Työpaikat
Kuukausi
Tuore selvitys on herätys työnantajille: Rahalla palkitseminen motivoi eniten työntekijöitä

Tuore sel­vi­tys on herätys työ­nan­ta­jil­le: Rahalla pal­kit­se­mi­nen motivoi eniten työn­te­ki­jöi­tä

25.02.2020 12:50
Rovaniemeläinen taloyhtiö haluaa palkata talonmiehen – "Tuo sellaista arvoa, johon huoltoyhtiö ei pysty"

Ro­va­nie­me­läi­nen ta­lo­yh­tiö haluaa palkata ta­lon­mie­hen – "Tuo sel­lais­ta arvoa, johon huol­to­yh­tiö ei pysty"

11.02.2020 15:17
Miten peruskoulun varassa oleville löytyisi töitä – SAK antaisi työttömille enemmän rahaa kouluttautumista varten

Miten pe­rus­kou­lun varassa ole­vil­le löy­tyi­si töitä – SAK antaisi työt­tö­mil­le enemmän rahaa kou­lut­tau­tu­mis­ta varten

11.02.2020 14:36
Professori: Työpaikkoja lisäämällä nostetaan palkkoja, ei työllisyyttä – työnhakijat ja työpaikat kohtaavat yhä huonommin, ja näillä alueilla ongelma on suurin

Pro­fes­so­ri: Työ­paik­ko­ja li­sää­mäl­lä nos­te­taan palk­ko­ja, ei työl­li­syyt­tä – työn­ha­ki­jat ja työ­pai­kat koh­taa­vat yhä huo­nom­min, ja näillä alueil­la ongelma on suurin

01.02.2020 16:12

Nina Sipola valittu Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­ton joh­ta­jak­si

29.01.2020 13:28
Vanhemmat
Työttömiä on Lapissa vähemmän kuin 30 vuoteen – töitä olisi tarjoilijoille, siivoojille, myyjille ja hoivapalvelujen ammattilaisille

Työt­tö­miä on Lapissa vä­hem­män kuin 30 vuoteen – töitä olisi tar­joi­li­joil­le, sii­voo­jil­le, myy­jil­le ja hoi­va­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­sil­le

24.01.2020 12:16
Jopa 1 500 untuvikkoa tunnissa – Ishikawat lajittelevat juuri kuoriutuneita kalkkunoita taidolla, jonka he ovat opetelleet synnyinmaassaan Japanissa

Jopa 1 500 un­tu­vik­koa tun­nis­sa – Is­hi­ka­wat la­jit­te­le­vat juuri kuo­riu­tu­nei­ta kalk­ku­noi­ta tai­dol­la, jonka he ovat ope­tel­leet syn­nyin­maas­saan Ja­pa­nis­sa

06.01.2020 18:30
Ranuan eläinpuiston ex-johtaja valittiin majoituskohteen myynti- ja markkinointipäälliköksi Rovaniemen Napapiirille

Ranuan eläin­puis­ton ex-joh­ta­ja va­lit­tiin ma­joi­tus­koh­teen myynti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­le

16.10.2019 12:52
Suhankoa on tutkittu jo yli 100 miljoonalla eurolla – avolouhos Rovaniemen lähettyvillä voisi parantaa kannattavuutta

Su­han­koa on tut­kit­tu jo yli 100 mil­joo­nal­la eurolla – avo­lou­hos Ro­va­nie­men lä­het­ty­vil­lä voisi pa­ran­taa kan­nat­ta­vuut­ta

10.10.2019 17:21
Lapin kesämatkailu kasvoi kotimaan matkailijoiden vetämänä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

Lapin ke­sä­mat­kai­lu kasvoi ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den ve­tä­mä­nä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

08.10.2019 11:24
Halu auttaa muita saa muoniolaisen Maria Pietikäisen, 64, matkustamaan maailman katastrofialueille yhä uudelleen – "Työ on hyvin haastavaa, kun olosuhteet ovat aina erilaiset kuin kotona"

Halu auttaa muita saa muo­nio­lai­sen Maria Pie­ti­käi­sen, 64, mat­kus­ta­maan maail­man ka­tast­ro­fi­alueil­le yhä uu­del­leen – "Työ on hyvin haas­ta­vaa, kun olo­suh­teet ovat aina eri­lai­set kuin kotona"

25.09.2019 18:00
Hävittäjähankkeen varjoon jäänyt merivoimien suurponnistus tuo työtä ja varmuutta – Monitoimikorveteilla voidaan torjua myös sukellusveneitä ja ilma-aluksia
Kolumni Anita Simola

Hä­vit­tä­jä­hank­keen varjoon jäänyt me­ri­voi­mien suur­pon­nis­tus tuo työtä ja var­muut­ta – Mo­ni­toi­mi­kor­ve­teil­la voidaan torjua myös su­kel­lus­ve­nei­tä ja il­ma-aluk­sia

19.09.2019 14:42