talous
Kuukausi
Lapin sairaalat säästävät – yksityinen sparraa julkista sektoria
Pääkirjoitus

Lapin sai­raa­lat sääs­tä­vät – yk­si­tyi­nen sparraa jul­kis­ta sek­to­ria

09.11.2019 04:30
Posion seurakunta pyrkii kimppaan taloushallinnossa

Posion seu­ra­kun­ta pyrkii kimp­paan ta­lous­hal­lin­nos­sa

08.11.2019 17:22
Matkailun odotukset yhä korkealla - talouden laskusuhdanne varjostaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun odo­tuk­set yhä kor­keal­la - ta­lou­den las­ku­suh­dan­ne var­jos­taa tu­le­vai­suut­ta

31.10.2019 21:46
Wahlroos antaa kyytiä Rinteen hallitukselle: "Yhtään julkista menoa ei leikata, eikä yksikään ammattiyhdistykselle epämieluisa työmarkkinauudistus etene"

Wahl­roos antaa kyytiä Rinteen hal­li­tuk­sel­le: "Yhtään jul­kis­ta menoa ei lei­ka­ta, eikä yk­si­kään am­mat­ti­yh­dis­tyk­sel­le epä­mie­lui­sa työ­mark­ki­na­uu­dis­tus etene"

22.10.2019 10:00
Kuntien köyhäinavulle on nyt kysyntää – Vaikeudet ovat isot, mutta hankalaa on ollut aiemminkin, Savukosken kunnanjohtajalle tulee mieleen 1990-luvun alun lama

Kuntien köy­häin­avul­le on nyt ky­syn­tää – Vai­keu­det ovat isot, mutta han­ka­laa on ollut aiem­min­kin, Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le tulee mieleen 1990-lu­vun alun lama

21.10.2019 21:55
Kemijärvi haluaa pienentää toimintakatetta

Ke­mi­jär­vi haluaa pie­nen­tää toi­min­ta­ka­tet­ta

21.10.2019 20:16
Olli Rehn kirjoitti eurokriisin opetuksia viisi kesälomaansa Puulaveden rannalla: " Eurosta on tehtävä iskunkestävä ennen seuraavaa taantumaa"

Olli Rehn kir­joit­ti eu­ro­krii­sin ope­tuk­sia viisi ke­sä­lo­maan­sa Puu­la­ve­den ran­nal­la: " Eurosta on tehtävä is­kun­kes­tä­vä ennen seu­raa­vaa taan­tu­maa"

21.10.2019 13:00
Seitsemällä Lapin kunnalla on köyhäinavulle nyt kysyntää – Velkaantuminen kiihtyy ja samalla paineet verojen korottamiseen ja palvelujen karsimiseen kasvavat

Seit­se­mäl­lä Lapin kun­nal­la on köy­häin­avul­le nyt ky­syn­tää – Vel­kaan­tu­mi­nen kiihtyy ja samalla paineet verojen ko­rot­ta­mi­seen ja pal­ve­lu­jen kar­si­mi­seen kas­va­vat

19.10.2019 07:00
Vanhemmat
Näkökulma: Rakennusalalta kylmää kyytiä hallituksen työllisyystavoitteelle – ala työllistää jopa 10 000 ihmistä vähemmän ensi vuonna

Nä­kö­kul­ma: Ra­ken­nus­alal­ta kylmää kyytiä hal­li­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teel­le – ala työl­lis­tää jopa 10 000 ihmistä vä­hem­män ensi vuonna

15.10.2019 15:16
Sodankylä paikkaa uhkaavaa talouden upposukellusta

So­dan­ky­lä paikkaa uh­kaa­vaa ta­lou­den up­po­su­kel­lus­ta

09.10.2019 17:55
Maailman suurimpaan tuulipuistoon Perämeren länsirannikolle julkistettiin 0,5–1 miljardin investointi

Maail­man suu­rim­paan tuu­li­puis­toon Pe­rä­me­ren län­si­ran­ni­kol­le jul­kis­tet­tiin 0,5–1 mil­jar­din in­ves­toin­ti

09.10.2019 16:29
Rovaniemen organisaatiouudistus etenee – rahavaikeudet valtuuston tiedoksi

Ro­va­nie­men or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tus etenee – ra­ha­vai­keu­det val­tuus­ton tie­dok­si

07.10.2019 20:54
Savukoski aloittaa yt-neuvottelut – kunnalla on noin 70 työntekijää

Sa­vu­kos­ki aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – kun­nal­la on noin 70 työn­te­ki­jää

07.10.2019 20:25
Valtiovarainministeriö heikensi talousennustettaan: Kasvu hidastuu lähivuosina alle prosenttiin ja työllisyystavoite karkaa ilman uusia toimia

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö hei­ken­si ta­lou­sen­nus­tet­taan: Kasvu hi­das­tuu lä­hi­vuo­si­na alle pro­sent­tiin ja työl­li­syys­ta­voi­te karkaa ilman uusia toimia

07.10.2019 14:11
Suomen Pankin alavireinen talousennuste: näköpiirissä vain hyvin vaimeaa kasvua

Suomen Pankin ala­vi­rei­nen ta­lou­sen­nus­te: nä­kö­pii­ris­sä vain hyvin vaimeaa kasvua

03.10.2019 12:02
Rovaniemen taloudenpito tuottaa yhä vaikeuksia – kaupunginjohtaja esittää, että hintoja korotetaan entisestään

Ro­va­nie­men ta­lou­den­pi­to tuottaa yhä vai­keuk­sia – kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­tää, että hintoja ko­ro­te­taan en­ti­ses­tään

02.10.2019 15:44
OP aloittaa taas yhteistoimintaneuvottelut – nyt vähennystarve voi koskea 290 työtehtävää OP Ryhmän keskusyhteisössä

OP aloit­taa taas yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – nyt vä­hen­nys­tar­ve voi koskea 290 työ­teh­tä­vää OP Ryhmän kes­kus­yh­tei­sös­sä

01.10.2019 12:05
Työryhmä ehdottaa kotitalouden luottojen määrän sitomista vuosituloihin – "Alhainen korkotaso ei kannusta säästämään vaan velkaantumaan"

Työ­ryh­mä eh­dot­taa ko­ti­ta­lou­den luot­to­jen määrän si­to­mis­ta vuo­si­tu­loi­hin – "Al­hai­nen kor­ko­ta­so ei kan­nus­ta sääs­tä­mään vaan vel­kaan­tu­maan"

01.10.2019 11:54
Mielipide Matti Torvinen

Har­ki­ten ja yh­teis­työs­sä eteen­päin

01.10.2019 05:55
Lumilinnan risavuosi painaa Kemin Matkailu Oy:n taloutta - "Ennustan plussaa"

Lu­mi­lin­nan ri­sa­vuo­si painaa Kemin Mat­kai­lu Oy:n ta­lout­ta - "En­nus­tan plus­saa"

26.09.2019 20:48