Vladimir Putin
Putinin uraanihauis pullistuu Pyhäjoella – Venäjä käyttää valtion ydinvoimayhtiötä ulkopolitiikan työkaluna

Putinin uraa­ni­hauis pul­lis­tuu Py­hä­joel­la – Venäjä käyttää valtion ydin­voi­ma­yh­tiö­tä ul­ko­po­li­tii­kan työ­ka­lu­na

30.01.2020 06:00
Analyysi: Perustuslakiin seitsemän muutosta ja pääministeri vaihtoon – Putin näyttää keskittävän valtaa ja varmistavan tiukan kontrollin jatkumisen Venäjällä

Ana­lyy­si: Pe­rus­tus­la­kiin seit­se­män muu­tos­ta ja pää­mi­nis­te­ri vaih­toon – Putin näyttää kes­kit­tä­vän valtaa ja var­mis­ta­van tiukan kont­rol­lin jat­ku­mi­sen Ve­nä­jäl­lä

15.01.2020 17:41
Tilaajille
Putin vaihtaa Venäjän hallitusta – pitkäaikainen pääministeri Medvedev nimitetään turvallisuusneuvoston varajohtajaksi

Putin vaihtaa Venäjän hal­li­tus­ta – pit­kä­ai­kai­nen pää­mi­nis­te­ri Med­ve­dev ni­mi­te­tään tur­val­li­suus­neu­vos­ton va­ra­joh­ta­jak­si

15.01.2020 16:57
Putin lupasi lapsiperheille ison joukon lisätukia ja koululaisille ilmaisen lämpimän aterian – Venäjän poliittinen eliitti saa vuosipuheessa ohjeita syntyvyyden kasvattamiseksi

Putin lupasi lap­si­per­heil­le ison joukon li­sä­tu­kia ja kou­lu­lai­sil­le il­mai­sen läm­pi­män aterian – Venäjän po­liit­ti­nen eliitti saa vuo­si­pu­hees­sa ohjeita syn­ty­vyy­den kas­vat­ta­mi­sek­si

15.01.2020 12:30
Analyysi: Putin nousi Venäjän presidentiksi uudenvuoden yllätyksenä 20 vuotta sitten – Boris Jeltsin halusi seuraajansa yhdistävän kansakuntaa

Ana­lyy­si: Putin nousi Venäjän pre­si­den­tik­si uu­den­vuo­den yl­lä­tyk­se­nä 20 vuotta sitten – Boris Jeltsin halusi seu­raa­jan­sa yh­dis­tä­vän kan­sa­kun­taa

31.12.2019 07:00
Tilaajille
Putin vakuuttaa Venäjän olevan valmis myymään kaasua Ukrainalle alennetuin hinnoin vastedeskin – Venäjän johtaja vastaa toimittajien kysymyksiin tuntien ajan

Putin va­kuut­taa Venäjän olevan valmis myymään kaasua Uk­rai­nal­le alen­ne­tuin hinnoin vast­edes­kin – Venäjän johtaja vastaa toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin tuntien ajan

19.12.2019 13:51
Itä-Ukrainan sota-alueen väestölle vain laihaa toivoa – Putin ja Zelenskyi neuvottelivat kalseissa tunnelmissa yhdeksän tuntia

Itä-Uk­rai­nan so­ta-alueen väes­töl­le vain laihaa toivoa – Putin ja Ze­lens­kyi neu­vot­te­li­vat kal­seis­sa tun­nel­mis­sa yh­dek­sän tuntia

10.12.2019 16:23
Putin ja Zelenskyi tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten – sopivat vankien vaihdosta

Putin ja Ze­lens­kyi ta­pa­si­vat en­sim­mäis­tä kertaa kas­vo­tus­ten – sopivat vankien vaih­dos­ta

10.12.2019 11:16
Normandia-kokous: Ukrainan ja Venäjän johtajilla jäykkä kohtaaminen, joka johti kahdenväliseen neuvotteluun

Nor­man­dia-ko­kous: Uk­rai­nan ja Venäjän joh­ta­jil­la jäykkä koh­taa­mi­nen, joka johti kah­den­vä­li­seen neu­vot­te­luun

09.12.2019 21:48
Itä-Ukrainan rauhasta neuvotellaan tänään ja ukrainalaiset pelkäävät presidenttinsä tekevän liikaa myönnytyksiä – "En voi ymmärtää, onko hän petturi vai ainoastaan amatööri"

Itä-Uk­rai­nan rau­has­ta neu­vo­tel­laan tänään ja uk­rai­na­lai­set pel­kää­vät pre­si­dent­tin­sä tekevän liikaa myön­ny­tyk­siä – "En voi ym­mär­tää, onko hän petturi vai ai­noas­taan ama­töö­ri"

09.12.2019 11:46
Venäjä kiristää kansalaisjärjestöjen lisäksi entisestään yksityishenkilöiden valvontaa – uusi laki pakottaa kantamaan ulkomaisen agentin leimaa

Venäjä ki­ris­tää kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen lisäksi en­ti­ses­tään yk­si­tyis­hen­ki­löi­den val­von­taa – uusi laki pa­kot­taa kan­ta­maan ul­ko­mai­sen agentin leimaa

04.12.2019 07:00
Macronin kummastellun Nato-puheen tarkoitus paljastui – Ranska haluaa Putinin neuvottelemaan Euroopan turvallisuudesta

Mac­ro­nin kum­mas­tel­lun Na­to-pu­heen tar­koi­tus pal­jas­tui – Ranska haluaa Putinin neu­vot­te­le­maan Eu­roo­pan tur­val­li­suu­des­ta

28.11.2019 14:57
Onnistuuko Turkin aikomus palauttaa Syyrian pakolaiset "turva-alueelle"? Erdogan hakee tukea Venäjältä

On­nis­tuu­ko Turkin aikomus pa­laut­taa Syyrian pa­ko­lai­set "tur­va-alueel­le"? Erdogan hakee tukea Ve­nä­jäl­tä

21.10.2019 16:44