Talous
Viimeisin 12 tuntia
Yritys voi saada koronatukipäätöksen muutamassa päivässä – Valtiokonttori on palkannut hakemusten käsittelyyn yli 70 uutta virkamiestä

Yritys voi saada ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sen muu­ta­mas­sa päi­väs­sä – Val­tio­kont­to­ri on pal­kan­nut ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn yli 70 uutta vir­ka­mies­tä

07:00 0
Lukijalta: Bioenergia odottaa koronan jälkeistä nousua
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Bio­ener­gia odottaa koronan jäl­keis­tä nousua

05:45 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Finnairilta saattaa olla luvassa lisää pettymyksen aihetta Kemille ja Kajaanille – reitit olleet jo pitkään heikkoja

Finn­ai­ril­ta saattaa olla luvassa lisää pet­ty­myk­sen aihetta Kemille ja Ka­jaa­nil­le – reitit olleet jo pitkään heik­ko­ja

03.07.2020 20:02 2
Tilaajille
Ruotsin talous on kärsinyt koronakriisistä yhtä pahasti kuin muiden Pohjoismaiden – "Rajoitustoimet eivät ensisijaisesti ohjaa ihmisten käyttäytymistä, vaan pelko"

Ruotsin talous on kär­si­nyt ko­ro­na­krii­sis­tä yhtä pahasti kuin muiden Poh­jois­mai­den – "Ra­joi­tus­toi­met eivät en­si­si­jai­ses­ti ohjaa ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä, vaan pelko"

02.07.2020 11:46 0
Kemijärven talousohjelma etenee, mutta korona sekoitti laskut – Tavoitteena viiden miljoonan pysyvät säästöt kolmessa vuodessa

Ke­mi­jär­ven ta­lous­oh­jel­ma etenee, mutta korona se­koit­ti laskut – Ta­voit­tee­na viiden mil­joo­nan pysyvät säästöt kol­mes­sa vuo­des­sa

01.07.2020 15:55 1
Tilaajille
Pienpanimojen etämyynti ei odotuksista huolimatta edennyt kevään aikana – kansanedustaja pettyi, yrittäjän mielestä aika loppuu syksyllä

Pien­pa­ni­mo­jen etä­myyn­ti ei odo­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta edennyt kevään aikana – kan­san­edus­ta­ja pettyi, yrit­tä­jän mie­les­tä aika loppuu syk­syl­lä

30.06.2020 11:13 0
Tilaajille
Päivittäistavarakauppa vetänyt poikkeusoloissa hyvin – Pienten kauppojen myynti vähentynyt edelleen

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa vetänyt poik­keus­olois­sa hyvin – Pienten kaup­po­jen myynti vä­hen­ty­nyt edel­leen

30.06.2020 08:16 0
5 000 suomalaisyritystä on vetäytynyt vientitoiminnasta koronakriisin vuoksi

5 000 suo­ma­lais­yri­tys­tä on ve­täy­ty­nyt vien­ti­toi­min­nas­ta ko­ro­na­krii­sin vuoksi

25.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Segway PT:n piti mullistaa ihmisten liikkumisen, nyt sen tuotanto lopetetaan

Segway PT:n piti mul­lis­taa ih­mis­ten liik­ku­mi­sen, nyt sen tuo­tan­to lo­pe­te­taan

24.06.2020 14:27 0
Ministerit eri linjoilla turpeen suhteen – ympäristöministeri Mikkonen muistuttaa hallitusohjelman vähintään-sanasta

Mi­nis­te­rit eri lin­joil­la turpeen suhteen – ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen muis­tut­taa hal­li­tus­oh­jel­man vä­hin­tään-sa­nas­ta

23.06.2020 17:29 0
Asiantuntija Nokian jätti-irtisanomisista Ranskassa: "Erikoinen tilanne olisi, jos ei voisi henkilöstömäärää vähentää, vaan sen tulisi aina olla sama"

