Terveydenhoito
Kuukausi
Hoitojen turvallisuus huolettaa syöpäpotilaita – on kuitenkin tärkeää, ettei kukaan jätä hakeutumatta tutkimuksiin ja hoitoihin koronaviruksen pelossa

Hoi­to­jen tur­val­li­suus huo­let­taa syö­pä­po­ti­lai­ta – on kui­ten­kin tär­keää, ettei kukaan jätä ha­keu­tu­mat­ta tut­ki­muk­siin ja hoi­toi­hin ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa

28.03.2020 06:00
Mielipide Jeja-Pekka Roos

Lu­ki­jal­ta: Tu­ris­tien hoitoon va­rau­dut­ta­va pa­rem­min

27.03.2020 10:14
Lukijalta: Jos tulet Lappiin, ota lapio mukaan
Mielipide Johanna Kiili

Lu­ki­jal­ta: Jos tulet Lap­piin, ota lapio mukaan

23.03.2020 09:42
Lukijalta: Virtuaalitodellisuus auttaa potilasta, hoitajaa ja lääkäriä
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa po­ti­las­ta, hoi­ta­jaa ja lää­kä­riä

23.03.2020 05:52
Pääkirjoitus: Keväthanget houkuttavat kotimaan matkailijoita Lappiin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ke­vät­han­get hou­kut­ta­vat ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta Lap­piin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tark­kaan

20.03.2020 15:23
Lukijalta: Elämää koronan varjossa
Mielipide Jussi Tukiainen

Lu­ki­jal­ta: Elämää koronan var­jos­sa

19.03.2020 21:17
Rovaniemi valmistautuu koronan saapumiseen – kaupunginjohtaja on nimennyt jo häiriötilanteen johtoryhmän, hallintoylilääkäri korosti virustilanteen olevan Lapissa yhä rauhallinen

Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tuu koronan saa­pu­mi­seen – kau­pun­gin­joh­ta­ja on ni­men­nyt jo häi­riö­ti­lan­teen joh­to­ryh­män, hal­lin­to­yli­lää­kä­ri korosti vi­rus­ti­lan­teen olevan Lapissa yhä rau­hal­li­nen

16.03.2020 18:55
Mielipide Seppo Väinönheimo

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­me­läi­set eivät halua hyvää hoitoa

10.03.2020 21:53
Kaikki on nyt yhtä koronaa
Kolumni Pekka Rytkönen

Kaikki on nyt yhtä koronaa

09.03.2020 07:00
Mielipide Juhani Valli

Lu­ki­jal­ta: Miksi van­huk­sia siir­rel­lään?

06.03.2020 07:50
Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: En­si­hoi­to tur­vat­ta­va poh­joi­ses­sa

05.03.2020 07:46
Rovaniemen pandemiasuunnitelmia on päivitetty koronan takia – tartuntariski edelleen hyvin pieni

Ro­va­nie­men pan­de­mia­suun­ni­tel­mia on päi­vi­tet­ty koronan takia – tar­tun­ta­ris­ki edel­leen hyvin pieni

03.03.2020 14:29
Vanhemmat
Mielipide Antero Peltonen

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jia löytyy, jos ha­lu­taan

19.02.2020 20:16
"Nyt pitää mainostaa Lapin tyhjiä petejä ja paksuja hankia Etelä-Suomeen" – Koronaviruksen epäilyjen nostattama alkupaniikki on hälventynyt Ivalossa ja Saariselällä

"Nyt pitää mai­nos­taa Lapin tyhjiä petejä ja paksuja hankia Ete­lä-Suo­meen" – Ko­ro­na­vi­ruk­sen epäi­ly­jen nos­tat­ta­ma al­ku­pa­niik­ki on häl­ven­ty­nyt Iva­los­sa ja Saa­ri­se­läl­lä

29.01.2020 16:43
Norrbottenilaisten terveys suomalaisissa käsissä – Suomalaisuus tulee esiin suoraviivaisuutena, omien järkevien ratkaisujen tekemisenä, joskus myös byrokratian rattaiden oikomisena

Norr­bot­te­ni­lais­ten terveys suo­ma­lai­sis­sa käsissä – Suo­ma­lai­suus tulee esiin suo­ra­vii­vai­suu­te­na, omien jär­ke­vien rat­kai­su­jen te­ke­mi­se­nä, joskus myös by­ro­kra­tian rat­tai­den oi­ko­mi­se­na

26.01.2020 18:00
Tilaajille
Turistit hakeutuivat hoitoon Ivalossa

Tu­ris­tit ha­keu­tui­vat hoitoon Iva­los­sa

24.01.2020 17:30
Hyvinvointibussi Onni ei enää kierrä Rovaniemen kyliä – "Liian kallis palvelu"

Hy­vin­voin­ti­bus­si Onni ei enää kierrä Ro­va­nie­men kyliä – "Liian kallis pal­ve­lu"

07.01.2020 15:02
Pääkirjoitus: Selvitysmies vaatii Lapin sairaanhoitopiirille paremman kopterin ja lääkärin mukaan. Samaan aikaan sairaanhoitopiiri yrittää hillitä menojen kasvua.

Pää­kir­joi­tus: Sel­vi­tys­mies vaatii Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le pa­rem­man kop­te­rin ja lää­kä­rin mukaan. Samaan aikaan sai­raan­hoi­to­pii­ri yrittää hillitä menojen kasvua.

21.12.2019 14:21
Lukijalta: Yhteistyötä, ei väheksymistä
Mielipide Enni Pöykkö

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työ­tä, ei vä­hek­sy­mis­tä

01.12.2019 15:40
Lukijalta: Niukkuudessa elävien terveydenhuollosta huolehdittava
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Niuk­kuu­des­sa elävien ter­vey­den­huol­los­ta huo­leh­dit­ta­va

01.12.2019 15:27