Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 12 tuntia

Lapin omais­hoi­ta­jat eivät pysty pi­tä­mään va­pai­taan ja ovat uu­pu­mas­sa – "O­mais­hoi­ta­jien hy­vin­voin­ti on myös kunnan etu"

21.09.2021 19:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­ta­lo­jen ylei­sö­mää­rää nos­te­taan – kau­pun­ki tie­dot­taa jat­kos­sa erik­seen vain yli 50 hengen al­tis­tu­mis­ta­pauk­sis­ta

21.09.2021 14:36
Viikko ja vanhemmat

Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti pysyy sul­jet­tu­na

20.09.2021 19:28 26
Tilaajille

Ilman ko­ronapas­sia kan­nat­ta­va­kin kult­tuu­ri­lai­tos voi joutua sul­ke­maan oviaan kol­man­te­na pe­rät­täi­se­nä vuotena – "En käsitä, mikä on kes­tä­nyt näin kauan"

20.09.2021 19:21
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan korva-, nenä- ja kurk­ku­tau­tien po­li­kli­nik­ka ja Kuu­lo­ase­ma muut­ta­vat LKS/Vilk­kaan

20.09.2021 15:58
Tilaajille

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Ylä­ke­mi­joen alueel­la

20.09.2021 13:18 1

Ro­va­nie­mi ja Utsjoki alkavat tarjota kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

20.09.2021 11:33

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista 10 Ro­va­nie­mel­lä ja yk­sit­täi­set ta­pauk­set Ra­nual­la ja Ina­ris­sa

20.09.2021 13:01

Moni ko­kei­lee nykyään glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta eri­lai­siin vai­voi­hin ja saa avun – vi­ral­li­sek­si hoi­to­muo­dok­si se on mää­ri­tel­ty kui­ten­kin vain ke­lia­kiaan

20.09.2021 06:30 1
Tilaajille

THL:n Ter­va­hau­ta jar­rut­te­lee koronan pois­ta­mis­ta yleis­vaa­ral­lis­ten tar­tun­ta­tau­tien lis­tal­ta – "Työ­ka­lu­pak­kia edel­leen tar­vi­taan"

19.09.2021 06:30
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Kiuru Ylelle: Suomi va­rau­tu­nut ro­kot­ta­maan kaikki yli 12-vuo­tiaat kol­man­nen kerran

18.09.2021 13:52

Kan­ta­so­lu­re­kis­te­ril­lä kova pula nuo­ris­ta mie­his­tä – va­paa­eh­toi­nen voi pe­las­taa leu­kea­mia­po­ti­laan

18.09.2021 08:01
Tilaajille

Tut­ki­mus: Kil­pi­rau­ha­sen toi­min­ta­häi­riöt ras­kaus­ai­ka­na voivat lisätä riskejä

17.09.2021 17:20

Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi aloit­ta­vat en­sim­mäi­si­nä Lapin kuntina kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­rok­sen

17.09.2021 14:47
Tilaajille

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa, Suo­mes­sa 501 tar­tun­taa

17.09.2021 14:19 2

Ro­va­nie­men kou­lu­lais­ten ro­ko­tus­tah­ti matelee – "Osalle nuo­ris­ta on voinut tulla jo si­vu­seik­ka"

17.09.2021 11:00 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki se­lit­tää ikä­ih­mis­ten siirtoa muihin kun­tiin: Hen­ki­lö­kun­ta­pu­lan vuoksi po­ti­las­tur­val­li­suu­den edel­ly­tyk­set eivät täyty

17.09.2021 09:43 5
Tilaajille

"Se käytiin tun­nis­sa tai parissa läpi, kuten jo­kai­nen muukin luku op­pi­kir­jas­ta" – Ope­tuk­ses­sa päih­teis­tä ker­ro­taan ly­hyes­ti ja shok­ki­ta­ri­noi­den kautta

17.09.2021 07:00 1
Tilaajille

Lap­pi­lai­sil­le kor­vat­tu jo yli kolme mil­joo­naa euroa an­sio­tu­lo­ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nien takia

17.09.2021 06:30 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ronapas­si on pahasti myö­häs­sä, mutta siitä voi olla yhä apua ko­ro­nas­ta ir­tau­tu­mi­ses­sa

16.09.2021 20:00 1
Tilaajille