Työelämä
Viimeisin 24 tuntia
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka korona vaikuttaa nuorten töihin, harjoitteluihin ja kesätöihin?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka korona vai­kut­taa nuorten töihin, har­joit­te­lui­hin ja ke­sä­töi­hin?

01.04.2020 14:14
Kuukausi
Pääkirjoitus: Lomautukset ovat koronan vuoksi tarpeen, mutta eivät ratkaise ongelmia, jos rahaa kuluu jatkuvasti enemmän kuin budjettiin on varattu.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tuk­set ovat koronan vuoksi tar­peen, mutta eivät rat­kai­se on­gel­mia, jos rahaa kuluu jat­ku­vas­ti enemmän kuin bud­jet­tiin on va­rat­tu.

30.03.2020 05:00
Lappilaisyritys kehitti viidessä päivässä etätyöpisteen kotona työskenteleville: "Yhdessä viikonlopussa saimme luotua verkkokaupan, tuotteiden prototyypit, avattua hankintakanavat ja määriteltyä työtehtävät uudelleen"

Lap­pi­lais­yri­tys kehitti vii­des­sä päi­väs­sä etä­työ­pis­teen kotona työs­ken­te­le­vil­le: "Yh­des­sä vii­kon­lo­pus­sa saimme luotua verk­ko­kau­pan, tuot­tei­den pro­to­tyy­pit, avattua han­kin­ta­ka­na­vat ja mää­ri­tel­tyä työ­teh­tä­vät uu­del­leen"

27.03.2020 09:46
Kuulutko niihin, jotka saavat viedä vielä lapsensa kouluun? Katso tästä koko pitkä lista kriittisistä aloista

Kuu­lut­ko niihin, jotka saavat viedä vielä lap­sen­sa kou­luun? Katso tästä koko pitkä lista kriit­ti­sis­tä aloista

18.03.2020 06:00
Kauppakamarien kysely: Joka toinen yritys pitää lomautuksia tai irtisanomisia todennäköisinä – "Koronavirusshokki ravistelee koko kenttää"

Kaup­pa­ka­ma­rien kysely: Joka toinen yritys pitää lo­mau­tuk­sia tai ir­ti­sa­no­mi­sia to­den­nä­köi­si­nä – "Ko­ro­na­vi­russ­hok­ki ra­vis­te­lee koko kent­tää"

18.03.2020 05:00
Scandic lomauttaa koko henkilöstönsä – kesto jopa kolme kuukautta

Scandic lo­maut­taa koko hen­ki­lös­tön­sä – kesto jopa kolme kuu­kaut­ta

17.03.2020 21:20
Etujärjestön vinkkejä koronatilanteen kurittamille yrittäjille: Apua verojen lykkäyksestä ja maksujoustoista

Etu­jär­jes­tön vink­ke­jä ko­ro­na­ti­lan­teen ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le: Apua verojen lyk­käyk­ses­tä ja mak­su­jous­tois­ta

17.03.2020 19:08
Lomautuksesta seuraa tauko tuloihin – eikä lomautettu yllä ansiopäivärahalla läheskään palkkaansa vastaaviin tuloihin.

Lo­mau­tuk­ses­ta seuraa tauko tu­loi­hin – eikä lo­mau­tet­tu yllä an­sio­päi­vä­ra­hal­la lä­hes­kään palk­kaan­sa vas­taa­viin tu­loi­hin.

17.03.2020 16:08
Korona voi syöttää myrkkyä työllisyystavoitteelle ja hoitajien palkkavaatimuksille
Kolumni Jussi Orell

Korona voi syöttää myrkkyä työl­li­syys­ta­voit­teel­le ja hoi­ta­jien palk­ka­vaa­ti­muk­sil­le

15.03.2020 20:50
STTK:n puheenjohtaja: Nelipäiväisen työviikon käyttöä edistettävä – "Onko palkan perusteena työaika vai voisiko se perustua tehtyyn suoritteeseen?"

STTK:n pu­heen­joh­ta­ja: Ne­li­päi­väi­sen työ­vii­kon käyttöä edis­tet­tä­vä – "Onko palkan pe­rus­tee­na työaika vai voisiko se pe­rus­tua tehtyyn suo­rit­tee­seen?"

