksi lounastunnilla kotiruokintaan

Yrit­tä­jän kanssa: Kor­jaa­mo­yrit­tä­jä Sami Kallio iloit­see, kun pääsi koronan vuoksi lou­nas­tun­nil­la ko­ti­ruo­kin­taan

28.04.2020 09:20 0
Vanhemmat
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Faktaa Ruotsin ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sis­tä

24.04.2020 09:25 0
Näin suurimmat elyn myöntämät koronatuet käytetään Lapissa: Rovaniemellä luodaan uutta taulujen kehystämiseen, Pellossa kehitetään kalastusmatkailua

Näin suu­rim­mat elyn myön­tä­mät ko­ro­na­tuet käy­te­tään La­pis­sa: Ro­va­nie­mel­lä luodaan uutta tau­lu­jen ke­hys­tä­mi­seen, Pel­los­sa ke­hi­te­tään ka­las­tus­mat­kai­lua

22.04.2020 16:22 0
Lapin yritysten koronapotti on yli kahdeksan miljoonaa euroa – katso tukea saaneiden yritysten nimet ja summat

Lapin yri­tys­ten ko­ronapot­ti on yli kah­dek­san mil­joo­naa euroa – katso tukea saa­nei­den yri­tys­ten nimet ja summat

22.04.2020 14:07 0
Viihtyisyys vaatii pitkäjänteistä työtä – Kaupunki, Lapin amk ja yritykset alkavat nyt yhdessä kehittää Rovaniemen keskustaa

Viih­tyi­syys vaatii pit­kä­jän­teis­tä työtä – Kau­pun­ki, Lapin amk ja yri­tyk­set alkavat nyt yhdessä ke­hit­tää Ro­va­nie­men kes­kus­taa

22.04.2020 09:35 0
Lapissa parikymmentä yritystä sai Business Finlandilta täyden 100 000 euron koronapotin – yrittäjät kertovat, mihin raha käytetään

Lapissa pa­ri­kym­men­tä yri­tys­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta täyden 100 000 euron ko­ronapo­tin – yrit­tä­jät ker­to­vat, mihin raha käy­te­tään

21.04.2020 19:32 0
Tilaajille
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Taa­kan­ja­koa ta­sai­sem­mak­si

18.04.2020 11:21 0
Yrittäjän kanssa: Valokuvaajaa helpottaa, että asiakkaat ovat varanneet kuvauksia kesälle ja syksylle

Yrit­tä­jän kanssa: Va­lo­ku­vaa­jaa hel­pot­taa, että asiak­kaat ovat va­ran­neet ku­vauk­sia kesälle ja syk­syl­le

14.04.2020 16:37 0
Kyydit vaihtuivat ruoan kotiinkuljetukseen – Notkeimmat yritykset ovat jo vaihtaneet toimialaa koronakriisin takia

Kyydit vaih­tui­vat ruoan ko­tiin­kul­je­tuk­seen – Not­keim­mat yri­tyk­set ovat jo vaih­ta­neet toi­mi­alaa ko­ro­na­krii­sin takia

10.04.2020 06:00 0
Business (melkein) as usual – satamat, tehtaat ja rakennustyömaat pyörivät, mutta suomalaisten yritysten sopeutumiskyky on koetuksella

Bu­si­ness (mel­kein) as usual – sa­ta­mat, tehtaat ja ra­ken­nus­työ­maat pyö­ri­vät, mutta suo­ma­lais­ten yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­ky on koe­tuk­sel­la

05.04.2020 07:00 0
Tilaajille