Työelämä
Kuukausi
Ranuan eläinpuiston ex-johtaja valittiin majoituskohteen myynti- ja markkinointipäälliköksi Rovaniemen Napapiirille

Ranuan eläin­puis­ton ex-joh­ta­ja va­lit­tiin ma­joi­tus­koh­teen myynti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­le

16.10.2019 12:52
Perheestä tuli näkyvä osa yritystä – Tutoriksen piirissä syntyi viime tilikaudella 21 lasta, ylitöiden sijaan työntekijät keräävät plustunteja

Per­hees­tä tuli näkyvä osa yri­tys­tä – Tu­to­rik­sen pii­ris­sä syntyi viime ti­li­kau­del­la 21 lasta, yli­töi­den sijaan työn­te­ki­jät ke­rää­vät plus­tun­te­ja

16.10.2019 07:30
Lapin ammattikorkeakoulu selvitti valmistuneiden tilannetta: valmistuneet työllistyvät usein Lappiin tai Pohjois-Pohjanmaalle

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sel­vit­ti val­mis­tu­nei­den ti­lan­net­ta: val­mis­tu­neet työl­lis­ty­vät usein Lappiin tai Poh­jois-Poh­jan­maal­le

14.10.2019 11:38
Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne saa syytteen työsyrjinnästä Aamulehden päätoimittajan valintaprosessissa

Alma Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Kai Telanne saa syyt­teen työ­syr­jin­näs­tä Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­jan va­lin­ta­pro­ses­sis­sa

08.10.2019 13:28
Lapin kesämatkailu kasvoi kotimaan matkailijoiden vetämänä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

Lapin ke­sä­mat­kai­lu kasvoi ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den ve­tä­mä­nä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

08.10.2019 11:24
Päiväkirja: Onko sinulla kiire?
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Onko sinulla kiire?

04.10.2019 07:00
Lappiin etsittiin sesonkityöntekijöitä laajalla kansainvälisellä markkinointikampanjalla – työvoimaa tarvitaan matkailuun, sote-alalle ja teollisuuteen

Lappiin et­sit­tiin se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä laa­jal­la kan­sain­vä­li­sel­lä mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la – työ­voi­maa tar­vi­taan mat­kai­luun, so­te-alal­le ja teol­li­suu­teen

03.10.2019 13:04
Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen eroaa tehtävästään

Postin toi­mi­tus­joh­ta­ja Heikki Malinen eroaa teh­tä­väs­tään

02.10.2019 08:25

OP aloit­taa jälleen yt-neu­vot­te­lut – vä­hen­tää enin­tään 290 työ­teh­tä­vää

01.10.2019 10:59
Puolustusvoimain komentajan tehtävästä vastikään eläköitynyt Jarmo Lindberg nimitettiin heti teknologiafirman hallitukseen – ministeriö näytti vihreää valoa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­jan teh­tä­väs­tä vast­ikään elä­köi­ty­nyt Jarmo Lind­berg ni­mi­tet­tiin heti tek­no­lo­gia­fir­man hal­li­tuk­seen – mi­nis­te­riö näytti vihreää valoa

27.09.2019 12:26
Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lappilaista työskentelee muualla kuin asuinkunnassaan

Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lap­pi­lais­ta työs­ken­te­lee muualla kuin asuin­kun­nas­saan

22.09.2019 18:36
Tilaajille
Suomen Yrittäjät: Minimipalkat lakiin Suomessakin – STTK tyrmää esityksen, jota se epäilee yritykseksi purkaa yleissitovuutta

Suomen Yrit­tä­jät: Mi­ni­mi­pal­kat lakiin Suo­mes­sa­kin – STTK tyrmää esi­tyk­sen, jota se epäilee yri­tyk­sek­si purkaa yleis­si­to­vuut­ta

22.09.2019 06:00
Akavan esitys: Osan työttömyyskorvauksesta saisi vasta päästyään töihin – "Työn hakemisen ja vastaanottamisen pitää olla kannattavampaa kuin nykyisin"

Akavan esitys: Osan työt­tö­myys­kor­vauk­ses­ta saisi vasta pääs­tyään töihin – "Työn ha­ke­mi­sen ja vas­taan­ot­ta­mi­sen pitää olla kan­nat­ta­vam­paa kuin ny­kyi­sin"

19.09.2019 11:05
Vanhemmat
Rovaniemi etsii uutta kaupunginjohtajaa ilmoituksella, jossa esiintyvät tavalliset asukkaat ja joulupukki – "Halusimme muutakin kuin tuntureita, siltoja ja poroja"

Ro­va­nie­mi etsii uutta kau­pun­gin­joh­ta­jaa il­moi­tuk­sel­la, jossa esiin­ty­vät ta­val­li­set asuk­kaat ja jou­lu­puk­ki – "Ha­lu­sim­me muu­ta­kin kuin tun­tu­rei­ta, siltoja ja poroja"

17.09.2019 12:39
Posio tarvitsee lisää resursseja elinkeinopalveluun

Posio tar­vit­see lisää re­surs­se­ja elin­kei­no­pal­ve­luun

16.09.2019 15:00
Iso-Ylläksellä vaihtuu sukupolvi: hiihtokeskuksen kehittäminen siirtyy isiltä pojille ensi vuoden alussa

Iso-Yl­läk­sel­lä vaihtuu su­ku­pol­vi: hiih­to­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen siirtyy isiltä pojille ensi vuoden alussa

16.09.2019 13:35
Etlan ennuste: Hallituksen työllisyystavoite tuskin toteutuu – "Hallitusohjelmalta putoaa pohja, kun maailmantalouden kasvu hidastuu"

Etlan en­nus­te: Hal­li­tuk­sen työl­li­syys­ta­voi­te tuskin to­teu­tuu – "Hal­li­tu­soh­jel­mal­ta putoaa pohja, kun maail­man­ta­lou­den kasvu hi­das­tuu"

16.09.2019 11:09
Moottorikelkkatehdas Rovaniemellä kilpailee huippuosaajista muiden yritysten kanssa – 70 kiireapulaisen löytäminen vaati somekampanjan

Moot­to­ri­kelk­ka­teh­das Ro­va­nie­mel­lä kil­pai­lee huip­pu­osaa­jis­ta muiden yri­tys­ten kanssa – 70 kii­re­apu­lai­sen löy­tä­mi­nen vaati so­me­kam­pan­jan

15.09.2019 15:39
Tilaajille
Meri-Lapin kunnissa erilaiset etätyökäytännöt ­– ”Avainasiana on sen arvioiminen, että työn tekeminen onnistuu etänä.”

Me­ri-La­pin kun­nis­sa eri­lai­set etä­työ­käy­tän­nöt – ”A­vai­na­sia­na on sen ar­vioi­mi­nen, että työn te­ke­mi­nen on­nis­tuu etänä.”

13.09.2019 15:28
Kysely: Lappilaiset yksinyrittäjät tekevät pitkiä työviikkoja – rovaniemeläisellä fysioterapeutilla viikkoon voi kertyä töitä jopa 60 tuntia

Kysely: Lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät tekevät pitkiä työ­viik­ko­ja – ro­va­nie­me­läi­sel­lä fy­sio­te­ra­peu­til­la viik­koon voi kertyä töitä jopa 60 tuntia

04.09.2019 19:49