talous
Kuukausi
Lukijalta: Avohakkuusta päättää metsänomistaja, ei mielikuva
Mielipide Samuli Kokkoniemi

Lu­ki­jal­ta: Avo­hak­kuus­ta päättää met­sä­no­mis­ta­ja, ei mie­li­ku­va

22.01.2020 12:11
Outokumpu paransi loppuvuoden tulosnäkymiään – osake lähti nousukiitoon pörssissä

Ou­to­kum­pu paransi lop­pu­vuo­den tu­los­nä­ky­miään – osake lähti nou­su­kii­toon pörs­sis­sä

20.01.2020 10:23
Kemijärven taloutta paikataan säästämällä palveluista, suurimmat säästöt liittyvät sote-palveluihin ja koulujen yhdistämiseen

Ke­mi­jär­ven ta­lout­ta pai­ka­taan sääs­tä­mäl­lä pal­ve­luis­ta, suu­rim­mat säästöt liit­ty­vät so­te-pal­ve­lui­hin ja kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­seen

14.01.2020 20:43
Lukijalta: Holding-yhtiöllä lisää rahaa Kemille?
Mielipide Juha Puro

Lu­ki­jal­ta: Hol­ding-yh­tiöl­lä lisää rahaa Ke­mil­le?

03.01.2020 06:42
Pääkirjoitus: Kuntakenttä jähmettyi eikä isoja muutoksia valmistella, koska pallo on maan hallituksella.

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­kent­tä jäh­met­tyi eikä isoja muu­tok­sia val­mis­tel­la, koska pallo on maan hal­li­tuk­sel­la.

02.01.2020 18:30
Pääkirjoitus: Kansa jakaantuu kahtia ilotulitteiden paukuttelussa. Osa haluaa kieltää, toiset vastustavat kieltoa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kansa ja­kaan­tuu kahtia ilo­tu­lit­tei­den pau­kut­te­lus­sa. Osa haluaa kiel­tää, toiset vas­tus­ta­vat kieltoa

30.12.2019 19:05
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Selvitysmies vaatii Lapin sairaanhoitopiirille paremman kopterin ja lääkärin mukaan. Samaan aikaan sairaanhoitopiiri yrittää hillitä menojen kasvua.

Pää­kir­joi­tus: Sel­vi­tys­mies vaatii Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le pa­rem­man kop­te­rin ja lää­kä­rin mukaan. Samaan aikaan sai­raan­hoi­to­pii­ri yrittää hillitä menojen kasvua.

21.12.2019 14:21
Enontekiön kunnanhallitus esittää valtuustolle alijäämäistä budjettia – kunnanjohtaja antaa talouden kunnostamiselle viisi vuotta aikaa

Enon­te­kiön kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le ali­jää­mäis­tä bud­jet­tia – kun­nan­joh­ta­ja antaa ta­lou­den kun­nos­ta­mi­sel­le viisi vuotta aikaa

29.11.2019 14:02
KL: Pertti Yliniemen Pallas Rakennuksen talousvaikeudet jatkuvat edelleen – aliurakoitsijat ovat reagoineet maksuviiveisiin

KL: Pertti Yli­nie­men Pallas Ra­ken­nuk­sen ta­lous­vai­keu­det jat­ku­vat edel­leen – ali­ura­koit­si­jat ovat rea­goi­neet mak­su­vii­vei­siin

29.11.2019 10:52
OpusCapitasta piti tulla Postille menestystarina – Sitten tapahtui jotain odottamatonta ja lopulta tappiot olivat yli 40 miljoonaa euroa

Opus­Ca­pi­tas­ta piti tulla Pos­til­le me­nes­tys­ta­ri­na – Sitten ta­pah­tui jotain odot­ta­ma­ton­ta ja lopulta tappiot olivat yli 40 mil­joo­naa euroa

29.11.2019 06:00
Jussi Pihlava saavutti selviä säästöjä polttoainelaskussa hybridiautolla ja jakaa nyt vinkkinsä muillekin

Jussi Pihlava saa­vut­ti selviä sääs­tö­jä polt­to­ai­ne­las­kus­sa hyb­ri­di­au­tol­la ja jakaa nyt vink­kin­sä muil­le­kin

23.11.2019 08:00
Tilaajille
Lapin sairaalat säästävät – yksityinen sparraa julkista sektoria
Pääkirjoitus

Lapin sai­raa­lat sääs­tä­vät – yk­si­tyi­nen sparraa jul­kis­ta sek­to­ria

09.11.2019 04:30
Posion seurakunta pyrkii kimppaan taloushallinnossa

Posion seu­ra­kun­ta pyrkii kimp­paan ta­lous­hal­lin­nos­sa

08.11.2019 17:22
Matkailun odotukset yhä korkealla - talouden laskusuhdanne varjostaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun odo­tuk­set yhä kor­keal­la - ta­lou­den las­ku­suh­dan­ne var­jos­taa tu­le­vai­suut­ta

31.10.2019 21:46
Wahlroos antaa kyytiä Rinteen hallitukselle: "Yhtään julkista menoa ei leikata, eikä yksikään ammattiyhdistykselle epämieluisa työmarkkinauudistus etene"

Wahl­roos antaa kyytiä Rinteen hal­li­tuk­sel­le: "Yhtään jul­kis­ta menoa ei lei­ka­ta, eikä yk­si­kään am­mat­ti­yh­dis­tyk­sel­le epä­mie­lui­sa työ­mark­ki­na­uu­dis­tus etene"

22.10.2019 10:00
Kuntien köyhäinavulle on nyt kysyntää – Vaikeudet ovat isot, mutta hankalaa on ollut aiemminkin, Savukosken kunnanjohtajalle tulee mieleen 1990-luvun alun lama

Kuntien köy­häin­avul­le on nyt ky­syn­tää – Vai­keu­det ovat isot, mutta han­ka­laa on ollut aiem­min­kin, Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le tulee mieleen 1990-lu­vun alun lama

21.10.2019 21:55
Kemijärvi haluaa pienentää toimintakatetta

Ke­mi­jär­vi haluaa pie­nen­tää toi­min­ta­ka­tet­ta

21.10.2019 20:16
Olli Rehn kirjoitti eurokriisin opetuksia viisi kesälomaansa Puulaveden rannalla: " Eurosta on tehtävä iskunkestävä ennen seuraavaa taantumaa"

Olli Rehn kir­joit­ti eu­ro­krii­sin ope­tuk­sia viisi ke­sä­lo­maan­sa Puu­la­ve­den ran­nal­la: " Eurosta on tehtävä is­kun­kes­tä­vä ennen seu­raa­vaa taan­tu­maa"

21.10.2019 13:00
Seitsemällä Lapin kunnalla on köyhäinavulle nyt kysyntää – Velkaantuminen kiihtyy ja samalla paineet verojen korottamiseen ja palvelujen karsimiseen kasvavat

Seit­se­mäl­lä Lapin kun­nal­la on köy­häin­avul­le nyt ky­syn­tää – Vel­kaan­tu­mi­nen kiihtyy ja samalla paineet verojen ko­rot­ta­mi­seen ja pal­ve­lu­jen kar­si­mi­seen kas­va­vat

19.10.2019 07:00
Näkökulma: Rakennusalalta kylmää kyytiä hallituksen työllisyystavoitteelle – ala työllistää jopa 10 000 ihmistä vähemmän ensi vuonna

Nä­kö­kul­ma: Ra­ken­nus­alal­ta kylmää kyytiä hal­li­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teel­le – ala työl­lis­tää jopa 10 000 ihmistä vä­hem­män ensi vuonna

15.10.2019 15:16