Valmiuslaki
Viikko
Hoitajilta kysytään nyt talvisodan henkeä – työvelvollisuus otetaan käyttöön, jos työvoima ei muuten riitä

Hoi­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt tal­vi­so­dan henkeä – työ­vel­vol­li­suus otetaan käyt­töön, jos työ­voi­ma ei muuten riitä

30.03.2020 05:00
Tilaajille
Lentoasemille tulee uudet tiukemmat keinot kotiinpalaajien saattamiseksi karanteeniin – kukaan saapunut ei enää pääse livahtamaan huomaamatta ulos lentoasemalta

Len­to­ase­mil­le tulee uudet tiu­kem­mat keinot ko­tiin­pa­laa­jien saat­ta­mi­sek­si ka­ran­tee­niin – kukaan saa­pu­nut ei enää pääse li­vah­ta­maan huo­maa­mat­ta ulos len­to­ase­mal­ta

27.03.2020 19:30
Perustuslakivaliokunta puoltaa yksimielisesti Uudenmaan eristämistä – "Opiskelu saattaa muodostaa välttämättömän syyn liikkumiselle myöhemmin"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta puoltaa yk­si­mie­li­ses­ti Uu­den­maan eris­tä­mis­tä – "O­pis­ke­lu saattaa muo­dos­taa vält­tä­mät­tö­män syyn liik­ku­mi­sel­le myö­hem­min"

27.03.2020 16:21
Useat sadat poliisit ovat valmiina töihin, jos Uusimaa päätetään eristää tänään

Useat sadat po­lii­sit ovat val­mii­na töihin, jos Uusimaa pää­te­tään eristää tänään

27.03.2020 10:27
Poliisijärjestö tänään käynnistyvien liikkumisrajoitusten valvonnasta: "Vahvistettuihin työvuorolistoihin tehtävistä muutoksista pitää erikseen sopia"

Po­lii­si­jär­jes­tö tänään käyn­nis­ty­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten val­von­nas­ta: "Vah­vis­tet­tui­hin työ­vuo­ro­lis­toi­hin teh­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta pitää erik­seen sopia"

27.03.2020 09:21
Perustuslakivaliokunta ryhtyy heti aamusta käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ryhtyy heti aamusta kä­sit­te­le­mään Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

27.03.2020 07:53
Kuukausi ja vanhemmat
Pääministeri Sanna Marin perustelee Uudenmaan liikkumisrajoituksen lyhyttä kestoa: "Valmiuslain 118. pykälä on kova toimenpide"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin pe­rus­te­lee Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sen lyhyttä kestoa: "Val­mius­lain 118. pykälä on kova toi­men­pi­de"

25.03.2020 20:43
Eduskunnan perustuslakivaliokunta: Kohtuulliset korvaukset tarpeen ravintoloiden sulkemisesta

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Koh­tuul­li­set kor­vauk­set tarpeen ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta

25.03.2020 18:46
Jäävätkö työttömät ilman päivärahaa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työllisyysrahasto pyytää hallitukselta pikaista apua

Jää­vät­kö työt­tö­mät ilman päi­vä­ra­haa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työl­li­syys­ra­has­to pyytää hal­li­tuk­sel­ta pi­kais­ta apua

25.03.2020 18:19
Vielä ei tiedetä, milloin ravintolat pakotetaan sulkemaan –Vanhanen kiirehtii eduskunnan tämän illan aikataulua

Vielä ei tie­de­tä, milloin ra­vin­to­lat pa­ko­te­taan sul­ke­maan –Van­ha­nen kii­reh­tii edus­kun­nan tämän illan ai­ka­tau­lua

25.03.2020 16:55
Uudenmaan alueen eristämisen valmistelu jatkuu – vastauksia odotetaan illalla

Uu­den­maan alueen eris­tä­mi­sen val­mis­te­lu jatkuu – vas­tauk­sia odo­te­taan illalla

25.03.2020 12:44
Hallitus esitti ravintoloita suljettavaksi kesään asti – ruuan ulosmyynti on sallittu, mutta alkoholin myynti ravintoloista pääosin loppumassa

Hal­li­tus esitti ra­vin­to­loi­ta sul­jet­ta­vak­si kesään asti – ruuan ulos­myyn­ti on sal­lit­tu, mutta al­ko­ho­lin myynti ra­vin­to­lois­ta pääosin lop­pu­mas­sa

24.03.2020 19:44
Pääministeri: Hallitukselta tulee eduskunnalle esitys ravintoloiden sulkemisesta, myös Uudenmaan eristämistä valmistellaan

Pää­mi­nis­te­ri: Hal­li­tuk­sel­ta tulee edus­kun­nal­le esitys ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta, myös Uu­den­maan eris­tä­mis­tä val­mis­tel­laan

24.03.2020 15:01
Eduskuntaryhmiltä laajaa tukea uusille rajoitustoimille – tarvitaan uutta lainsäädäntöä ravintoloiden sulkemiseksi, myös Uudenmaan eristys mahdollinen

Edus­kun­ta­ryh­mil­tä laajaa tukea uusille ra­joi­tus­toi­mil­le – tar­vi­taan uutta lain­sää­dän­töä ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­sek­si, myös Uu­den­maan eristys mah­dol­li­nen

24.03.2020 13:53
Rajoitetaanko liikkumista koko Uudellamaalla vai pääkaupunkiseudulla – hallitus kokoontuu neuvonpitoon illalla

Ra­joi­te­taan­ko liik­ku­mis­ta koko Uu­del­la­maal­la vai pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – hal­li­tus ko­koon­tuu neu­von­pi­toon illalla

24.03.2020 12:54
STT: Puoluejohtajat kutsuttu heti Säätytaloon keskustelemaan uusista rajoituksista

STT: Puo­lue­joh­ta­jat kut­sut­tu heti Sää­ty­ta­loon kes­kus­te­le­maan uusista ra­joi­tuk­sis­ta

24.03.2020 09:57
Pääkirjoitus: Jos viranomaisten ohjeet eivät mene perille, edessä voi olla ulkonaliikkumiskielto
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos vi­ran­omais­ten ohjeet eivät mene pe­ril­le, edessä voi olla ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to

24.03.2020 06:00
Rovaniemellä koululaisille noutopakkauksia, Salla maksaa koteihin viiden euron ruokarahaa – Kouluruoan tarpeesta keskustellaan vielä paljon

Ro­va­nie­mel­lä kou­lu­lai­sil­le nou­to­pak­kauk­sia, Salla maksaa ko­tei­hin viiden euron ruo­ka­ra­haa – Kou­lu­ruoan tar­pees­ta kes­kus­tel­laan vielä paljon

20.03.2020 17:59
Tilaajille
Valmiuslain yksi soveltamisasetus jämähti perustuslakivaliokuntaan – koskee muun muassa kouluruokailun järjestämistä kotona oleville

Val­mius­lain yksi so­vel­ta­mis­ase­tus jämähti pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan – koskee muun muassa kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mis­tä kotona ole­vil­le

19.03.2020 16:11

Val­mius­lain käyt­töön­ot­to meni läpi edus­kun­nas­sa – yksi esi­tet­ty pykälä jäi vielä hier­tä­mään

18.03.2020 19:55