15.03.2020 06:00
Lomamatkalta palaava ei välttämättä saa koronakaranteeniajalta palkkaa – näissä tapauksissa ansiot on turvattu, vaikka joutuisi karanteeniin

Lo­ma­mat­kal­ta palaava ei vält­tä­mät­tä saa ko­ro­na­ka­ran­tee­ni­ajal­ta palkkaa – näissä ta­pauk­sis­sa ansiot on tur­vat­tu, vaikka jou­tui­si ka­ran­tee­niin

14.03.2020 07:46
Päiväkirja: Olet koukussa vahvaan stimulanttiin ja töissä se taitaa olla ok
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Olet kou­kus­sa vahvaan sti­mu­lant­tiin ja töissä se taitaa olla ok

10.03.2020 07:00
Vanhemmat
Vanhan ajan kiertävät kauppiaat ovat nykyisin harvassa – Yksi heistä on Anssi Kokko, joka rentoutuu Lapin teillä, vaikka peltipoliiseista onkin vähän haittaa

Vanhan ajan kier­tä­vät kaup­piaat ovat ny­kyi­sin har­vas­sa – Yksi heistä on Anssi Kokko, joka ren­tou­tuu Lapin teillä, vaikka pel­ti­po­lii­seis­ta onkin vähän haittaa

01.03.2020 06:00
Tilaajille
Mielipide Tapio Siirilä

Lu­ki­jal­ta: Lyhyt työaika auttaa jak­sa­maan

25.02.2020 17:02
Tuore selvitys on herätys työnantajille: Rahalla palkitseminen motivoi eniten työntekijöitä

Tuore sel­vi­tys on herätys työ­nan­ta­jil­le: Rahalla pal­kit­se­mi­nen motivoi eniten työn­te­ki­jöi­tä

25.02.2020 10:00
Piilossa ollut väsymys paljastuu, kun pysähdyt kiireisen työpäivän jälkeen – Yksi ajattelutavan muutos kannattaa, jos haluat jaksaa paremmin

Pii­los­sa ollut väsymys pal­jas­tuu, kun py­säh­dyt kii­rei­sen työ­päi­vän jälkeen – Yksi ajat­te­lu­ta­van muutos kan­nat­taa, jos haluat jaksaa pa­rem­min

24.02.2020 07:52
Tilaajille
R-kioski sulkee jälleen kolme myymälää Lapista: yhden Kemistä ja kaksi Rovaniemeltä – ketju yrittää muuttaa kioskeja peliluolista kahviloiksi

R-kios­ki sulkee jälleen kolme myy­mä­lää La­pis­ta: yhden Kemistä ja kaksi Ro­va­nie­mel­tä – ketju yrittää muuttaa kios­ke­ja pe­li­luo­lis­ta kah­vi­loik­si

20.02.2020 18:30
Tilaajille
Joka kolmas lähihoitaja ja peruskoulun opettaja jää eläkkeelle kymmenen vuoden sisään – Kunta-alan eläköitysmistahti on Lapissa koko maan rajuin

Joka kolmas lä­hi­hoi­ta­ja ja pe­rus­kou­lun opet­ta­ja jää eläk­keel­le kym­me­nen vuoden sisään – Kun­ta-alan elä­köi­tys­mis­tah­ti on Lapissa koko maan rajuin

19.02.2020 06:00
Tilaajille
Teollisuuspatruuna Antti Aarnio-Wihuri aloitti työnteon kuusivuotiaana – suomalaisten asenne työhön ihmetyttää: "Ei katsota, että tämä on minun tehtäväni"

Teol­li­suus­pat­ruu­na Antti Aar­nio-Wi­hu­ri aloitti työn­teon kuu­si­vuo­tiaa­na – suo­ma­lais­ten asenne työhön ih­me­tyt­tää: "Ei kat­so­ta, että tämä on minun teh­tä­vä­ni"

18.02.2020 07:00
Kolumni: Työelämä on maanpäällinen inferno
Kolumni Anna Häkkinen

Ko­lum­ni: Työ­elä­mä on maan­pääl­li­nen inferno

17.02.2020 06:15