Suomen hallitus
Viimeisin 4 tuntia
Vastaanottoyksikön johtaja: Maahanmuuttovirasto on valmiina vastaanottamaan turvapaikanhakijoita Kreikasta, mikäli toimeksianto tulee

Vas­taan­ot­to­yk­si­kön joh­ta­ja: Maa­han­muut­to­vi­ras­to on val­mii­na vas­taan­ot­ta­maan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Krei­kas­ta, mikäli toi­mek­si­an­to tulee

18:40
Viimeisin 24 tuntia
LM:n tiedot: Hallitus kaavailee muutoksia turvapaikkarahaston käyttöön – Välimeren turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvitaan 13 miljoonaa euroa

LM:n tiedot: Hal­li­tus kaa­vai­lee muu­tok­sia tur­va­paik­ka­ra­has­ton käyt­töön – Vä­li­me­ren tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­toon tar­vi­taan 13 mil­joo­naa euroa

06:00
Viikko
Hallitus vahvistaa koronakriisin johtamista – Pääministeri Marin " Tieto ei ole kulkenut sillä tavoin kuin olisi pitänyt "

Hal­li­tus vah­vis­taa ko­ro­na­krii­sin joh­ta­mis­ta – Pää­mi­nis­te­ri Marin " Tieto ei ole kul­ke­nut sillä tavoin kuin olisi pitänyt "

01.04.2020 12:16
Mielipide Hannes Manninen

Nä­kö­kul­ma: Suomen on oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 06:30
Sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta aiotaan luopua väliaikaisesti koronaviruksen takia

Sakon muun­to­ran­gais­tus­ten ja eh­dot­to­mien van­keus­ran­gais­tus­ten täy­tän­töön­pa­nos­ta aiotaan luopua vä­li­ai­kai­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

31.03.2020 17:22
Hallitus pidentää koulujen sulkemista ja etäopetusta kuukaudella – Koulujen aikainen aloittaminen syksyllä on yksi vaihtoehto

Hal­li­tus pi­den­tää kou­lu­jen sul­ke­mis­ta ja etä­ope­tus­ta kuu­kau­del­la – Kou­lu­jen ai­kai­nen aloit­ta­mi­nen syk­syl­lä on yksi vaih­to­eh­to

30.03.2020 20:45
Hallitus koolla iltapäivällä – päätöksiä odotetaan poikkeustoimien jatkosta

Hal­li­tus koolla il­ta­päi­väl­lä – pää­tök­siä odo­te­taan poik­keus­toi­mien jat­kos­ta

30.03.2020 13:04
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: Malttia ja em­pa­tiaa ko­ro­na­vi­rus­kes­kus­te­luun

30.03.2020 11:58
Lukijalta: Tuhoaako Suomi kansantaloutensa koronavirushysteriassa?
Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Tu­hoaa­ko Suomi kan­san­ta­lou­ten­sa ko­ro­na­vi­rus­hys­te­rias­sa?

27.03.2020 10:12
Hallitus kertoo tänään Suomen koronavirustilanteesta – katso lähetys suorana tästä

Hal­li­tus kertoo tänään Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso lähetys suorana tästä

27.03.2020 09:45
Kuukausi ja vanhemmat
Palvelualat tarvitsevat käteistä kassaansa heti – kokoomuksen Mykkänen: "Hallituksen yrityspaketti on tehoton, arvonlisäverot on palautettava heti"

Pal­ve­lu­alat tar­vit­se­vat kä­teis­tä kas­saan­sa heti – ko­koo­muk­sen Myk­kä­nen: "Hal­li­tuk­sen yri­tys­pa­ket­ti on te­ho­ton, ar­von­li­sä­ve­rot on pa­lau­tet­ta­va heti"

26.03.2020 12:16
Kommentti: Hallitus lykkäsi ikävimmät uutiset poliisin kerrottavaksi
Kolumni Matti Posio

Kom­ment­ti: Hal­li­tus lykkäsi ikä­vim­mät uutiset po­lii­sin ker­rot­ta­vak­si

26.03.2020 11:07
Hallitus järjestää koronaviruksen tilannekatsauksen kello 11 – katso tilaisuus suorana tästä

Hal­li­tus jär­jes­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen kello 11 – katso ti­lai­suus suorana tästä

26.03.2020 10:59
Eristäminen alkanee huomenna – poliisi näkyy Uudenmaan rajoilla, puolustusvoimat tulee apuun liikennevalvontaan

Eris­tä­mi­nen alkanee huo­men­na – poliisi näkyy Uu­den­maan ra­joil­la, puo­lus­tus­voi­mat tulee apuun lii­ken­ne­val­von­taan

26.03.2020 08:29
THL:n tuoreet tiedot: Koronaepidemian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa

THL:n tuoreet tiedot: Ko­ro­na­epi­de­mian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa ja heistä 3 600 te­ho­hoi­toa

25.03.2020 15:55
Noutoruoka voi estää konkurssin, mutta ei tuo yrittäjille elantoa – "Kotiin ei tilata viinilasillista"

Nou­to­ruo­ka voi estää kon­kurs­sin, mutta ei tuo yrit­tä­jil­le elantoa – "Kotiin ei tilata vii­ni­la­sil­lis­ta"

25.03.2020 15:08
Tilaajille
Viikonloppuna moni asia voi olla toisin – ravintolat ovat kiinni ja Uusimaa kenties erityksissä jopa juhannukseen saakka

Vii­kon­lop­pu­na moni asia voi olla toisin – ra­vin­to­lat ovat kiinni ja Uusimaa kenties eri­tyk­sis­sä jopa ju­han­nuk­seen saakka

25.03.2020 08:35
Hallitus esitti ravintoloita suljettavaksi kesään asti – ruuan ulosmyynti on sallittu, mutta alkoholin myynti ravintoloista pääosin loppumassa

Hal­li­tus esitti ra­vin­to­loi­ta sul­jet­ta­vak­si kesään asti – ruuan ulos­myyn­ti on sal­lit­tu, mutta al­ko­ho­lin myynti ra­vin­to­lois­ta pääosin lop­pu­mas­sa

24.03.2020 19:44
Kulmuni sijaistaisi Marinia, Marin Niinistöä – päätöksenteon toimintakykyä turvataan nyt niin eduskunnan etätöillä kuin ministerien rotaatiosuunnitelmalla

Kulmuni si­jais­tai­si Ma­ri­nia, Marin Nii­nis­töä – pää­tök­sen­teon toi­min­ta­ky­kyä tur­va­taan nyt niin edus­kun­nan etä­töil­lä kuin mi­nis­te­rien ro­taa­tio­suun­ni­tel­mal­la

24.03.2020 15:31
Pääministeri: Hallitukselta tulee eduskunnalle esitys ravintoloiden sulkemisesta, myös Uudenmaan eristämistä valmistellaan

Pää­mi­nis­te­ri: Hal­li­tuk­sel­ta tulee edus­kun­nal­le esitys ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta, myös Uu­den­maan eris­tä­mis­tä val­mis­tel­laan

24.03.2020 15:01