Terveys
Viimeisin 12 tuntia
Koronavirukseen on kuollut jo 25 ihmistä Kiinassa – kymmenen kaupungin julkinen liikenne on keskeytetty

Ko­ro­na­vi­ruk­seen on kuollut jo 25 ihmistä Kii­nas­sa – kym­me­nen kau­pun­gin jul­ki­nen lii­ken­ne on kes­key­tet­ty

08:21
Kolumni: Kun jaksaa vähän fillaroida, jaksaa joskus juhliakin
Kolumni Minna Akimo

Ko­lum­ni: Kun jaksaa vähän fil­la­roi­da, jaksaa joskus juh­lia­kin

07:00
Viikko
Budjettisalit riisuivat palvelut ja kiristivät kilpailun – nyt tulevat boutique-salit, joissa liikutaan tyylillä

Bud­jet­ti­sa­lit rii­sui­vat pal­ve­lut ja ki­ris­ti­vät kil­pai­lun – nyt tulevat bou­ti­que-sa­lit, joissa lii­ku­taan tyy­lil­lä

23.01.2020 07:00
Tilaajille
Kiinassa leviävää koronaa ei tarvitse pelätä Lapissa – viruksen saapumisen todennäköisyys on hyvin pieni, mutta sairaalat ohjeistetaan toimimaan tartuntojen varalta

Kii­nas­sa le­viä­vää koronaa ei tar­vit­se pelätä Lapissa – vi­ruk­sen saa­pu­mi­sen to­den­nä­köi­syys on hyvin pieni, mutta sai­raa­lat oh­jeis­te­taan toi­mi­maan tar­tun­to­jen varalta

23.01.2020 06:30
Tilaajille
Enontekiö sai ensimmäisen kunnan omistaman kuntosalin Hettaan – kuntalaiset pääsevät tutustumaan laitteisiin avajaisviikolla kuntosaliohjaajan avulla

Enon­te­kiö sai en­sim­mäi­sen kunnan omis­ta­man kun­to­sa­lin Hettaan – kun­ta­lai­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan lait­tei­siin ava­jais­vii­kol­la kun­to­sa­li­oh­jaa­jan avulla

21.01.2020 15:58
Hunajaa, höyryhengitystä ja muita kotikonsteja avuksi yskään – ilman reseptiä myytävien yskänlääkkeiden teho on keuhkolääkärin mielestä kyseenalainen

Hu­na­jaa, höy­ry­hen­gi­tys­tä ja muita ko­ti­kons­te­ja avuksi yskään – ilman re­sep­tiä myy­tä­vien ys­kän­lääk­kei­den teho on keuh­ko­lää­kä­rin mie­les­tä ky­seen­alai­nen

20.01.2020 11:19
Onko haittaa, jos saa rokotuksen kaksi kertaa? Näin etsit rokotuksiasi Omakannasta

Onko hait­taa, jos saa ro­ko­tuk­sen kaksi kertaa? Näin etsit ro­ko­tuk­sia­si Oma­kan­nas­ta

20.01.2020 07:00
Tilaajille
Kommentti: Matka alkoi ja influenssa iski – selvisimme, mutta jatkossakin aioin ottaa rokotteen

Kom­ment­ti: Matka alkoi ja inf­luens­sa iski – sel­vi­sim­me, mutta jat­kos­sa­kin aioin ottaa ro­kot­teen

20.01.2020 07:00
Tilaajille
Kannattaako influenssarokotus – tämä on uusin tieto influenssasta ja rokotteista

Kan­nat­taa­ko inf­luens­sa­ro­ko­tus – tämä on uusin tieto inf­luens­sas­ta ja ro­kot­teis­ta

20.01.2020 07:00
Tilaajille
Kuukausi
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

15.01.2020 19:09
Tilaajille
Yle: Huittislaisen lapsen epäillään saaneen tuhkarokkotartunnan Rovaniemeltä – THL ja Lapin keskussairaala selvittävät tilannetta

Yle: Huit­tis­lai­sen lapsen epäil­lään saaneen tuh­ka­rok­ko­tar­tun­nan Ro­va­nie­mel­tä – THL ja Lapin kes­kus­sai­raa­la sel­vit­tä­vät ti­lan­net­ta

14.01.2020 22:31
Psyykkisesti sairastunut joutuu etsimään terapeuttinsa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyykkisesti oireilevia on suhteessa paljon

