Sote-uudistus
Viimeisin 24 tuntia
Lappi sai loton päävoiton verran rahaa sote-uudistukseen valmistautumista varten, mutta miten miljoonat käytetään?

Lappi sai loton pää­voi­ton verran rahaa so­te-uu­dis­tuk­seen val­mis­tau­tu­mis­ta varten, mutta miten mil­joo­nat käy­te­tään?

06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Rakennetaan yhdessä Lapin sote-malli
Lukijalta Mielipide Markus Lohi

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­ne­taan yhdessä Lapin so­te-mal­li

06:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus tar­vi­taan

06:15 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-lait sel­keyt­tä­vät Län­si-Poh­jan ti­lan­net­ta

06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Hemminki

Lu­ki­jal­ta: Roi­fo­bian liet­son­taa Län­si-Poh­jas­sa

05:30 0
Tilaajille
Kunnanjohtaja Mauri Posio hakee virkavapaata Keminmaassa – valittiin vetämään sote-rakenneuudistusta

Kun­nan­joh­ta­ja Mauri Posio hakee vir­ka­va­paa­ta Ke­min­maas­sa – va­lit­tiin ve­tä­mään so­te-ra­ken­neuu­dis­tus­ta

06.07.2020 20:02 0
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Jussi-Pekka Rode

Lu­ki­jal­ta: Opis­ke­lu­huol­toa ei tule siirtää so­te-maa­kun­tiin

06.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallitus haluaa purkaa ulkoistettujen sotepalveluiden jättisopimukset, Länsi-Pohjassa päättäjät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä perustuslakiin ja EU-direktiiviin

Hal­li­tus haluaa purkaa ul­kois­tet­tu­jen so­te­pal­ve­lui­den jät­ti­so­pi­muk­set, Län­si-Poh­jas­sa päät­tä­jät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä pe­rus­tus­la­kiin ja EU-di­rek­tii­viin

05.07.2020 14:31 0
LM-kysely: Lähes kaksi kolmasosaa sairaanhoitopiireistä tyytyväisiä yksityistämisrajoituksiin sote-mallissa – Länsi-Pohja ja Kainuu joutuisivat purkamaan ulkoistuksia

LM-ky­se­ly: Lähes kaksi kol­mas­osaa sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä tyy­ty­väi­siä yk­si­tyis­tä­mis­ra­joi­tuk­siin so­te-mal­lis­sa – Län­si-Poh­ja ja Kainuu jou­tui­si­vat pur­ka­maan ul­kois­tuk­sia

04.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lapin sote-maakunnan yllä on synkkä luottamuspulan varjo
Pääkirjoitus

Lapin so­te-maa­kun­nan yllä on synkkä luot­ta­mus­pu­lan varjo

03.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa järjestetään mielenilmaus ja kerätään nimiä oman keskussairaalan puolesta

Län­si-Poh­jas­sa jär­jes­te­tään mie­len­il­maus ja ke­rä­tään nimiä oman kes­kus­sai­raa­lan puo­les­ta

01.07.2020 18:30 1
Tilaajille
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 20:10 0
Kuukausi ja vanhemmat
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­tam­me täl­lais­ta so­te-esi­tys­tä

30.06.2020 10:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-ul­kois­tuk­set hei­ken­tä­vät hoidon laatua

16.06.2020 12:12 0
Tilaajille
Meri-Lappi ristiaallokossa – Sote-uudistuksen jälkeen Länsi-Pohjan yksityinen ympärivuorokautinen yhteispäivystys ei ole mahdollista

Me­ri-Lap­pi ris­ti­aal­lo­kos­sa – So­te-uu­dis­tuk­sen jälkeen Län­si-Poh­jan yk­si­tyi­nen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen yh­teis­päi­vys­tys ei ole mah­dol­lis­ta

15.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Sote -ulkoistukset saa mitätöidä painavista yhteiskunnallisista perusteista – maakunnille ei tule sakkoja

Sote -ul­kois­tuk­set saa mi­tä­töi­dä pai­na­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta pe­rus­teis­ta – maa­kun­nil­le ei tule sakkoja

15.06.2020 14:40 1
Meri-Lapin sotea uhkaa alasajo ja merilappilaisia sote-lasku
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Me­ri-La­pin sotea uhkaa alasajo ja me­ri­lap­pi­lai­sia so­te-las­ku

15.06.2020 14:12 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan terveyspalveluiden ulkoistusta uhkaa mitätöinti – Hallituksen sote-uudistus lähtee lausuntokierrokselle

Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lui­den ul­kois­tus­ta uhkaa mi­tä­töin­ti – Hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tus lähtee lau­sun­to­kier­rok­sel­le

15.06.2020 10:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­teel­lis­ta kor­rup­tio­ta ter­vey­den­huol­los­sa

10.06.2020 13:52 0
Tilaajille