Asian­tun­ti­ja Nokian jät­ti-ir­ti­sa­no­mi­sis­ta Rans­kas­sa: "E­ri­koi­nen tilanne olisi, jos ei voisi hen­ki­lös­tö­mää­rää vä­hen­tää, vaan sen tulisi aina olla sama"

23.06.2020 13:45 0
Fivalta viimein lupa: Lähi-Tapiolan Juha Koponen sai valvojalta pitkän odotuksen jälkeen hyväksynnän aloittaa pääjohtajana

Fivalta viimein lupa: Lä­hi-Ta­pio­lan Juha Koponen sai val­vo­jal­ta pitkän odo­tuk­sen jälkeen hy­väk­syn­nän aloit­taa pää­joh­ta­ja­na

17.06.2020 15:01 0
Kokoomusvaltuutetun satiirinen puhe nosti myrskyn, Heikki Autto myöntää tyylin epäonnistuneen

Ko­koo­mus­val­tuu­te­tun sa­tii­ri­nen puhe nosti myrs­kyn, Heikki Autto myöntää tyylin epä­on­nis­tu­neen

17.06.2020 13:51 4
Tilaajille
Niinistö kaipaa keskustelua kestävästä taloudenpidosta – "Järkeeni ei mahdu, että rahaa voisi luoda tyhjästä loputtomiin"

Nii­nis­tö kaipaa kes­kus­te­lua kes­tä­väs­tä ta­lou­den­pi­dos­ta – "Jär­kee­ni ei mahdu, että rahaa voisi luoda tyh­jäs­tä lo­put­to­miin"

16.06.2020 15:13 1
Kuinka kova Suomen talouden syöksy on? – Katso hallituksen tiedotustilaisuus tästä 11.00

Kuinka kova Suomen ta­lou­den syöksy on? – Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus tästä 11.00

16.06.2020 10:11 0
Rovaniemen kriisi syvenee, verokorotukset ja säästöjen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja tehokkaat toimenpiteet on syytä ottaa käyttöön"

Ro­va­nie­men kriisi sy­ve­nee, ve­ro­ko­ro­tuk­set ja sääs­tö­jen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja te­hok­kaat toi­men­pi­teet on syytä ottaa käyt­töön"

15.06.2020 19:12 5
Tilaajille
Lukijalta: Urheiluseura ahdingosta paremmaksi
Lukijalta Mielipide Kaarlo Kantola

Lu­ki­jal­ta: Ur­hei­lu­seu­ra ah­din­gos­ta pa­rem­mak­si

15.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Maamme oli hetken maailman suurin puutalojen viejä – Suomeen jäi alle 10 prosenttia tyyppitaloista, joilla hankittiin tonneittain kahvia, kankaita ja kivihiiltä

Maamme oli hetken maail­man suurin puu­ta­lo­jen viejä – Suomeen jäi alle 10 pro­sent­tia tyyp­pi­ta­lois­ta, joilla han­kit­tiin ton­neit­tain kahvia, kan­kai­ta ja ki­vi­hiil­tä

13.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Pontikalta haisevien käsidesien syynä raaka-ainepula – "Mekin olemme jossain vaiheessa joutuneet käyttämään valmistuksessa epäpuhtaampaa etanolia"

Pon­ti­kal­ta hai­se­vien kä­si­de­sien syynä raa­ka-ai­ne­pu­la – "Mekin olemme jossain vai­hees­sa jou­tu­neet käyt­tä­mään val­mis­tuk­ses­sa epä­puh­taam­paa eta­no­lia"

12.06.2020 21:13 0
Tilaajille
"Vaikutus Suomen talouteen myönteinen", suuri valiokunta toteaa EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista – Suomi vaatii neuvotteluissa pienempää ja lainapanoitteisempaa elvytystä

"Vai­ku­tus Suomen ta­lou­teen myön­tei­nen", suuri va­lio­kun­ta toteaa EU:n 750 mil­jar­din euron el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – Suomi vaatii neu­vot­te­luis­sa pie­nem­pää ja lai­na­pa­noit­tei­sem­paa el­vy­tys­tä

12.06.2020 16:58 0