Tutkimus
Kemillä, Kokkolalla ja Kotkalla on paljon yhteistä

Ke­mil­lä, Kok­ko­lal­la ja Kot­kal­la on paljon yh­teis­tä

26.02.2020 17:56
Tutkimuksen yllätystulos: Juoksutyylien ja -vammojen välille ei voida vetää yhteyksiä

Tut­ki­muk­sen yl­lä­tys­tu­los: Juok­su­tyy­lien ja -vam­mo­jen välille ei voida vetää yh­teyk­siä

12.02.2020 10:07
Tilaajille
Ilmatieteen laitos perustaa Tervolaan säähavaintoaseman turvaamaan merisään kiusaamia kopterilentoja

Il­ma­tie­teen laitos pe­rus­taa Ter­vo­laan sää­ha­vain­to­ase­man tur­vaa­maan me­ri­sään kiu­saa­mia kop­te­ri­len­to­ja

26.01.2020 20:30
Ilmakehän otsonikato ja lämmin föhn-tuuli ovat tuoneet Lapin taivaalle paljon helmiäispilviä – Sodankylän tutkimusasema on mukana kampanjassa, jossa mitataan arktisen alueen otsonikatoa

Il­ma­ke­hän ot­so­ni­ka­to ja lämmin föhn-tuu­li ovat tuoneet Lapin tai­vaal­le paljon hel­miäis­pil­viä – So­dan­ky­län tut­ki­mus­ase­ma on mukana kam­pan­jas­sa, jossa mi­ta­taan ark­ti­sen alueen ot­so­ni­ka­toa

23.01.2020 12:11
Rovaniemen kylien asukkaat kokevat jäävänsä yksin ja heitteille, osoittaa väitöskirja – "Suurin osa ajatteli, että kuntaliitoksella on enemmän huonoja kuin myönteisiä puolia"

Ro­va­nie­men kylien asuk­kaat kokevat jää­vän­sä yksin ja heit­teil­le, osoit­taa väi­tös­kir­ja – "Suurin osa ajat­te­li, että kun­ta­lii­tok­sel­la on enemmän huonoja kuin myön­tei­siä puolia"

13.01.2020 19:38
Tilaajille
Lukijalta: Pohjoisessa pahalla ilmalla peloteltu kansa
Mielipide Eelis Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: Poh­joi­ses­sa pahalla ilmalla pe­lo­tel­tu kansa

30.12.2019 21:28
Suihkaus nenään saattaisi pelastaa rahojen tuhlaamiselta – "Kun peliriippuvainen kävelee kauppaan ja näkee pelikoneet, jotain pimahtaa hänen päässään"

Suih­kaus nenään saat­tai­si pe­las­taa rahojen tuh­laa­mi­sel­ta – "Kun pe­li­riip­pu­vai­nen kävelee kaup­paan ja näkee pe­li­ko­neet, jotain pi­mah­taa hänen pääs­sään"

27.12.2019 07:30
Tutkimusta, joka haastaa valtavirran – Sanna Valkonen toivoo, että saamelaisuutta tutkittaisiin entistä enemmän saamelaisten käsitteiden kautta

Tut­ki­mus­ta, joka haastaa val­ta­vir­ran – Sanna Val­ko­nen toivoo, että saa­me­lai­suut­ta tut­kit­tai­siin entistä enemmän saa­me­lais­ten kä­sit­tei­den kautta

26.12.2019 16:00
Tuore tutkimus: suomalaiset huippu-urheiluseurat tyytymättömiä Suomen rahapelijärjestelmään

Tuore tut­ki­mus: suo­ma­lai­set huip­pu-ur­hei­lu­seu­rat tyy­ty­mät­tö­miä Suomen ra­ha­pe­li­jär­jes­tel­mään

13.12.2019 10:49
Tieto ja avoimuus lisäävät luottamusta
Kolumni Mika Nykänen

Tieto ja avoi­muus li­sää­vät luot­ta­mus­ta

11.12.2019 07:00
Raju aurinkomyrsky voisi pimentää kännykät ja pysäyttää lentoliikenteen – Revontulitutkimus auttaa torjumaan turvallisuusuhkia

Raju au­rin­ko­myrs­ky voisi pi­men­tää kän­ny­kät ja py­säyt­tää len­to­lii­ken­teen – Re­von­tu­li­tut­ki­mus auttaa tor­ju­maan tur­val­li­suus­uh­kia

08.12.2019 10:08
Tilaajille
Lukijalta: Yhteistyöllä varmistetaan pohjoisen näköaloja
Mielipide Kalervo Ukkola

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työl­lä var­mis­te­taan poh­joi­sen nä­kö­alo­ja

12.11.2019 06:00
Lukijalta: Agendalla ikäihmisten medialukutaito
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Agen­dal­la ikä­ih­mis­ten me­dia­lu­ku­tai­to

04.11.2019 06:00
Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Dik­taat­to­rin kun­nian­pa­lau­tus

04.11.2019 06:00
Väitös: Välittävä johtaminen on rohkeutta kohdata kärsivä ihminen – konkurssin tehneet yrittäjät kokevat myöhemmin kiitollisuutta vaikeasta kokemuksesta

Väitös: Vä­lit­tä­vä joh­ta­mi­nen on roh­keut­ta kohdata kärsivä ihminen – kon­kurs­sin tehneet yrit­tä­jät kokevat myö­hem­min kii­tol­li­suut­ta vai­keas­ta ko­ke­muk­ses­ta

01.11.2019 10:43
Olivatko Turun seudulla lapsia surmanneet pedot susia vai koirasusia? Dna-tutkimus toi lisävaloa 1880-luvun karmiviin tapahtumiin

Oli­vat­ko Turun seu­dul­la lapsia sur­man­neet pedot susia vai koi­ra­su­sia? Dna-tut­ki­mus toi li­sä­va­loa 1880-lu­vun kar­mi­viin ta­pah­tu­miin

12.10.2019 18:30
Tilaajille
Ilmatieteenlaitos: Tuulivoimaa kannattaisi rakentaa Pohjois-Lappiin tuotantovarmuuden parantamiseksi

Il­ma­tie­teen­lai­tos: Tuu­li­voi­maa kan­nat­tai­si ra­ken­taa Poh­jois-Lap­piin tuo­tan­to­var­muu­den pa­ran­ta­mi­sek­si

10.10.2019 14:56
Kuuntele Viikkoraati: Saadaanko Lapin luksusmatkailu nousuun nälkäpalkoilla? Rovaniemeläislähtöinen tutkija kuukausiksi jäiden vietäväksi

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Saa­daan­ko Lapin luk­sus­mat­kai­lu nousuun näl­kä­pal­koil­la? Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen tutkija kuu­kau­sik­si jäiden vie­tä­väk­si

27.09.2019 07:00
Onko rooli hukassa?
Pääkirjoitus

Onko rooli hu­kas­sa?

20.09.2019 06:00
"Älä tule neuvomaan, miten luonnossa ollaan" – Tutkija Mikko Jokinen antaa kaksi neuvoa, joilla vältetään ympäristökiistat Lapissa

"Älä tule neu­vo­maan, miten luon­nos­sa ollaan" – Tutkija Mikko Jokinen antaa kaksi neuvoa, joilla väl­te­tään ym­pä­ris­tö­kiis­tat Lapissa

18.09.2019 18:00