Terveydenhoito
Hyvinvointibussi Onni ei enää kierrä Rovaniemen kyliä – "Liian kallis palvelu"

Hy­vin­voin­ti­bus­si Onni ei enää kierrä Ro­va­nie­men kyliä – "Liian kallis pal­ve­lu"

07.01.2020 15:02
Pääkirjoitus: Selvitysmies vaatii Lapin sairaanhoitopiirille paremman kopterin ja lääkärin mukaan. Samaan aikaan sairaanhoitopiiri yrittää hillitä menojen kasvua.

Pää­kir­joi­tus: Sel­vi­tys­mies vaatii Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le pa­rem­man kop­te­rin ja lää­kä­rin mukaan. Samaan aikaan sai­raan­hoi­to­pii­ri yrittää hillitä menojen kasvua.

21.12.2019 14:21
Lukijalta: Yhteistyötä, ei väheksymistä
Mielipide Enni Pöykkö

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työ­tä, ei vä­hek­sy­mis­tä

01.12.2019 15:40
Lukijalta: Niukkuudessa elävien terveydenhuollosta huolehdittava
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Niuk­kuu­des­sa elävien ter­vey­den­huol­los­ta huo­leh­dit­ta­va

01.12.2019 15:27
Antibioottien käyttö vähenee, mutta ei yhtenäisesti – näin sinun sairaanhoitopiirissäsi kulutetaan lääkkeitä

An­ti­bioot­tien käyttö vä­he­nee, mutta ei yh­te­näi­ses­ti – näin sinun sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­si ku­lu­te­taan lääk­kei­tä

18.11.2019 12:16
Suurin osa pärjää samalla tekonivelellä loppuelämänsä ajan

Suurin osa pärjää samalla te­ko­ni­ve­lel­lä lop­pu­elä­män­sä ajan

02.11.2019 12:15
"Onko potilas sekava vai puhuuko saamea?" – Saamen kieli voi nousta yllättäen pintaan sairauden myötä

"Onko potilas sekava vai puhuuko saa­mea?" – Saamen kieli voi nousta yl­lät­täen pintaan sai­rau­den myötä

25.10.2019 18:10
Tilaajille
"Vaikka HPV-rokotteen tehosta oli vahvaa näyttöä, viranomaisia oli vaikea saada vakuuttumaan" – lappilaisiakin hoitava syöpälääkäri palkittiin potilaiden oikeuksien puolustajana

"Vaikka HPV-ro­kot­teen tehosta oli vahvaa näyt­töä, vi­ran­omai­sia oli vaikea saada va­kuut­tu­maan" – lap­pi­lai­sia­kin hoitava syö­pä­lää­kä­ri pal­kit­tiin po­ti­lai­den oi­keuk­sien puo­lus­ta­ja­na

22.10.2019 19:19
Tilaajille
Mielipide Jyrki Saarenpää

Lu­ki­jal­ta: Hä­vit­tä­jät tärkeä osa puo­lus­tus­jär­jes­tel­määm­me

22.10.2019 08:51
Lukijalta: Turvaton maaseutu
Mielipide Pentti Sääskilahti

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­ton maa­seu­tu

19.10.2019 12:53
Liikkumattomuus ja liika lääkitys maksavat miljardeja
Mielipide Tauno Lauri

Liik­ku­mat­to­muus ja liika lää­ki­tys mak­sa­vat mil­jar­de­ja

07.10.2019 07:45
Markus Hemmilä on johtanut Rovaniemellä yli 200 miljoonan euron rahavirtoja: "Nämä rahat voisi käyttää paremminkin"

Markus Hemmilä on joh­ta­nut Ro­va­nie­mel­lä yli 200 mil­joo­nan euron ra­ha­vir­to­ja: "Nämä rahat voisi käyttää pa­rem­min­kin"

30.09.2019 07:30
Kanadan Torontossa kiistellään lasten rokottamisesta – Naapurimaassa Yhdysvalloissa on meneillään pahin tuhkarokkoepidemia sitten vuoden 1992

Kanadan To­ron­tos­sa kiis­tel­lään lasten ro­kot­ta­mi­ses­ta – Naa­pu­ri­maas­sa Yh­dys­val­lois­sa on me­neil­lään pahin tuh­ka­rok­ko­epi­de­mia sitten vuoden 1992

29.09.2019 16:43
Turistisesongit ja väestön ikääntyminen rasittavat terveydenhoitoa Inarissa

Tu­ris­ti­se­son­git ja väestön ikään­ty­mi­nen ra­sit­ta­vat ter­vey­den­hoi­toa Ina­ris­sa

19.09.2019 20:06
Kuntien hätä on yhteinen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kuntien hätä on yh­tei­nen

18.09.2019 08:04
Imetyksen haasteet eivät koske pelkästään ensisynnyttäjiä – Edellisen imetyskierroksen ongelmat saattavat ahdistaa uuden vauvan kanssa

Ime­tyk­sen haas­teet eivät koske pel­käs­tään en­si­syn­nyt­tä­jiä – Edel­li­sen ime­tys­kier­rok­sen on­gel­mat saat­ta­vat ah­dis­taa uuden vauvan kanssa

16.09.2019 18:33
Mirja Söderman menetti hajuaistinsa kertarysäyksellä eikä haista enää mitään – Säännöllinen hajuharjoittelu tuo avun monille

Mirja Sö­der­man menetti ha­ju­ais­tin­sa ker­ta­ry­säyk­sel­lä eikä haista enää mitään – Sään­nöl­li­nen ha­ju­har­joit­te­lu tuo avun monille

16.09.2019 08:10
Krooninen kipu vei kemiläiseltä Anne Tervaniemeltä, 36, työkyvyn ja uskon terveyspalveluihin – Kipulääkäreistä on pulaa ja hoito on usein sirpaleista

Kroo­ni­nen kipu vei ke­mi­läi­sel­tä Anne Ter­va­nie­mel­tä, 36, työ­ky­vyn ja uskon ter­veys­pal­ve­lui­hin – Ki­pu­lää­kä­reis­tä on pulaa ja hoito on usein sir­pa­leis­ta

13.09.2019 07:00
Rovaniemellä ei pääse lääkärin vastaanotolle tarpeeksi nopeasti, Lapin aluehallintovirasto odottaa kaupungilta toimia

Ro­va­nie­mel­lä ei pääse lää­kä­rin vas­taan­otol­le tar­peek­si no­peas­ti, Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to odottaa kau­pun­gil­ta toimia

12.09.2019 10:24