Ukraina
Viimeisin 4 tuntia
Thaimaa lykkäsi päätöstä poimijoiden pääsystä Suomeen – aika käy olemattomiin, sillä marjasesonki alkaa jo pohjoisen soilla ja pian etelässä

Thaimaa lykkäsi pää­tös­tä poi­mi­joi­den pää­sys­tä Suomeen – aika käy ole­mat­to­miin, sillä mar­ja­se­son­ki alkaa jo poh­joi­sen soilla ja pian ete­läs­sä

14:44 2
Vanhemmat
Tutkija: Suomi myy Ukrainalle vain "tarpeeksi harmittomia" puolustustarvikkeita, ulkoministeriön mukaan Ukrainaa kohdellaan samoin kuin muitakin

Tut­ki­ja: Suomi myy Uk­rai­nal­le vain "tar­peek­si har­mit­to­mia" puo­lus­tus­tar­vik­kei­ta, ul­ko­mi­nis­te­riön mukaan Uk­rai­naa koh­del­laan samoin kuin mui­ta­kin

24.06.2020 18:50 0
Ukrainalainen poliitikko uskoo sotilaalliseen yhteistyöhön: "Venäjä ei lähde Itä-Ukrainasta ennen kuin valtatasapaino alueella muuttuu"

Uk­rai­na­lai­nen po­lii­tik­ko uskoo so­ti­laal­li­seen yh­teis­työ­hön: "Venäjä ei lähde Itä-Uk­rai­nas­ta ennen kuin val­ta­ta­sa­pai­no alueel­la muut­tuu"

13.06.2020 07:00 0
LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

LM:n tiedot: Suomi kas­vat­ta­mas­sa ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den määrää useilla tu­han­sil­la – 9 000 on tulossa maa­ti­la­töi­hin pääosin Uk­rai­nas­ta

26.05.2020 20:05 1
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähtää jo jatkokaudelle - värikkäästä politiikastaan tunnetun maan hallitsija ei ole ryvettynyt vaikka skandaaleja on riittänyt

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34 0
Ulkoministeri Haavisto Ukrainan ratkaisusta päästää kausityöntekijöitä Suomeen: "Paine kasvoi suureksi, koska työsopimuksia oli jo voimassa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Uk­rai­nan rat­kai­sus­ta päästää kau­si­työn­te­ki­jöi­tä Suo­meen: "Paine kasvoi suu­rek­si, koska työ­so­pi­muk­sia oli jo voi­mas­sa"

05.05.2020 16:35 0
MTK: Kausityöntekijöitä lennätetään Ukrainasta Suomeen jo torstaina – Yhä useampi on ehtinyt järjestää matkansa Valko-Venäjän kautta

MTK: Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä len­nä­te­tään Uk­rai­nas­ta Suomeen jo tors­tai­na – Yhä useampi on ehtinyt jär­jes­tää mat­kan­sa Val­ko-Ve­nä­jän kautta

04.05.2020 19:00 0
MT: Ukraina ei enää päästä kansalaisiaan kausityöhön ulkomaille – Suomeen ehti saapua vain yksi kausityölento

MT: Ukraina ei enää päästä kan­sa­lai­siaan kau­si­työ­hön ul­ko­mail­le – Suomeen ehti saapua vain yksi kau­si­työ­len­to

26.04.2020 17:52 0
Julkinen liikenne on keskeytetty ja ravintolat suljettu Ukrainassa, jossa on virallisten tilastojen mukaan alle 20 koronatapausta

Jul­ki­nen lii­ken­ne on kes­key­tet­ty ja ra­vin­to­lat sul­jet­tu Uk­rai­nas­sa, jossa on vi­ral­lis­ten ti­las­to­jen mukaan alle 20 ko­ro­na­ta­paus­ta

19.03.2020 12:28 0
Ukrainassa alas ammutun malesialaiskoneen tapaus oikeuteen – syytettyjen ei odoteta ilmaantuvan paikalle

Uk­rai­nas­sa alas ammutun ma­le­sia­lais­ko­neen tapaus oi­keu­teen – syy­tet­ty­jen ei odoteta il­maan­tu­van pai­kal­le

09.03.2020 08:00 0
Ukrainan pääministeri jätti eronpyynnön – julkisuuteen vuosi äänite, jolla pääministeri arvosteli presidentti Zelenskyitä

Uk­rai­nan pää­mi­nis­te­ri jätti eron­pyyn­nön – jul­ki­suu­teen vuosi äänite, jolla pää­mi­nis­te­ri ar­vos­te­li pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi­tä

17.01.2020 14:29 0
Valtiollisten toimijoiden alas ampumia matkustajakoneita on pitkä ja karmaiseva lista

Val­tiol­lis­ten toi­mi­joi­den alas ampumia mat­kus­ta­ja­ko­nei­ta on pitkä ja kar­mai­se­va lista

11.01.2020 11:31 0
Tilaajille
Yhdysvallat: Iran pudotti ohjuksillaan 176 ihmisen hengen vieneen ukrainalaiskoneen vahingossa alas

Yh­dys­val­lat: Iran pudotti oh­juk­sil­laan 176 ihmisen hengen vieneen uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa alas

09.01.2020 21:31 0
Tilaajille
Iranin lentoturman uhrien joukossa myös ruotsalaisia

Iranin len­to­tur­man uhrien jou­kos­sa myös ruot­sa­lai­sia

08.01.2020 10:38 0

Uk­rai­na­lai­nen mat­kus­ta­ja­ko­ne putosi samana yönä oh­juk­sia am­pu­nees­sa Ira­nis­sa – ainakin 170 mat­kus­ta­jaa kyy­dis­sä, kaikki il­mei­ses­ti kuol­leet

08.01.2020 08:32 0
Tutkija uudesta Trump-paljastuksesta: Ei riitä "savuavaksi aseeksi", mutta voi viedä Trumpilta vaalivoiton ja vaikeuttaa oikeudenkäyntiä virkarikoksista

Tutkija uudesta Trump-pal­jas­tuk­ses­ta: Ei riitä "sa­vua­vak­si aseek­si", mutta voi viedä Trum­pil­ta vaa­li­voi­ton ja vai­keut­taa oi­keu­den­käyn­tiä vir­ka­ri­kok­sis­ta

23.12.2019 16:54 0
Valkoinen talo määräsi sotilasavun jäädyttämisestä vain puolitoista tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Ukrainaan toi Trumpille jo virkarikossyytteen

Val­koi­nen talo määräsi so­ti­las­avun jää­dyt­tä­mi­ses­tä vain puo­li­tois­ta tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Uk­rai­naan toi Trum­pil­le jo vir­ka­ri­kos­syyt­teen

23.12.2019 10:41 0
Venäjän ja Ukrainan kaasuneuvotteluihin löytymässä sopu

Venäjän ja Uk­rai­nan kaa­su­neu­vot­te­lui­hin löy­ty­mäs­sä sopu

20.12.2019 19:46 0
Tilaajille
Putin vakuuttaa Venäjän olevan valmis myymään kaasua Ukrainalle alennetuin hinnoin vastedeskin – Venäjän johtaja vastaa toimittajien kysymyksiin tuntien ajan

Putin va­kuut­taa Venäjän olevan valmis myymään kaasua Uk­rai­nal­le alen­ne­tuin hinnoin vast­edes­kin – Venäjän johtaja vastaa toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin tuntien ajan

19.12.2019 13:51 0
Tilaajille
Vapaus laulaa kotimaalle
Kolumni Liisa Holmberg

Vapaus laulaa ko­ti­maal­le

10.12.2019 15:08 0
Tilaajille