Turvapaikanhakijat
Kuukausi
Vastaanottokeskukset kyselivät liikaa asumiseen liittyvistä asioista – nyt Migri päivittää ohjeitaan

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­set ky­se­li­vät liikaa asu­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta – nyt Migri päi­vit­tää oh­jei­taan

11.02.2020 06:00
Mielipide Aino Sorvoja

Kou­lu­lai­sil­ta: Maa­han­muut­ta­jat Suo­mes­sa

05.02.2020 10:32
Hetkiä uuden elämän eteisissä

Hetkiä uuden elämän etei­sis­sä

01.02.2020 11:00
Oulun torin turvapaikanhakijoiden telttaan vuonna 2017 kohdistuneesta polttopulloiskusta nostettiin syyte yhtä miestä vastaan – kertoi olevansa Soldiers of Odinin jäsen

Oulun torin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den telt­taan vuonna 2017 koh­dis­tu­nees­ta polt­to­pul­lois­kus­ta nos­tet­tiin syyte yhtä miestä vastaan – kertoi ole­van­sa Sol­diers of Odinin jäsen

22.01.2020 17:40
Vanhemmat
Migri tilasi sopivampia lausuntoja – Maahanmuuttovirasto yritti vuosi sitten syrjäyttää kaksi turvapaikanhakijoista lausuntoja antavaa lääkäriä

Migri tilasi so­pi­vam­pia lau­sun­to­ja – Maa­han­muut­to­vi­ras­to yritti vuosi sitten syr­jäyt­tää kaksi tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta lau­sun­to­ja antavaa lää­kä­riä

19.01.2020 06:30
Migristä tehtyjen kantelujen määrä kaksinkertaistunut – EIT:n päätöksen vuoksi Migri käy läpi jo tehtyjä ratkaisuja, mikä venyttää käsittelyaikoja entisestään

Mig­ris­tä teh­ty­jen kan­te­lu­jen määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut – EIT:n pää­tök­sen vuoksi Migri käy läpi jo tehtyjä rat­kai­su­ja, mikä ve­nyt­tää kä­sit­te­ly­ai­ko­ja en­ti­ses­tään

10.12.2019 07:30
USA alkaa käännyttää turvapaikanhakijoita Guatemalaan – samantyyppinen sopimus kuin EU:lla ja Turkilla

USA alkaa kään­nyt­tää tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Gua­te­ma­laan – sa­man­tyyp­pi­nen sopimus kuin EU:lla ja Tur­kil­la

22.11.2019 12:36
Poliisi on palauttanut Irakiin tänä vuonna 45 henkilöä – EIT:n ratkaisu vei maasta poistamiset tauolle, jonka kestoa ei toistaiseksi tiedetä

Poliisi on pa­laut­ta­nut Irakiin tänä vuonna 45 hen­ki­löä – EIT:n rat­kai­su vei maasta pois­ta­mi­set tauol­le, jonka kestoa ei tois­tai­sek­si tiedetä

18.11.2019 20:23
Viranomaisten velvollisuus on kertoa palauttamisen eri vaihtoehdot – "Emme painosta lähtemään vapaaehtoisesti"

Vi­ran­omais­ten vel­vol­li­suus on kertoa pa­laut­ta­mi­sen eri vaih­to­eh­dot – "Emme pai­nos­ta läh­te­mään va­paaeh­toi­ses­ti"

15.11.2019 18:24
Suomesta Irakiin palautettu mies tapettiin kolme viikkoa paluun jälkeen - Turvapaikanhakijoiden tukiyhdistys ei yllättynyt EIT:n korvausratkaisusta

Suo­mes­ta Irakiin pa­lau­tet­tu mies ta­pet­tiin kolme viikkoa paluun jälkeen - Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tu­ki­yh­dis­tys ei yl­lät­ty­nyt EIT:n kor­vaus­rat­kai­sus­ta

15.11.2019 08:03
Turvapaikanhakijoiden sähköinen valvonta on osoittautumassa epävarmaksi – Se tuskin tehoaa nykyisten keinojen korvaajana ja voi jopa lisätä kuluja

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den säh­köi­nen val­von­ta on osoit­tau­tu­mas­sa epä­var­mak­si – Se tuskin tehoaa ny­kyis­ten kei­no­jen kor­vaa­ja­na ja voi jopa lisätä kuluja

31.10.2019 06:00
Lukijalta: Tämä on keskustan maahanmuuttolinja
Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: Tämä on kes­kus­tan maa­han­muut­to­lin­ja

16.10.2019 14:07
Viranomaiset eivät usko, että Turkin hyökkäys ajaa pakolaisia joukoittain Tornioon asti

Vi­ran­omai­set eivät usko, että Turkin hyök­käys ajaa pa­ko­lai­sia jou­koit­tain Tor­nioon asti

11.10.2019 18:01
Tilaajille
Uusi suunnitelma turvapaikanhakijoiden siirtämisestä – merestä pelastetut neljän viikon sisällä EU-maahan

Uusi suun­ni­tel­ma tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den siir­tä­mi­ses­tä – merestä pe­las­te­tut neljän viikon sisällä EU-maa­han

24.09.2019 10:32
Suomeen saapuvien turkkilaisten turvapaikanhakijoiden määrä on moninkertaistunut muutamassa vuodessa — vain yhden maan kansalaiset enää edellä tilastossa

Suomeen saa­pu­vien turk­ki­lais­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den määrä on mo­nin­ker­tais­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa — vain yhden maan kan­sa­lai­set enää edellä ti­las­tos­sa

13.09.2019 06:00
USA:n korkein oikeus hyväksyi Trumpin suunnitelmat rajoittaa tuntuvasti turvapaikan hakijoiden määrä

USA:n korkein oikeus hy­väk­syi Trumpin suun­ni­tel­mat ra­joit­taa tun­tu­vas­ti tur­va­pai­kan ha­ki­joi­den määrä

12.09.2019 11:55