Utsjoki
Kuukausi
Suomi-neidon pää on jäässä mutta varpaita lämmittää – talven pakkasennätys meni rikki Utsjoella

Suo­mi-nei­don pää on jäässä mutta var­pai­ta läm­mit­tää – talven pak­kas­en­nä­tys meni rikki Uts­joel­la

19.01.2020 18:11
Lähes kahden kuukauden kaamos päättyy Utsjoella

Lähes kahden kuu­kau­den kaamos päättyy Uts­joel­la

17.01.2020 09:53
Luonto kurittaa tänä talvena Ylä-Lapissa kelkkaurien merkitsijöitä

Luonto ku­rit­taa tänä talvena Ylä-La­pis­sa kelk­ka­urien mer­kit­si­jöi­tä

10.01.2020 17:56
Viime vuoden sää paketissa: Utsjoki oli sekä maan kylmin että vähäsateisin kunta

Viime vuoden sää pa­ke­tis­sa: Utsjoki oli sekä maan kylmin että vä­hä­sa­tei­sin kunta

02.01.2020 13:27
Vanhemmat
Pohjois-Lapin kirkollisvero pysyy samana, seurakuntayhtymän vuoden 2020 budjetti rakentuu 1,75 prosentin varaan

Poh­jois-La­pin kir­kol­lis­ve­ro pysyy samana, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vuoden 2020 bud­jet­ti ra­ken­tuu 1,75 pro­sen­tin varaan

20.12.2019 20:19
Utsjoen kunta vaatii hallitusta avaamaan Tenon sopimuksen sekä kalastussäännön

Utsjoen kunta vaatii hal­li­tus­ta avaa­maan Tenon so­pi­muk­sen sekä ka­las­tus­sään­nön

17.12.2019 12:44
Utsjoki hyväksyi kunnalle kasvamisbudjetin ja ottaa velkaa

Utsjoki hy­väk­syi kun­nal­le kas­va­mis­bud­je­tin ja ottaa velkaa

16.12.2019 21:18
Utsjoki lainaa tulevaisuutta varten

Utsjoki lainaa tu­le­vai­suut­ta varten

16.12.2019 21:12
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä odottaa verotulojen kasvua

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä odottaa ve­ro­tu­lo­jen kasvua

04.12.2019 11:04
Tenonlaakson vuoden yrittäjä harjoitteli kevytyrittäjänä – Mateusz Moilanen on nostattamassa Eiramon uutta matkailupalatsia

Te­non­laak­son vuoden yrit­tä­jä har­joit­te­li ke­vy­ty­rit­tä­jä­nä – Mateusz Moi­la­nen on nos­tat­ta­mas­sa Eiramon uutta mat­kai­lu­pa­lat­sia

30.11.2019 20:30
Utsjoki uudisti matkailunsa brändiä yhdessä kolmen kylänsä väen, paliskuntien ja yrittäjien kanssa

Utsjoki uudisti mat­kai­lun­sa brändiä yhdessä kolmen kylänsä väen, pa­lis­kun­tien ja yrit­tä­jien kanssa

12.11.2019 10:51
Valtion omistajaohjausministeri lupaa pysyä pois Postin neuvottelupöydästä – "Rakenteellisia muutoksia olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten"

Valtion omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri lupaa pysyä pois Postin neu­vot­te­lu­pöy­däs­tä – "Ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia olisi pitänyt tehdä jo kym­me­nen vuotta sitten"

11.11.2019 20:25
Hildá Länsman Utsjoelta matkalla maailmanmusiikin eliittiin, vauhdilla

Hildá Länsman Uts­joel­ta mat­kal­la maail­man­mu­sii­kin eliit­tiin, vauh­dil­la

21.10.2019 16:06
Girjebussen 30-vuotinen taival Utsjoella loppuu

Gir­je­bus­sen 30-vuo­ti­nen taival Uts­joel­la loppuu

17.10.2019 17:11
Kirjailijakin liikuttui, Niga-pojan seikkailut nukketeatterina nostivat muistot mieleen

Kir­jai­li­ja­kin lii­kut­tui, Ni­ga-po­jan seik­kai­lut nuk­ke­teat­te­ri­na nos­ti­vat muistot mieleen

10.10.2019 20:15
Utsjoki etenee verotuksessa entisillä prosenteilla, valtuustolle esitetään lukua 21

Utsjoki etenee ve­ro­tuk­ses­sa en­ti­sil­lä pro­sen­teil­la, val­tuus­tol­le esi­te­tään lukua 21

10.10.2019 16:31
Vanhasta matkailuhotellista uudistetun hotelli Utsjoen johtajaksi Johanna Mikkola Sodankylästä

Van­has­ta mat­kai­lu­ho­tel­lis­ta uu­dis­te­tun hotelli Utsjoen joh­ta­jak­si Johanna Mikkola So­dan­ky­läs­tä

10.10.2019 15:22
Pohjoiset kunnat perustavat yhteiset osaavat ja erikoistuvat ympäristöjoukot

Poh­joi­set kunnat pe­rus­ta­vat yh­tei­set osaavat ja eri­kois­tu­vat ym­pä­ris­tö­jou­kot

05.10.2019 13:47
Syksyn ensilumi satoi Utsjoella: Kevon havaintoasemalla kaksi senttiä lunta

Syksyn en­si­lu­mi satoi Uts­joel­la: Kevon ha­vain­to­ase­mal­la kaksi senttiä lunta

29.09.2019 11:11
Korkein oikeus ottaa kantaa saamelaisten kalastusoikeuteen – saamelaiset tekivät itse rikosilmoituksen, jotta asiasta saadaan oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus ottaa kantaa saa­me­lais­ten ka­las­tus­oi­keu­teen – saa­me­lai­set tekivät itse ri­ko­sil­moi­tuk­sen, jotta asiasta saadaan oi­keu­den rat­kai­su

27.09.2019 10:38