Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia

Poh­joi­nen saa vielä jän­nit­tää ra­ho­jaan –mi­nis­te­ri Lin­ti­län mukaan mitään dra­maat­tis­ta muu­tos­ta ei ole luvassa

22.06.2021 21:10
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Mainos Mansikka Lappalainen

Man­si­kan­myyn­tiä sata päivää vuo­des­sa – “Laa­duk­kaal­la vil­je­lyl­lä ja hyvällä lo­gis­tii­kal­la man­sik­ka on kuin vie­res­sä vil­jel­ty”

22.06.2021 06:00
Viikko

Kil­pis­jär­ven uuden ho­tel­lin ra­ken­nus­työt on aloi­tet­tu – "Aiomme tarjota uusia toi­min­to­ja, joita täällä ei vielä ole"

21.06.2021 07:00 11
Tilaajille

Ina­ri­lai­nen ta­lo­teh­das odottaa Norjan mark­ki­noi­den avau­tu­van – Ma­te­riaa­lien hin­to­jen nousu ja ra­ja­sul­ku ovat koe­tel­leet yri­tyk­sen toi­min­taa

21.06.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko jää­ur­hei­lu vaa­ras­sa?

21.06.2021 05:35 1
Tilaajille

Wärt­si­län uusi ruot­sa­lais­joh­ta­ja: "Me­ren­kul­kuun jät­ti­muu­tos kym­me­nes­sä vuo­des­sa" – laiva kulkee pian am­mo­nia­kil­la ja vedyllä

20.06.2021 18:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jos Veit­si­luo­toon löytyy uusi sel­lun­keit­tä­jä, hänet on otet­ta­va avo­sy­lin vastaan

20.06.2021 16:00 12
Tilaajille

"Ny­kyi­set so­pi­muk­set de­val­vaa­tio-Suo­mes­ta" – laajat työ­eh­to­so­pi­muk­set jäävät his­to­riaan met­sä­teol­li­suu­des­sa

20.06.2021 06:30 3
Tilaajille

Ko­ro­na-ajan suuri voit­ta­ja on Han­gos­sa –Hel­ka­man pyö­rä­teh­taan koko tuo­tan­to viedään käsistä

19.06.2021 08:00
Tilaajille

Lappiin kolme uutta pre­si­den­tin myön­tä­mää ar­vo­ni­meä

18.06.2021 20:16
Tilaajille

Ina­ri­lai­nen Test World on uuden omis­ta­jan­sa helmi – Au­to­tes­taa­mi­ses­sa va­rau­du­taan vas­taa­maan tu­le­viin haas­tei­siin

18.06.2021 19:05
Tilaajille

Ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sis­sa siir­ryt­tiin tiis­tai­na lait­to­muu­den aikaan tur­va­vä­lien osalta, väittää val­tio­sään­tö­oi­keu­den do­sent­ti – näin avi vastaa

18.06.2021 18:30
Tilaajille

Ky­lä­kaup­pa­tu­ki saa jatkoa ja tu­ki­aluet­ta laa­jen­ne­taan – Koskee nyt kaikkia maa­seu­tu­aluei­ta

17.06.2021 16:03 1
Tilaajille

Poh­joi­sen ra­hois­ta esitys ensi tiis­tai­na – "Käy­tän­nös­sä ra­ken­ne­ra­has­ton va­roil­la on tehty kaikki yri­tys­toi­min­nan in­ves­toin­ti ja kehitys La­pis­sa. Meillä ei ole mitään muita vä­li­nei­tä."

17.06.2021 11:01 1
Tilaajille

Ko­ti­maan tu­ris­ti, jäitkö ilman ve­si­pul­loa tai suk­laa­pa­tuk­kaa len­to­ken­täl­lä? – näin ongelma voi­tai­siin rat­kais­ta

16.06.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Veit­si­luo­to ja minä

16.06.2021 11:56

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­lit kal­lis­tu­neet hui­mas­ti ja uh­kaa­vat jo ra­ken­nus­hank­kei­ta – "Täl­lai­nen hin­ta­ta­so on kes­tä­mä­tön"

16.06.2021 06:30 11
Tilaajille
Vanhemmat

Yle: Par­tio­ait­ta vetää suo­si­tut hyt­tys­tor­jun­ta­lait­teet myyn­nis­tä – syynä so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa esi­te­tyt väit­teet ym­pä­ris­tö­hai­tois­ta

16.06.2021 08:57 3
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää maa­pe­rä­näyt­tei­tä Lapissa kesän aikana – Tut­ki­mus­työn pe­rus­teel­la yhtiö tekee pää­tök­siä mah­dol­li­ses­ti haet­ta­vis­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

14.06.2021 21:59
Tilaajille

Yrit­tä­jä Laura Peippo pelkäsi me­net­tä­vän­sä kaiken – "Muis­tan aja­tel­lee­ni sil­loin, ettei tästä ikinä sel­vit­täi­si"

14.06.2021 17:00
Tilaajille