Työvoimapula
Somettaja innosti, Sodankylä haluaa lisää "vaihtareita" – Kunta avaa sivuston, jossa on tietopaketti kuntaan vuodeksi muuttaville

So­met­ta­ja in­nos­ti, So­dan­ky­lä haluaa lisää "vaih­ta­rei­ta" – Kunta avaa si­vus­ton, jossa on tie­to­pa­ket­ti kuntaan vuo­dek­si muut­ta­vil­le

15.01.2020 08:35
Ranualaisveljesten yrityksestä miehiä on lähtenyt kaivostöihin – robottikoneet ovat pian valmiina hakemaan puutavaran metsästä tien varteen

Ra­nua­lais­vel­jes­ten yri­tyk­ses­tä miehiä on läh­te­nyt kai­vos­töi­hin – ro­bot­ti­ko­neet ovat pian val­mii­na ha­ke­maan puu­ta­va­ran met­säs­tä tien varteen

02.01.2020 18:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­si­tii­vi­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta kil­pai­lu­etua

25.11.2019 13:24
Mielenosoittajien uhka pakotti Postin siirtämään rekrytointitapahtuman pois Helsingin keskustasta – Huonon julkisuuden takia Postilla on pulaa jouluapulaisista

Mie­len­osoit­ta­jien uhka pakotti Postin siir­tä­mään rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­man pois Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta – Huonon jul­ki­suu­den takia Pos­til­la on pulaa jou­lu­apu­lai­sis­ta

12.11.2019 17:21
Lappi tarvitsee tuhansia työntekijöitä muualta, jos maakunta haluaa säilyttää elinvoimaisuutensa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lappi tar­vit­see tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä muual­ta, jos maa­kun­ta haluaa säi­lyt­tää elin­voi­mai­suu­ten­sa

10.11.2019 19:03
Lappi lähti yhteisrintamalla kääntämään suunnan: Haussa kymmenentuhatta osaajaa – "Koskaan aikaisemmin emme ole olleet liikkeellä näin laajalla yhteisrintamalla"

Lappi lähti yh­teis­rin­ta­mal­la kään­tä­mään suun­nan: Haussa kym­me­nen­tu­hat­ta osaajaa – "Kos­kaan ai­kai­sem­min emme ole olleet liik­keel­lä näin laa­jal­la yh­teis­rin­ta­mal­la"

08.11.2019 07:30
Mielipide Matti Niemelä

Lu­ki­jal­ta: Työ­voi­ma­pu­lan pa­ra­dok­si

22.10.2019 06:00
Mielipide Kai Suoyrjö

Lu­ki­jal­ta: Tu­ki­lou­kut pois­tet­ta­vis­sa

18.10.2019 05:00
Teknologia-ala kaipaa naisia, mutta tyttöjen kiinnostus lopahtaa jo yläkoulussa – Teknologiateollisuus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

Tek­no­lo­gia-ala kaipaa naisia, mutta tyt­tö­jen kiin­nos­tus lo­pah­taa jo ylä­kou­lus­sa – Tek­no­lo­gia­teol­li­suus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

15.10.2019 07:00
Lappi kasvaisi, mutta työvoima loppuu kesken

Lappi kas­vai­si, mutta työ­voi­ma loppuu kesken

08.10.2019 14:52
Työ Lapin matkailussa antaa parhaimmillaan hyviä tienestejä, elämyksiä ja jännittäviä kehitysmahdollisuuksia – pahimmillaan se on nälkäpalkkaa, huutoa, uupumusta ja ahdistelua

Työ Lapin mat­kai­lus­sa antaa par­haim­mil­laan hyviä tie­nes­te­jä, elä­myk­siä ja jän­nit­tä­viä ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia – pa­him­mil­laan se on näl­kä­palk­kaa, huutoa, uu­pu­mus­ta ja ah­dis­te­lua

06.10.2019 15:57
Kisa ihmisistä – osaajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä
Mielipide Sanna Tarssanen

Kisa ih­mi­sis­tä – osaa­ja­mark­ki­noin­nin lyhyt op­pi­mää­rä

05.10.2019 14:57
Lappiin etsittiin sesonkityöntekijöitä laajalla kansainvälisellä markkinointikampanjalla – työvoimaa tarvitaan matkailuun, sote-alalle ja teollisuuteen

Lappiin et­sit­tiin se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä laa­jal­la kan­sain­vä­li­sel­lä mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la – työ­voi­maa tar­vi­taan mat­kai­luun, so­te-alal­le ja teol­li­suu­teen

03.10.2019 13:04
Matkailualalla tarvitaan työvoimaa, mutta kilpailu muiden alojen kanssa on kovaa – Lue neljä tarinaa Lapin matkailun eri puolista ja kerro omat kokemuksesi

Mat­kai­lu­alal­la tar­vi­taan työ­voi­maa, mutta kil­pai­lu muiden alojen kanssa on kovaa – Lue neljä tarinaa Lapin mat­kai­lun eri puo­lis­ta ja kerro omat ko­ke­muk­se­si

26.09.2019 07:30
Työnantajapuolikin sen jo myöntää: Matkailualan työntekijä ansaitsisi parempaa palkkaa – Hallituksen toimien vuoksi varaa ei kuitenkaan ole

Työn­an­ta­ja­puo­li­kin sen jo myön­tää: Mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jä an­sait­si­si pa­rem­paa palkkaa – Hal­li­tuk­sen toimien vuoksi varaa ei kui­ten­kaan ole

26.09.2019 07:30
Tilaajille
Lappiin saapuu kymmeniä filippiiniläiskokkeja ruokkimaan talvituristeja – matkailuala on saanut työvoimaa paremmin kuin viime vuonna

Lappiin saapuu kym­me­niä fi­lip­pii­ni­läis­kok­ke­ja ruok­ki­maan tal­vi­tu­ris­te­ja – mat­kai­lu­ala on saanut työ­voi­maa pa­rem­min kuin viime vuonna

18.09.2019 18:30
Tilaajille
Turhista tulpista eroon
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tur­his­ta tul­pis­ta eroon

17.09.2019 07:32