Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuukausi
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 20:10 0
"Tässä oli talvisodan henkeä" – Koronainfoon tulleiden kyselyjen määrä on laskenut, eivätkä Länsi-Pohjassa havaitut tapaukset ole lisänneet yhteydenottoja

"Tässä oli tal­vi­so­dan henkeä" – Ko­ro­na­in­foon tul­lei­den ky­se­ly­jen määrä on las­ke­nut, eivätkä Län­si-Poh­jas­sa ha­vai­tut ta­pauk­set ole li­sän­neet yh­tey­den­ot­to­ja

27.06.2020 15:13 0
Kansliapäällikkö Varhila: Hoivakotien vierailurajoituksiin palataan kesän lopulla

Kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin pa­la­taan kesän lopulla

19.06.2020 06:00 3
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:25 0
Vanhemmat
Koronaa jäljittävä mobiilisovellus käyttöön arviolta elokuun aikana – koronavirusepidemia on edelleen hidastunut Suomessa

Koronaa jäl­jit­tä­vä mo­bii­li­so­vel­lus käyt­töön ar­viol­ta elokuun aikana – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia on edel­leen hi­das­tu­nut Suo­mes­sa

04.06.2020 12:19 0
Analyysi: Maski on kannanotto siinä missä vaate on aate – Suomessa poliittinen johto näyttää esimerkkiä olemalla käyttämättä maskia

Ana­lyy­si: Maski on kan­nan­ot­to siinä missä vaate on aate – Suo­mes­sa po­liit­ti­nen johto näyttää esi­merk­kiä ole­mal­la käyt­tä­mät­tä maskia

02.06.2020 14:22 0
Tilaajille
STM esittää, että maskeja ja muita suojavarusteita hankitaan sadalla miljoonalla eurolla lisää – "Varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä"

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

25.05.2020 14:11 0
Koronatestejä tehdään lähes puolet vähemmän kuin kapasiteettia olisi – "Testeille ei yksinkertaisesti ole ollut niin paljoa tarvetta"

Ko­ro­na­tes­te­jä tehdään lähes puolet vä­hem­män kuin ka­pa­si­teet­tia olisi – "Tes­teil­le ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole ollut niin paljoa tar­vet­ta"

28.04.2020 20:01 0
Analyysi: STM:n maskikohussa purkautuvat kansliapäällikkökisan jännitteet – Puoluetaustojen lisäksi törmäävät johtamistyylit

Ana­lyy­si: STM:n mas­ki­ko­hus­sa pur­kau­tu­vat kans­lia­pääl­lik­kö­ki­san jän­nit­teet – Puo­lue­taus­to­jen lisäksi tör­mää­vät joh­ta­mis­tyy­lit

24.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Yksityisten hoivakotien varautuminen epidemiatilanteisiin on kunnan vastuulla – "Lainsäädännöllistä varautumista koskevaa velvoitetta ei ole"

Yk­si­tyis­ten hoi­va­ko­tien va­rau­tu­mi­nen epi­de­mia­ti­lan­tei­siin on kunnan vas­tuul­la – "Lain­sää­dän­nöl­lis­tä va­rau­tu­mis­ta kos­ke­vaa vel­voi­tet­ta ei ole"

08.04.2020 14:09 0
Asiantuntijat: Sosiaali- ja terveysministeriön käsitys koronan tarttuvuudesta taksissa on virheellinen

Asian­tun­ti­jat: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön käsitys koronan tart­tu­vuu­des­ta tak­sis­sa on vir­heel­li­nen

06.04.2020 15:09 0
Kymmeniä yhteydenottoja Taksiliittoon, tieto koronasta salataan kuljettajilta: ”Tilanne on sellainen, jota olemme pelänneet”

Kym­me­niä yh­tey­den­ot­to­ja Tak­si­liit­toon, tieto ko­ro­nas­ta sa­la­taan kul­jet­ta­jil­ta: ”Ti­lan­ne on sel­lai­nen, jota olemme pe­län­neet”

04.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Happi ei Suomessa lopu, mutta pullonkaulaksi voivat osoittautua pullot – lääkehapen tuotantoa valmistaudutaan lisäämään epidemiahuippua varten

Happi ei Suo­mes­sa lopu, mutta pul­lon­kau­lak­si voivat osoit­tau­tua pullot – lää­ke­ha­pen tuo­tan­toa val­mis­tau­du­taan li­sää­mään epi­de­mia­huip­pua varten

03.04.2020 19:00 0
Milloin tämä eristys loppuu? – STM:n ylijohtaja kertoo, koska koronarajoitusten purkamisesta voidaan alkaa edes keskustella ja mikä este poistuisi ensimmäisenä

Milloin tämä eristys loppuu? – STM:n yli­joh­ta­ja kertoo, koska ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta voidaan alkaa edes kes­kus­tel­la ja mikä este pois­tui­si en­sim­mäi­se­nä

03.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta perjantaina kello 14.30 – katso tilaisuus tästä

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön tie­do­tus­ti­lai­suus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta per­jan­tai­na kello 14.30 – katso ti­lai­suus tästä

20.03.2020 14:15 0
Kansliapäällikkö Varhila: "Vielä ei näytä siltä, että Suomessa on lisääntyvää tehohoitopiikkiä" – Kymmenkunta ihmistä tällä hetkellä sairaalahoidossa

Kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: "Vielä ei näytä siltä, että Suo­mes­sa on li­sään­ty­vää te­ho­hoi­to­piik­kiä" – Kym­men­kun­ta ihmistä tällä het­kel­lä sai­raa­la­hoi­dos­sa

14.03.2020 13:51 0
"Lääkärin lisääminen helikopteriin toisi kustannuksia ilman merkittävää lisähyötyä" –Vastuulääkärin mielestä lääkärin läsnäolo ei ole välttämätöntä

"Lää­kä­rin li­sää­mi­nen he­li­kop­te­riin toisi kus­tan­nuk­sia ilman mer­kit­tä­vää li­sä­hyö­tyä" –Vas­tuu­lää­kä­rin mie­les­tä lää­kä­rin läs­nä­olo ei ole vält­tä­mä­tön­tä

20.12.2019 14:57 0
Tilaajille
Selvitysmies veisi Lapin lääkintähelikopterilta valtion avustuksen, jos lääkäripäivystystä ei saada aikaiseksi

Sel­vi­tys­mies veisi Lapin lää­kin­tä­he­li­kop­te­ril­ta valtion avus­tuk­sen, jos lää­kä­ri­päi­vys­tys­tä ei saada ai­kai­sek­si

17.12.2019 19:48 0
Tilaajille
Länsi-Pohja on tehnyt voitavansa, mutta riittääkö se? Ministeriön mukaan synnytystoiminnan poikkeusluvan ehdot eivät täyty

Län­si-Poh­ja on tehnyt voi­ta­van­sa, mutta riit­tää­kö se? Mi­nis­te­riön mukaan syn­ny­tys­toi­min­nan poik­keus­lu­van ehdot eivät täyty

17.12.2019 17:59 0
Tilaajille
Hallitus purkaa terveyskeskusten hoitojonoja ensi vuonna 70 miljoonalla eurolla – valtionavustuksella palkataan muun muassa lisää lääkäreitä

Hal­li­tus purkaa ter­veys­kes­kus­ten hoi­to­jo­no­ja ensi vuonna 70 mil­joo­nal­la eurolla – val­tion­avus­tuk­sel­la pal­ka­taan muun muassa lisää lää­kä­rei­tä

15.10.2019 14:44 0