Ydinvoima
Stuk seuraa yhä salassa pidettävän aineiston käsittelyä Fennovoimassa, poliisitutkinta kesken – "Parannettavaa löytyy edelleen"

Stuk seuraa yhä salassa pi­det­tä­vän ai­neis­ton kä­sit­te­lyä Fen­no­voi­mas­sa, po­lii­si­tut­kin­ta kesken – "Pa­ran­net­ta­vaa löytyy edel­leen"

13.02.2020 06:00
Putinin uraanihauis pullistuu Pyhäjoella – Venäjä käyttää valtion ydinvoimayhtiötä ulkopolitiikan työkaluna

Putinin uraa­ni­hauis pul­lis­tuu Py­hä­joel­la – Venäjä käyttää valtion ydin­voi­ma­yh­tiö­tä ul­ko­po­li­tii­kan työ­ka­lu­na

30.01.2020 06:00
Ydinvoimaloiden "eläkeikä" nousi Yhdysvalloissa jo 80 vuoteen, ja samasta keskustellaan Euroopassakin

Ydin­voi­ma­loi­den "e­lä­kei­kä" nousi Yh­dys­val­lois­sa jo 80 vuo­teen, ja samasta kes­kus­tel­laan Eu­roo­pas­sa­kin

02.01.2020 19:00
Ruotsissa pitäisi sulkea viikon päästä ydinreaktori – Fortumillekin on väläytetty mahdollisuutta ottaa ohjat

Ruot­sis­sa pitäisi sulkea viikon päästä ydin­reak­to­ri – For­tu­mil­le­kin on vä­läy­tet­ty mah­dol­li­suut­ta ottaa ohjat

22.12.2019 18:00
Hyvä paha ydinvoima – EU:ssa sen rooli on yhä ristiriitainen, ja parlamentissa vastustus voi jopa kasvaa

Hyvä paha ydin­voi­ma – EU:ssa sen rooli on yhä ris­ti­rii­tai­nen, ja par­la­men­tis­sa vas­tus­tus voi jopa kasvaa

15.12.2019 08:00
Lukijalta: Ydinvoimaa vai ei?
Mielipide Jarmo Taavettila

Lu­ki­jal­ta: Ydin­voi­maa vai ei?

13.12.2019 06:00
Päätösehdotus europarlamentille: Ydinvoima ei ole turvallista ja se on ajettava alas

Pää­tös­eh­do­tus eu­ro­par­la­men­til­le: Ydin­voi­ma ei ole tur­val­lis­ta ja se on ajet­ta­va alas

26.11.2019 15:30
Mediatutkimus: Ydinjätteen riskeistä keskustellaan Suomessa ja Ruotsissa hyvin eri tavoin

Me­dia­tut­ki­mus: Ydin­jät­teen ris­keis­tä kes­kus­tel­laan Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa hyvin eri tavoin

25.11.2019 07:00
Olkiluoto 3:n lataus ja käynnistys siirtyvät taas – arvio myöhästymisestä kuusi viikkoa, lisätietoa joulukuussa

Ol­ki­luo­to 3:n lataus ja käyn­nis­tys siir­ty­vät taas – arvio myö­häs­ty­mi­ses­tä kuusi viik­koa, li­sä­tie­toa jou­lu­kuus­sa

08.11.2019 14:54
Lukijalta: Ydinvoiman jäljet pelottavat
Mielipide Erkki Raudaskoski

Lu­ki­jal­ta: Ydin­voi­man jäljet pe­lot­ta­vat

06.11.2019 08:16
Suomi valmistautuu pienydinreaktorien luvitukseen

Suomi val­mis­tau­tuu pien­ydin­reak­to­rien lu­vi­tuk­seen

18.10.2019 21:38
Toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää Fennovoiman – siirtyy osakkaaksi energiayhtiö Wega Groupiin

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Toni Hem­min­ki jättää Fen­no­voi­man – siirtyy osak­kaak­si ener­gia­yh­tiö Wega Grou­piin

10.10.2019 18:09
Kun Suomi tosissaan pyrkii fossiilivapaaksi maaksi, ydinvoimaa ei voi sivuuttaa –hyvinvointiyhteiskunta nielee valtavasti energiaa
Pääkirjoitus

Kun Suomi to­sis­saan pyrkii fos­sii­li­va­paak­si maaksi, ydin­voi­maa ei voi si­vuut­taa –hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta nielee val­ta­vas­ti ener­giaa

05.10.2019 14:29
EU pohtii, pääseekö ydinvoima kestävän rahoituksen suunnitelmaan – kokoomus huolissaan ympäristöministerin kannanotosta

EU pohtii, pää­see­kö ydin­voi­ma kes­tä­vän ra­hoi­tuk­sen suun­ni­tel­maan – ko­koo­mus huo­lis­saan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rin kan­nan­otos­ta

28.09.2019 15:24
IAEA arvioi: Ydinvoima hiipuu läntisessä Euroopassa vuoteen 2040 mennessä jopa alle puoleen – Aasiassa suunta on täysin toinen

IAEA arvioi: Ydin­voi­ma hiipuu län­ti­ses­sä Eu­roo­pas­sa vuoteen 2040 men­nes­sä jopa alle puoleen – Aa­sias­sa suunta on täysin toinen

18.09.2019 10:05
Maailman ainoa ydinvoimalla kulkeva rahtilaiva seilaa Suomenlahdella lauantaina - Stuk ei ole saanut ilmoitusta Sevmorputin tulosta.

Maail­man ainoa ydin­voi­mal­la kulkeva rah­ti­lai­va seilaa Suo­men­lah­del­la lauan­tai­na - Stuk ei ole saanut il­moi­tus­ta Sev­mor­pu­tin tu­los­ta.

14.09.2019 13:41
Sevmorput saapui Itämerelle ja seilannee Suomenlahdella huomenna - Stuk ei ole saanut ilmoitusta maailman ainoasta ydinrahtilaivasta

Sev­mor­put saapui Itä­me­rel­le ja sei­lan­nee Suo­men­lah­del­la huo­men­na - Stuk ei ole saanut il­moi­tus­ta maail­man ai­noas­ta ydin­rah­ti­lai­vas­ta

13.09.2019 18:00