Tornionjoki
Kuukausi
Tornionjoki tulvii toukokuun puolivälissä - Tornionjoen ja Simojoen vesistöjen alueella lumen vesiarvo on keskimääräistä suurempi

Tor­nion­jo­ki tulvii tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä - Tor­nion­joen ja Si­mo­joen ve­sis­tö­jen alueel­la lumen ve­si­ar­vo on kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi

01.04.2020 12:26

Tor­nion­joen suu­alueel­la Hel­lä­läs­sä aloi­te­taan jään­sa­haus – alueel­la liik­ku­jien on va­rot­ta­va railoja ja jään päälle tulevaa vettä

31.03.2020 15:01
Punttipyyntiä ei kielletty – Suomi ja Ruotsi sopivat Tornionjoen kalastusmääräyksistä

Punt­ti­pyyn­tiä ei kiel­let­ty – Suomi ja Ruotsi sopivat Tor­nion­joen ka­las­tus­mää­räyk­sis­tä

26.03.2020 15:39
Mistä voimajohto yli väylän? Vuennonkosken vaihtoehdoista ei ole päätöksiä, linja selviää syksyllä.

Mistä voi­ma­joh­to yli väylän? Vuen­non­kos­ken vaih­to­eh­dois­ta ei ole pää­tök­siä, linja selviää syk­syl­lä.

14.03.2020 06:30
Vanhemmat
Ministeriö haluaa kieltää punttipyynnin Tornionjoella – "Asiasta on tullut painokkaita kantoja puolesta ja vastaan"

Mi­nis­te­riö haluaa kieltää punt­ti­pyyn­nin Tor­nion­joel­la – "A­sias­ta on tullut pai­nok­kai­ta kantoja puo­les­ta ja vas­taan"

25.02.2020 16:27
Luke: Meritaimenen tila näyttää elpymisen merkkejä – laji silti erittäin uhanalainen

Luke: Me­ri­tai­me­nen tila näyttää el­py­mi­sen merk­ke­jä – laji silti erit­täin uhan­alai­nen

07.02.2020 09:53
Lukijalta: Ikiaikaisista oikeuksista kinaaminen on kivaa
Mielipide Seppo Räty

Lu­ki­jal­ta: Iki­ai­kai­sis­ta oi­keuk­sis­ta ki­naa­mi­nen on kivaa

07.02.2020 09:51
Mielipide Heikki Jolma

Lu­ki­jal­ta: Miten muualla pär­jä­tään ilman lo­hi­re­gaa­lia?

04.02.2020 07:49
Lausunto: Outokummulta halutaan tarkempia vesistötutkimuksia

Lau­sun­to: Ou­to­kum­mul­ta ha­lu­taan tar­kem­pia ve­sis­tö­tut­ki­muk­sia

09.01.2020 22:16
Sama sairaus kuin lohilla? Ruotsin puolella löydetty myös vaurioituneita taimenia ja siikoja

Sama sairaus kuin lo­hil­la? Ruotsin puo­lel­la löy­det­ty myös vau­rioi­tu­nei­ta tai­me­nia ja siikoja

03.01.2020 06:00

Pe­las­tus­lai­tos auttoi sillan alla olleen hen­ki­lön pois jäältä Tor­nios­sa

22.12.2019 10:17
Vaarallinen tehtävä Tornionjoella – Pajalassa eläkepäiviään viettävä Jouni Puoskari huomasi koiran korvan liikahtavan, ja raadonhakureissu muuttui pelastustyöksi

Vaa­ral­li­nen tehtävä Tor­nion­joel­la – Pa­ja­las­sa elä­ke­päi­viään viet­tä­vä Jouni Puos­ka­ri huomasi koiran korvan lii­kah­ta­van, ja raa­don­ha­ku­reis­su muuttui pe­las­tus­työk­si

18.12.2019 18:30
Tilaajille
Pahin notkahdus on ohitse: Tornion- ja Simojoelle nousee yhä enemmän lohia

Pahin not­kah­dus on ohitse: Tor­nion- ja Si­mo­joel­le nousee yhä enemmän lohia

18.12.2019 10:01
Lukjalta: Ajattomat koskikaupat
Mielipide Eero Yliniemi

Luk­jal­ta: Ajat­to­mat kos­ki­kau­pat

27.11.2019 07:36
Unesco voi yhdistää siian, sadut ja saunan – Kukkolan lippousta viedään tosissaan maailman aineettoman kulttuuriperinnön eliittiin

Unesco voi yh­dis­tää siian, sadut ja saunan – Kuk­ko­lan lip­pous­ta viedään to­sis­saan maail­man ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön eliit­tiin

26.11.2019 16:08
Tornio mielii tosissaan matkailumarkkinoille, kunnan veroprosentit pysyvät ennallaan

Tornio mielii to­sis­saan mat­kai­lu­mark­ki­noil­le, kunnan ve­ro­pro­sen­tit pysyvät en­nal­laan

11.11.2019 20:30
Tornionjoessa erikoinen jäätilanne: Vaaralliset jääkasat voivat tuoda hankaluuksia kelkkailijoille talvella

Tor­nion­joes­sa eri­koi­nen jää­ti­lan­ne: Vaa­ral­li­set jää­ka­sat voivat tuoda han­ka­luuk­sia kelk­kai­li­joil­le tal­vel­la

06.11.2019 15:11
Kompromisseilla ei pelasteta luonnonlohta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Komp­ro­mis­seil­la ei pe­las­te­ta luon­non­loh­ta

22.10.2019 05:00
Värien harmoniaa tuplaraiteilla - Antti Kohonen otti voittokuvan satavuotiaasta Tornionjoen rautatiesillasta

Värien har­mo­niaa tup­la­rai­teil­la - Antti Kohonen otti voit­to­ku­van sa­ta­vuo­tiaas­ta Tor­nion­joen rau­ta­tie­sil­las­ta

18.10.2019 15:32
Lapissa voi bongata nyt valtavia laulujoutsenparvia – "Laskin 1 200 yksilöä Kemijärven pitkältä sillalta"

Lapissa voi bongata nyt val­ta­via lau­lu­jout­sen­par­via – "Laskin 1 200 yksilöä Ke­mi­jär­ven pit­käl­tä sil­lal­ta"

18.10.2019 07:30