Tutkimus
Kuukausi
Lukijalta: Leimaantumisen pelko voi estää osallistumisen
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lei­maan­tu­mi­sen pelko voi estää osal­lis­tu­mi­sen

25.06.2020 05:20 0
Tilaajille
Tutkimus: Perhosen siivistä apua aurinkopaneeleiden kehitystyössä – markkinat ovat valtavat

Tut­ki­mus: Per­ho­sen sii­vis­tä apua au­rin­ko­pa­nee­lei­den ke­hi­tys­työs­sä – mark­ki­nat ovat val­ta­vat

24.06.2020 08:42 0
Labyrintin salaisuus – Kemin edustalla Ajoskrunnin saarella on kivistä ladottu jatulintarha, jonka alkuperää ei tiedä kukaan. Olivatko jättiläiset asialla?

La­by­rin­tin sa­lai­suus – Kemin edus­tal­la Ajosk­run­nin saa­rel­la on kivistä ladottu ja­tu­lin­tar­ha, jonka al­ku­pe­rää ei tiedä kukaan. Oli­vat­ko jät­ti­läi­set asial­la?

18.06.2020 07:37 0
Tilaajille
Metsäteollisuus haluaa hiilijalanjäljen näkyviin – neljännes muovituotteista voitaisiin korvata puupohjaisilla tuotteilla

Met­sä­teol­li­suus haluaa hii­li­ja­lan­jäl­jen nä­ky­viin – nel­jän­nes muo­vi­tuot­teis­ta voi­tai­siin korvata puu­poh­jai­sil­la tuot­teil­la

17.06.2020 12:28 0
Vanhemmat
TM: Oululaista Oura-älysormusta testattiin yliopistotutkimuksessa Yhdysvalloissa – todettiin osaavan ennustaa koronaoireita

TM: Ou­lu­lais­ta Ou­ra-äly­sor­mus­ta tes­tat­tiin yli­opis­to­tut­ki­muk­ses­sa Yh­dys­val­lois­sa – to­det­tiin osaavan en­nus­taa ko­ro­na­oi­rei­ta

03.06.2020 12:57 0
Koronakriisi teki yhteiskunnasta ainutlaatuisen laboratorion ja käynnisti nopeasti kymmeniä tutkimuksia – Katso lista Suomen yliopistojen hankkeista

Ko­ro­na­krii­si teki yh­teis­kun­nas­ta ai­nut­laa­tui­sen la­bo­ra­to­rion ja käyn­nis­ti no­peas­ti kym­me­niä tut­ki­muk­sia – Katso lista Suomen yli­opis­to­jen hank­keis­ta

16.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Radiosignaali suoraan suolistosta – yliopistossa tutkitaan kehon sisäistä tietoliikennettä

Ra­dio­sig­naa­li suoraan suo­lis­tos­ta – yli­opis­tos­sa tut­ki­taan kehon si­säis­tä tie­to­lii­ken­net­tä

10.05.2020 14:48 0
Tilaajille
Tuore ou­lu­lais­tut­ki­mus: Runsas pelaaminen näkyy nuorten miesten elintavoissa ja painossa – fyysinen aktiivisuus vähentynyt ja istuminen lisääntynyt

Tuore ou­lu­lais­tut­ki­mus: Runsas pe­laa­mi­nen näkyy nuorten miesten elin­ta­vois­sa ja pai­nos­sa – fyy­si­nen ak­tii­vi­suus vä­hen­ty­nyt ja is­tu­mi­nen li­sään­ty­nyt

07.05.2020 09:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi erä­maa­ky­liä ei eva­kuoi­tu?

29.04.2020 07:53 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Par­ti­saa­nien sur­ma­työt tut­kit­ta­vik­si

27.04.2020 09:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kir­joi­ta tam­mu­kas­ta ja tam­mu­kan­pyyn­nis­tä

24.04.2020 09:26 0
Tilaajille
Lukijalta: Johtaminen turvallisten elämysten perustana
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Joh­ta­mi­nen tur­val­lis­ten elä­mys­ten pe­rus­ta­na

23.04.2020 13:44 0
Tilaajille
Lukijalta: Lähimatkailu on huolenpitoa
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lä­hi­mat­kai­lu on huo­len­pi­toa

18.04.2020 04:30 0
Tilaajille
Kemillä, Kokkolalla ja Kotkalla on paljon yhteistä

Ke­mil­lä, Kok­ko­lal­la ja Kot­kal­la on paljon yh­teis­tä

26.02.2020 17:56 0
Tutkimuksen yllätystulos: Juoksutyylien ja -vammojen välille ei voida vetää yhteyksiä

Tut­ki­muk­sen yl­lä­tys­tu­los: Juok­su­tyy­lien ja -vam­mo­jen välille ei voida vetää yh­teyk­siä

12.02.2020 10:07 0
Tilaajille
Ilmatieteen laitos perustaa Tervolaan säähavaintoaseman turvaamaan merisään kiusaamia kopterilentoja

Il­ma­tie­teen laitos pe­rus­taa Ter­vo­laan sää­ha­vain­to­ase­man tur­vaa­maan me­ri­sään kiu­saa­mia kop­te­ri­len­to­ja

26.01.2020 20:30 0
Tilaajille
Ilmakehän otsonikato ja lämmin föhn-tuuli ovat tuoneet Lapin taivaalle paljon helmiäispilviä – Sodankylän tutkimusasema on mukana kampanjassa, jossa mitataan arktisen alueen otsonikatoa

Il­ma­ke­hän ot­so­ni­ka­to ja lämmin föhn-tuu­li ovat tuoneet Lapin tai­vaal­le paljon hel­miäis­pil­viä – So­dan­ky­län tut­ki­mus­ase­ma on mukana kam­pan­jas­sa, jossa mi­ta­taan ark­ti­sen alueen ot­so­ni­ka­toa

23.01.2020 12:11 0
Tilaajille
Rovaniemen kylien asukkaat kokevat jäävänsä yksin ja heitteille, osoittaa väitöskirja – "Suurin osa ajatteli, että kuntaliitoksella on enemmän huonoja kuin myönteisiä puolia"

Ro­va­nie­men kylien asuk­kaat kokevat jää­vän­sä yksin ja heit­teil­le, osoit­taa väi­tös­kir­ja – "Suurin osa ajat­te­li, että kun­ta­lii­tok­sel­la on enemmän huonoja kuin myön­tei­siä puolia"

13.01.2020 19:38 0
Tilaajille
Lukijalta: Pohjoisessa pahalla ilmalla peloteltu kansa
Mielipide Eelis Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: Poh­joi­ses­sa pahalla ilmalla pe­lo­tel­tu kansa

30.12.2019 21:28 0
Tilaajille
Suihkaus nenään saattaisi pelastaa rahojen tuhlaamiselta – "Kun peliriippuvainen kävelee kauppaan ja näkee pelikoneet, jotain pimahtaa hänen päässään"

Suih­kaus nenään saat­tai­si pe­las­taa rahojen tuh­laa­mi­sel­ta – "Kun pe­li­riip­pu­vai­nen kävelee kaup­paan ja näkee pe­li­ko­neet, jotain pi­mah­taa hänen pääs­sään"

27.12.2019 07:30 0
Tilaajille