Psyyk­ki­ses­ti sai­ras­tu­nut joutuu et­si­mään te­ra­peut­tin­sa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­via on suh­tees­sa paljon

06.01.2020 13:19
Kuka tulevat syöpämme hoitaa? Syöpälääkäreitä tarvitaan Suomessa 15 vuoden päästä tuplasti enemmän, mutta kaikkialla virkoja ei saada nytkään täytettyä

Kuka tulevat syö­päm­me hoitaa? Syö­pä­lää­kä­rei­tä tar­vi­taan Suo­mes­sa 15 vuoden päästä tup­las­ti enem­män, mutta kaik­kial­la virkoja ei saada nytkään täy­tet­tyä

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Vetämätön olo, muistin heikkeneminen, kuumia aaltoja. Miesten vaihdevuodet on vaiettu kärsimys.  "Oireet eivät tule miehille äkillisesti vaan pikku hiljaa."

Ve­tä­mä­tön olo, muistin heik­ke­ne­mi­nen, kuumia aal­to­ja. Miesten vaih­de­vuo­det on vaiettu kär­si­mys. "Oireet eivät tule mie­hil­le äkil­li­ses­ti vaan pikku hil­jaa."

02.01.2020 19:00
Tilaajille
Moni päättää vuoden vaihtuessa vaihtaa myös terveellisempiin elämäntapoihin – psykologi ja psykoterapeutti neuvoo, miten tahdonvoimaa voi vahvistaa

Moni päättää vuoden vaih­tues­sa vaihtaa myös ter­veel­li­sem­piin elä­män­ta­poi­hin – psy­ko­lo­gi ja psy­ko­te­ra­peut­ti neuvoo, miten tah­don­voi­maa voi vah­vis­taa

30.12.2019 11:00
Vanhemmat
Kamppailu lääkärihelikoptereista jatkuu – Selvitysmies käveli yli hallituksen linjauksen ja sanoo törmänneensä salamyhkäisyyteen selvitystyön aikana

Kamp­pai­lu lää­kä­ri­he­li­kop­te­reis­ta jatkuu – Sel­vi­tys­mies käveli yli hal­li­tuk­sen lin­jauk­sen ja sanoo tör­män­neen­sä sa­la­myh­käi­syy­teen sel­vi­tys­työn aikana

17.12.2019 15:02
Päivi Sappinen näkee hämähäkkien vyöryvän ja tumman uhkaavan hahmon lähestyvän eikä pysty liikauttamaan sormeakaan – Unessa halvaantunut velloo kauhun keskellä

Päivi Sap­pi­nen näkee hä­mä­häk­kien vyö­ry­vän ja tumman uh­kaa­van hahmon lä­hes­ty­vän eikä pysty lii­kaut­ta­maan sor­mea­kaan – Unessa hal­vaan­tu­nut velloo kauhun kes­kel­lä

16.12.2019 08:00
Tilaajille
Tupakoinnin väheneminen pysähtyi, nikotiinia tarjotaan uusissa tuotteissa  – Enemmistö tupakoivista haluaisi lopettaa, lisää kieltoja mutta myös tukea lopettajille harkitaan

Tu­pa­koin­nin vä­he­ne­mi­nen py­säh­tyi, ni­ko­tii­nia tar­jo­taan uusissa tuot­teis­sa – Enem­mis­tö tu­pa­koi­vis­ta ha­luai­si lo­pet­taa, lisää kiel­to­ja mutta myös tukea lo­pet­ta­jil­le har­ki­taan

15.12.2019 18:30
Tuore väitös: Puolukkamehu voi alentaa verenpainetta ja parantaa verisuonten toimintaa

Tuore väitös: Puo­luk­ka­me­hu voi alentaa ve­ren­pai­net­ta ja pa­ran­taa ve­ri­suon­ten toi­min­taa

10.12.2019 10:33
Tunnistatko piparkakkukielen tai karttakielen? Muutokset kielessä voivat olla merkki syövästä tai raudanpuutteesta

Tun­nis­tat­ko pi­par­kak­ku­kie­len tai kart­ta­kie­len? Muu­tok­set kie­les­sä voivat olla merkki syö­väs­tä tai rau­dan­puut­tees­ta

09.12.2019 07:00