Työelämä
Kuukausi

Urat ur­ke­ne­vat Af­ga­nis­ta­nin nai­sil­le uhkista ja pom­meis­ta huo­li­mat­ta – Yhä useampi alalla, jossa oli ennen vain miehiä

08.12.2019 08:00
Lappsetin juuret ovat joulussa – 80 vuotta täyttävä teollisuusneuvos Antero Ikäheimo on huolissaan suomalaisten kielitaidon kaventumisesta

Lapp­se­tin juuret ovat jou­lus­sa – 80 vuotta täyt­tä­vä teol­li­suus­neu­vos Antero Ikä­hei­mo on huo­lis­saan suo­ma­lais­ten kie­li­tai­don ka­ven­tu­mi­ses­ta

06.12.2019 08:00
Etätyö ei yleisty, koska organisaation johto ei luota työntekijöihin
Kolumni Katja Kärki

Etätyö ei yleis­ty, koska or­ga­ni­saa­tion johto ei luota työn­te­ki­jöi­hin

04.12.2019 06:30
Päiväkirja: Kyllä opettaja olisi ylpeä

Päi­vä­kir­ja: Kyllä opet­ta­ja olisi ylpeä

28.11.2019 06:00
Lapin työttömyys väheni jälleen lokakuussa – matkailu, hoitoala ja rakennuspuoli etsivät erityisesti osaavia tekijöitä

Lapin työt­tö­myys väheni jälleen lo­ka­kuus­sa – mat­kai­lu, hoi­to­ala ja ra­ken­nus­puo­li etsivät eri­tyi­ses­ti osaavia te­ki­jöi­tä

26.11.2019 08:42
Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus valmis luo­pu­maan työn­te­ki­jöi­den ki­ky-tun­neis­ta: "Vie tilaa pal­kan­ko­ro­tuk­sil­ta"

25.11.2019 16:07
Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus valmis luo­pu­maan työn­te­ki­jöi­den ki­ky-tun­neis­ta: "Vie tilaa pal­kan­ko­ro­tuk­sil­ta"

25.11.2019 14:23
Muistatko nämä tutut kasvot 1980-luvun lopulta? Takavuosien Miss Suomi raivasi tiensä kansainvälisen sijoitusmaailman näköalapaikalle

Muis­tat­ko nämä tutut kasvot 1980-lu­vun lo­pul­ta? Ta­ka­vuo­sien Miss Suomi raivasi tiensä kan­sain­vä­li­sen si­joi­tus­maail­man nä­kö­ala­pai­kal­le

23.11.2019 08:00
Tilaajille
Alma Median Kai Telanteen työsyrjintäsyytteen käsittely alkoi – Syyttäjä vaatii sakkorangaistusta Telanteelle ja henkilöstöjohtajalle

Alma Median Kai Te­lan­teen työ­syr­jin­tä­syyt­teen kä­sit­te­ly alkoi – Syyt­tä­jä vaatii sak­ko­ran­gais­tus­ta Te­lan­teel­le ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­jal­le

21.11.2019 10:04
Mielipide Jarmo Alatarvas

Lu­ki­jal­ta: Suo­ma­lai­sen työ­elä­män to­del­li­suut­ta

21.11.2019 05:00
Rovaniemeläisyritys kehitti sovelluksen, jolla urheilujoukkueet luovat somesisältöä – nyt yritys tähtää maailmalle osallistumalla Slushiin

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys kehitti so­vel­luk­sen, jolla ur­hei­lu­jouk­kueet luovat so­me­si­säl­töä – nyt yritys tähtää maail­mal­le osal­lis­tu­mal­la Slus­hiin

18.11.2019 13:46
Ilkka-Yhtymän yt-neuvottelut päättyivät 26 henkilön irtisanomiseen – Ilkka ja Pohjalainen yhdistyvät, molempien päätoimittajat jäävät pois tehtävistään

Ilk­ka-Yh­ty­män yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät 26 hen­ki­lön ir­ti­sa­no­mi­seen – Ilkka ja Poh­ja­lai­nen yh­dis­ty­vät, mo­lem­pien pää­toi­mit­ta­jat jäävät pois teh­tä­vis­tään

18.11.2019 10:38
Vanhemmat

Posion kunta ostaa esi­mies­val­men­nus­ta Redu Edulta Ro­va­nie­mel­tä

08.11.2019 17:23
Käräjäoikeuden kiky-ratkaisu: Työntekijöiden työaikaa on pidennetty perusteettomasti  – Nyt kannattaa tarkistaa oma työsopimus

Kä­rä­jä­oi­keu­den ki­ky-rat­kai­su: Työn­te­ki­jöi­den työ­ai­kaa on pi­den­net­ty pe­rus­teet­to­mas­ti – Nyt kan­nat­taa tar­kis­taa oma työ­so­pi­mus

06.11.2019 21:18
Anna Kuusela haaveili muutosta Lontooseen ja haki 40 työpaikkaa ennen kuin tärppäsi – jakaa nyt vinkkinsä ulkomailla asumiseen ja työskentelyyn

Anna Kuusela haa­vei­li muu­tos­ta Lon­too­seen ja haki 40 työ­paik­kaa ennen kuin tärp­pä­si – jakaa nyt vink­kin­sä ul­ko­mail­la asu­mi­seen ja työs­ken­te­lyyn

06.11.2019 06:00
Väitös: Välittävä johtaminen on rohkeutta kohdata kärsivä ihminen – konkurssin tehneet yrittäjät kokevat myöhemmin kiitollisuutta vaikeasta kokemuksesta

Väitös: Vä­lit­tä­vä joh­ta­mi­nen on roh­keut­ta kohdata kärsivä ihminen – kon­kurs­sin tehneet yrit­tä­jät kokevat myö­hem­min kii­tol­li­suut­ta vai­keas­ta ko­ke­muk­ses­ta

01.11.2019 10:43
Olisiko työajan pidennyksestä voitu sopia tarkemmin? – Palkkaneuvottelut junnaavat, kunnes kiista lisätunneista on ratkaistu
Kolumni Jussi Orell

Olisiko työajan pi­den­nyk­ses­tä voitu sopia tar­kem­min? – Palk­ka­neu­vot­te­lut jun­naa­vat, kunnes kiista li­sä­tun­neis­ta on rat­kais­tu

25.10.2019 07:00
Lukijalta: Turvallisuuden tunne voisi lisätä syntyvyyttä
Mielipide Sisko Korrensalo

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­suu­den tunne voisi lisätä syn­ty­vyyt­tä

22.10.2019 06:00
Ranuan eläinpuiston ex-johtaja valittiin majoituskohteen myynti- ja markkinointipäälliköksi Rovaniemen Napapiirille

Ranuan eläin­puis­ton ex-joh­ta­ja va­lit­tiin ma­joi­tus­koh­teen myynti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­le

16.10.2019 12:52
Perheestä tuli näkyvä osa yritystä – Tutoriksen piirissä syntyi viime tilikaudella 21 lasta, ylitöiden sijaan työntekijät keräävät plustunteja

Per­hees­tä tuli näkyvä osa yri­tys­tä – Tu­to­rik­sen pii­ris­sä syntyi viime ti­li­kau­del­la 21 lasta, yli­töi­den sijaan työn­te­ki­jät ke­rää­vät plus­tun­te­ja

16.10.2019 07:30