Turvallisuus
Kuukausi
Ilmatieteen laitos perustaa Tervolaan säähavaintoaseman turvaamaan merisään kiusaamia kopterilentoja

Il­ma­tie­teen laitos pe­rus­taa Ter­vo­laan sää­ha­vain­to­ase­man tur­vaa­maan me­ri­sään kiu­saa­mia kop­te­ri­len­to­ja

26.01.2020 20:30
Mielipide Hannu Ketoharju

Lu­ki­jal­ta: So­ti­laat tes­taa­vat, me mak­sam­me

20.01.2020 08:59
Ulkopolitiikan johtajat oppivat yksi kerrallaan, että Venäjä on aivan tuossa vieressä
Kolumni Pekka Rytkönen

Ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­jat oppivat yksi ker­ral­laan, että Venäjä on aivan tuossa vie­res­sä

16.01.2020 05:00
Tarua vai totta: automaattinen ohjausjärjestelmä on turvallisempi kuin ihmiskuljettaja – Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö vastasi väitteisiin tekniikasta

Tarua vai totta: au­to­maat­ti­nen oh­jaus­jär­jes­tel­mä on tur­val­li­sem­pi kuin ih­mis­kul­jet­ta­ja – On­net­to­muus­tie­to­ins­ti­tuu­tin yh­teys­pääl­lik­kö vastasi väit­tei­siin tek­nii­kas­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Suomalainen näkee tulevaisuuden yhä synkempänä – kotiseudun menestykseen sentään löytyy hieman uskoa

Suo­ma­lai­nen näkee tu­le­vai­suu­den yhä syn­kem­pä­nä – ko­ti­seu­dun me­nes­tyk­seen sentään löytyy hieman uskoa

04.01.2020 00:01
Suomalaisia ei evakuoida Irakista – UM: nykyinen turvallisuustaso "vältä kaikkea matkustamista" on toistaiseksi riittävä

Suo­ma­lai­sia ei eva­kuoi­da Ira­kis­ta – UM: ny­kyi­nen tur­val­li­suus­ta­so "vältä kaikkea mat­kus­ta­mis­ta" on tois­tai­sek­si riit­tä­vä

03.01.2020 17:58
Vanhemmat
Pesuveden mukana menee 30 lasta
Kolumni Henripekka Kallio

Pe­su­ve­den mukana menee 30 lasta

14.12.2019 05:00
Asiantuntijat: Perämeren jäälle ei vielä asiaa – sisävesilläkin jään kantavuus voi vaihdella rajusti

Asian­tun­ti­jat: Pe­rä­me­ren jäälle ei vielä asiaa – si­sä­ve­sil­lä­kin jään kan­ta­vuus voi vaih­del­la rajusti

05.12.2019 07:30
Rovaniemen keskustan jokijäät ovat vaarallisia koko talven – vahinkoja estetään aidalla, varoituskylteillä, esitteillä ja vapaaehtoisella partioinnilla

Ro­va­nie­men kes­kus­tan jo­ki­jäät ovat vaa­ral­li­sia koko talven – va­hin­ko­ja es­te­tään ai­dal­la, va­roi­tus­kyl­teil­lä, esit­teil­lä ja va­paa­eh­toi­sel­la par­tioin­nil­la

04.12.2019 15:43
Lääkärikopteriyhtiön osakkeita siirretään jo, vaikka selvitys kopteritoiminnasta on kesken – "Hallitus on päättänyt, että osakkeet myydään valtiolle"

Lää­kä­ri­kop­te­ri­yh­tiön osak­kei­ta siir­re­tään jo, vaikka sel­vi­tys kop­te­ri­toi­min­nas­ta on kesken – "Hal­li­tus on päät­tä­nyt, että osak­keet myydään val­tiol­le"

29.11.2019 06:00
Vankilavirkailijain liitto perää oikeusministerin vastuuta: "Virkamiehiin kohdistuneet pahoinpitelyt eivät ole herättäneet mitään reaktiota"

Van­ki­la­vir­kai­li­jain liitto perää oi­keus­mi­nis­te­rin vas­tuu­ta: "Vir­ka­mie­hiin koh­dis­tu­neet pa­hoin­pi­te­lyt eivät ole he­rät­tä­neet mitään reak­tio­ta"

28.11.2019 14:25
Vapaaehtoiset partioivat tänäkin vuonna Ounaskosken rannoilla – Kaikkia kehotetaan valppauteen heikkojen jäiden vuoksi

Va­paa­eh­toi­set par­tioi­vat tänäkin vuonna Ou­nas­kos­ken ran­noil­la – Kaikkia ke­ho­te­taan valp­pau­teen heik­ko­jen jäiden vuoksi

26.11.2019 14:07
Näkökulma: Egypti ohitti Suomen maailman turvallisimpien maiden listauksessa – Turvallinen lomakohde tavalliselle matkailijalle

Nä­kö­kul­ma: Egypti ohitti Suomen maail­man tur­val­li­sim­pien maiden lis­tauk­ses­sa – Tur­val­li­nen lo­ma­koh­de ta­val­li­sel­le mat­kai­li­jal­le

25.11.2019 08:00
Mielipide Maija Pirttijärvi

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­sem­paa lää­ke­hoi­toa

13.11.2019 06:15

Kou­lu­am­pu­mi­set poi­ki­vat tukun tur­val­li­suus­suo­si­tuk­sia — Yli kym­me­nen vuoden jälkeen suo­si­tuk­sis­ta alle puolet to­teu­tu­nut

12.11.2019 06:30

SPAL: Pe­las­tus­lai­tok­siin koh­dis­tu­vat vä­hen­nyk­set vai­kut­ta­vat suoraan kan­sa­lais­ten tur­val­li­suu­teen

06.11.2019 13:42
Mielipide Konsta Haakanen

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­kyy­tei­hin järkeä

06.11.2019 08:09
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kelk­kail­laan jär­ke­väs­ti

02.11.2019 15:39
Mielipide Juha Stenberg

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­suut­ta bus­si­mat­koi­hin

02.11.2019 15:30
Koululaisilta: Miksi et käyttäisi kypärää?
Mielipide Kaisa Hurtig

Kou­lu­lai­sil­ta: Miksi et käyt­täi­si ky­pä­rää?

22.10.2019 06:00