Yhdysvallat
Viimeisin 4 tuntia
Demokraattien Joe Biden esiintyi julkisuudessa ensimmäistä kertaa yli kahteen kuukauteen – osa puolueesta pelkää vaalikampanjan

De­mo­kraat­tien Joe Biden esiin­tyi jul­ki­suu­des­sa en­sim­mäis­tä kertaa yli kahteen kuu­kau­teen – osa puo­luees­ta pelkää vaa­li­kam­pan­jan

08:06 0
Viimeisin 24 tuntia
USA sulki rajat Brasiliasta saapuvilta – Brasilian koronatapausten määrä on noussut äkisti maailman toiseksi korkeimmaksi

USA sulki rajat Bra­si­lias­ta saa­pu­vil­ta – Bra­si­lian ko­ro­na­ta­paus­ten määrä on noussut äkisti maail­man toi­sek­si kor­keim­mak­si

25.05.2020 09:59 0
Kuukausi ja vanhemmat
Yhdysvallat asetti porttikiellon Brasiliasta tuleville

Yh­dys­val­lat asetti port­ti­kiel­lon Bra­si­lias­ta tu­le­vil­le

25.05.2020 07:37 0

Va­rie­ty-leh­ti: Ko­ro­na­krii­si saattaa siirtää Os­car-gaa­laa

20.05.2020 07:51 0

Yh­dys­val­lois­sa ih­mi­sil­lä tehdyn var­hai­sen vaiheen ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te­tes­tin tu­lok­set lu­paa­via

19.05.2020 08:03 0
Trump uhkaa lakkauttaa WHO:n rahoituksen pysyvästi

Trump uhkaa lak­kaut­taa WHO:n ra­hoi­tuk­sen py­sy­väs­ti

19.05.2020 07:54 0
Trump paljastaa käyttävänsä malarialääkettä koronavirustartunnan ennalta ehkäisyyn – asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Trump pal­jas­taa käyt­tä­vän­sä ma­la­ria­lää­ket­tä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan ennalta eh­käi­syyn – asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat lääk­kees­tä

19.05.2020 07:53 0
WHO:n pääjohtaja lupaa puolueettoman tutkimuksen siitä, miten järjestö reagoi koronapandemiaan

WHO:n pää­joh­ta­ja lupaa puo­lueet­to­man tut­ki­muk­sen siitä, miten jär­jes­tö reagoi ko­ro­na­pan­de­miaan

18.05.2020 17:24 0
Michiganilainen lomautettu Jacob Oliver saa nyt työttömyystukea lähes palkkatulon verran – pandemia-avustusta on hakenut ennätysmäärä työttömiä

Mi­chi­ga­ni­lai­nen lo­mau­tet­tu Jacob Oliver saa nyt työt­tö­myys­tu­kea lähes palk­ka­tu­lon verran – pan­de­mia-avus­tus­ta on hakenut en­nä­tys­mää­rä työt­tö­miä

17.05.2020 23:26 0
Trump ja terveysasiantuntijat vastakkain: Lähtöpasseja ja kauhistuttavia lausuntoja

Trump ja ter­veys­asian­tun­ti­jat vas­tak­kain: Läh­tö­pas­se­ja ja kau­his­tut­ta­via lau­sun­to­ja

16.05.2020 19:48 0
Tartuntatautiasiantuntija Fauci varoitti senaattia koronatoimenpiteiden purkamisesta – Koronaan kuollut Yhdysvalloissa luultavasti enemmän kuin viralliset tilastot näyttävät

Tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja Fauci va­roit­ti se­naat­tia ko­ro­na­toi­men­pi­tei­den pur­ka­mi­ses­ta – Ko­ro­naan kuollut Yh­dys­val­lois­sa luul­ta­vas­ti enemmän kuin vi­ral­li­set ti­las­tot näyt­tä­vät

13.05.2020 15:02 0
Tartuntatautiasiantuntija Fauci: Koronarajoitusten liian nopea purku voi johtaa tarpeettomaan kärsimykseen

Tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja Fauci: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten liian nopea purku voi johtaa tar­peet­to­maan kär­si­myk­seen

12.05.2020 21:59 0
Venezuela syyttää amerikkalaisia ex-sotilaita aikeesta syrjäyttää presidentti Nicolás Maduro

Ve­ne­zue­la syyttää ame­rik­ka­lai­sia ex-so­ti­lai­ta ai­kees­ta syr­jäyt­tää pre­si­dent­ti Nicolás Maduro

07.05.2020 11:13 0
Näin paljon on historian suurin elvytyspaketti – setelipino yltäisi lähelle Kuuta, jos Yhdysvaltain tarvitsema lainamäärä pinottaisiin dollarin seteleistä

Näin paljon on his­to­rian suurin el­vy­tys­pa­ket­ti – se­te­li­pi­no yltäisi lähelle Kuuta, jos Yh­dys­val­tain tar­vit­se­ma lai­na­mää­rä pi­not­tai­siin dol­la­rin se­te­leis­tä

05.05.2020 17:06 0
Koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun useissa Euroopan maissa – Italiassa tuhansia koronakuolemia on jäänyt raportoimatta

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet laskuun useissa Eu­roo­pan maissa – Ita­lias­sa tu­han­sia ko­ro­na­kuo­le­mia on jäänyt ra­por­toi­mat­ta

04.05.2020 21:53 0
Yhdysvaltalaisraportti: Kiina varastoi lääkkeitä ja vähensi niiden vientiä ennen kuin ilmoitti viruksesta WHO:lle

Yh­dys­val­ta­lais­ra­port­ti: Kiina va­ras­toi lääk­kei­tä ja vähensi niiden vientiä ennen kuin il­moit­ti vi­ruk­ses­ta WHO:lle

04.05.2020 17:29 0
Yhdysvaltojen ulkoministerin mukaan koronavirus on peräisin kiinalaislaboratoriosta

Yh­dys­val­to­jen ul­ko­mi­nis­te­rin mukaan ko­ro­na­vi­rus on pe­räi­sin kii­na­lais­la­bo­ra­to­rios­ta

03.05.2020 18:18 0
Yhdysvalloissa viranomaiset hyväksyivät remdesivir-viruslääkkeen käytön koronaviruspotilailla

Yh­dys­val­lois­sa vi­ran­omai­set hy­väk­syi­vät rem­de­si­vir-vi­rus­lääk­keen käytön ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lail­la

02.05.2020 09:25 0
Koronavirus levisi yhdysvaltalaiseen hoivakotiin – jo lähes 70 veteraania on kuollut ja yli 80 sairastunut

Ko­ro­na­vi­rus levisi yh­dys­val­ta­lai­seen hoi­va­ko­tiin – jo lähes 70 ve­te­raa­nia on kuollut ja yli 80 sai­ras­tu­nut

29.04.2020 08:56 0
Trump ei ottanut vastuuta suosituksestaan ottaa desinfektioainetta covid-19:ään

Trump ei ottanut vas­tuu­ta suo­si­tuk­ses­taan ottaa de­sin­fek­tioai­net­ta co­vid-19:ään

28.04.2020 08:45 0