Työmarkkinaneuvottelut
Kuukausi
Työmarkkinaviisaiden työryhmä valmis uusiin toimiin, jos sopiva kutsu käy

Työ­mark­ki­na­vii­sai­den työ­ryh­mä valmis uusiin toi­miin, jos sopiva kutsu käy

22.01.2020 10:49
Naisvaltaiset Tehy ja Super vaativat tasa-arvo-ohjelmassaan ylimääräisiä palkankorotuksia hoitajille, Kuntatyönantajat pelkää miljardilaskua kuntataloudelle

Nais­val­tai­set Tehy ja Super vaa­ti­vat ta­sa-ar­vo-oh­jel­mas­saan yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, Kun­ta­työn­an­ta­jat pelkää mil­jar­di­las­kua kun­ta­ta­lou­del­le

14.01.2020 14:56
Työoikeuden professori pitää ay-jäsenmaksujen perimisen lopettamista kiellettynä toimenpiteenä – kehottaa Ammattiliitto Prota viemään asian työtuomioistuimeen

Työ­oi­keu­den pro­fes­so­ri pitää ay-jä­sen­mak­su­jen pe­ri­mi­sen lo­pet­ta­mis­ta kiel­let­ty­nä toi­men­pi­tee­nä – ke­hot­taa Am­mat­ti­liit­to Prota viemään asian työ­tuo­mio­is­tui­meen

14.01.2020 11:58
Teknologiateollisuus lopettaa Ammattiliitto Pron ay-jäsenmaksujen perinnän lakonuhan takia – Pron Malinen: "Halutaan vaikeuttaa sovun syntymistä ja ärsyttää"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus lo­pet­taa Am­mat­ti­liit­to Pron ay-jä­sen­mak­su­jen pe­rin­nän la­kon­uhan takia – Pron Ma­li­nen: "Ha­lu­taan vai­keut­taa sovun syn­ty­mis­tä ja är­syt­tää"

13.01.2020 12:17
Valtakunnansovittelija aloittaa tammikuun lopun lahkouhkien sovittelun - tiistaina hän tapaa Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden neuvottelijat

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja aloit­taa tam­mi­kuun lopun lah­ko­uh­kien so­vit­te­lun - tiis­tai­na hän tapaa Teol­li­suus­lii­ton ja Ke­mian­teol­li­suu­den neu­vot­te­li­jat

13.01.2020 11:55
Osa-aikaisuus on iso kysymys torstaina alkavissa palvelualan työehtoneuvotteluissa – 19 300 myyjää haluaisi kokoaikatyön, niin että palkka riittää elämiseen

Osa-ai­kai­suus on iso kysymys tors­tai­na al­ka­vis­sa pal­ve­lu­alan työ­eh­to­neu­vot­te­luis­sa – 19 300 myyjää ha­luai­si ko­koai­ka­työn, niin että palkka riittää elä­mi­seen

08.01.2020 14:11
Etlan tutkimusjohtaja: Vientialan työehtosopimus säilyttää "juuri ja juuri" Suomen kilpailukyvyn – Tehy vaatii kiky-tuntien poistamista

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja: Vien­ti­alan työ­eh­to­so­pi­mus säi­lyt­tää "juuri ja juuri" Suomen kil­pai­lu­ky­vyn – Tehy vaatii ki­ky-tun­tien pois­ta­mis­ta

04.01.2020 21:41
Teollisuusliitto hyväksyi teknologia-alan sopimuksen – palkkoihin kaikkiaan 3,3 prosentin korotus, kiky jäämässä historiaan

Teol­li­suus­liit­to hy­väk­syi tek­no­lo­gia-alan so­pi­muk­sen – palk­koi­hin kaik­kiaan 3,3 pro­sen­tin ko­ro­tus, kiky jää­mäs­sä his­to­riaan

04.01.2020 16:49
Vanhemmat
Kiireinen sovitteluviikko luvassa ennen joulua – Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus jatkavat neuvotteluja

Kii­rei­nen so­vit­te­lu­viik­ko luvassa ennen joulua – Teol­li­suus­liit­to ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja

16.12.2019 07:00
Työntekijöiden Palola: Neuvottelukulttuuri ei toimi, esittää sovittelujärjestelmän uudelleenarviointia

Työn­te­ki­jöi­den Palola: Neu­vot­te­lu­kult­tuu­ri ei toimi, esittää so­vit­te­lu­jär­jes­tel­män uu­del­leen­ar­vioin­tia

12.12.2019 11:51
Näkemykset palkankorotuksista kaukana toisistaan – Teknologiateollisuuden Helle: "Meillä ei ole tarvetta viivyttää sovun syntymistä"

Nä­ke­myk­set pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta kaukana toi­sis­taan – Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den Helle: "Meillä ei ole tar­vet­ta vii­vyt­tää sovun syn­ty­mis­tä"

29.11.2019 19:32
Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus valmis luo­pu­maan työn­te­ki­jöi­den ki­ky-tun­neis­ta: "Vie tilaa pal­kan­ko­ro­tuk­sil­ta"

25.11.2019 16:07
Postialan umpisolmuun on annettu sovintoesitys, johon osapuolet vastaavat sunnuntaina – Paltan Aarto: "Varsinainen työehtosopimus olisi nopeasti viimeisteltävissä"

Pos­ti­alan um­pi­sol­muun on annettu so­vin­toe­si­tys, johon osa­puo­let vas­taa­vat sun­nun­tai­na – Paltan Aarto: "Var­si­nai­nen työ­eh­to­so­pi­mus olisi no­peas­ti vii­meis­tel­tä­vis­sä"

23.11.2019 22:35
SAK:n Jarkko Eloranta lisää paineita hallituksen suuntaan: Postin ratkaisun avaimet ovat valtio-omistajalla

SAK:n Jarkko Elo­ran­ta lisää pai­nei­ta hal­li­tuk­sen suun­taan: Postin rat­kai­sun avaimet ovat val­tio-omis­ta­jal­la

21.11.2019 12:10
Postikiistan ratkominen jatkuu tänään – Useat tukilakot uhkaavat pysäyttää Postin lähetysten käsittelyn ja kuljetuksen maanantaina

Pos­ti­kiis­tan rat­ko­mi­nen jatkuu tänään – Useat tu­ki­la­kot uh­kaa­vat py­säyt­tää Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­lyn ja kul­je­tuk­sen maa­nan­tai­na

17.11.2019 11:41
Iltalehti: Pääministeri ehdottaa, että kiky-tunnit varattaisiin palkattomaan koulutukseen - hallitus pohtii erillistä koulutustiliä

Il­ta­leh­ti: Pää­mi­nis­te­ri eh­dot­taa, että ki­ky-tun­nit va­rat­tai­siin pal­kat­to­maan kou­lu­tuk­seen - hal­li­tus pohtii eril­lis­tä kou­lu­tus­ti­liä

14.09.2019 11:40