Sosiaali- ja terveyshuolto
Ministeri Krista Kiuru neuvoi kuntia säilyttämään terveyskeskukset – Sote-uudistus eduskuntaan vuoden loppuun mennessä

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru neuvoi kuntia säi­lyt­tä­mään ter­veys­kes­kuk­set – So­te-uu­dis­tus edus­kun­taan vuoden loppuun men­nes­sä

17.02.2020 16:56
Yrittäjien puheenjohtaja Mäkynen: Hoitotakuun tiukennus tarvitsee onnistuakseen yritysten ja järjestöjen tuottamia palveluja

Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Mä­ky­nen: Hoi­to­ta­kuun tiu­ken­nus tar­vit­see on­nis­tuak­seen yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen tuot­ta­mia pal­ve­lu­ja

07.02.2020 12:06
Henkirikosten määrä laskee mutta syyt pysyvät samoina

Hen­ki­ri­kos­ten määrä laskee mutta syyt pysyvät samoina

05.02.2020 07:35
Laki 0,7 hoitajamitoituksesta annetaan torstaina eduskunnalle: "Vihdoinkin parannuksia vanhusten hoitoon"

Laki 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta an­ne­taan tors­tai­na edus­kun­nal­le: "Vih­doin­kin pa­ran­nuk­sia van­hus­ten hoi­toon"

04.02.2020 22:04
Esperi Care siirtyy Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen – taustalla yrityksen huono taloustilanne

Esperi Care siirtyy Danske Bankin, Il­ma­ri­sen ja SEB:n omis­tuk­seen – taus­tal­la yri­tyk­sen huono ta­lous­ti­lan­ne

03.02.2020 12:24
Yksi terapiakerta voi tuoda riittävän avun – Kertaterapiassa asiakas valitsee, paljonko terapiaa tarvitsee

Yksi te­ra­pia­ker­ta voi tuoda riit­tä­vän avun – Ker­ta­te­ra­pias­sa asiakas va­lit­see, pal­jon­ko te­ra­piaa tar­vit­see

24.01.2020 06:00
Tilaajille
Väitös: Sote-palveluja kannattaa keskittää – yhteen kokoaminen vaatisi lainsäädännön muutosta

Väitös: So­te-pal­ve­lu­ja kan­nat­taa kes­kit­tää – yhteen ko­koa­mi­nen vaatisi lain­sää­dän­nön muu­tos­ta

01.12.2019 13:56
Asiantuntijat huolissaan Mehiläisen Pihlajalinna-kaupan vaikutuksesta valinnanvapauteen, kilpailuun ja hintoihin – "Pitää ehkä maksaa itse enemmän lääkärilaskua"

Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan Me­hi­läi­sen Pih­la­ja­lin­na-kau­pan vai­ku­tuk­ses­ta va­lin­nan­va­pau­teen, kil­pai­luun ja hin­toi­hin – "Pitää ehkä maksaa itse enemmän lää­kä­ri­las­kua"

05.11.2019 16:32

Posion so­te-las­kuun Co­ro­na­rial­le yl­lät­tä­vä korotus

22.10.2019 12:48
Kaikukortin käyttö alkoi Rovaniemellä – Kortti tarjoaa vähävaraisille pääsyn kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kai­ku­kor­tin käyttö alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kortti tarjoaa vä­hä­va­rai­sil­le pääsyn kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin

16.10.2019 14:21
Sallan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät yhden katon alle –  sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan haasteellisena tavoitteena palveluille on se, että asiakkaat saataisiin hoidettua oikea-aikaisesti oikeassa paikassa

Sallan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät yhden katon alle – so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jan mukaan haas­teel­li­se­na ta­voit­tee­na pal­ve­luil­le on se, että asiak­kaat saa­tai­siin hoi­det­tua oi­kea-ai­kai­ses­ti oi­keas­sa pai­kas­sa

15.10.2019 07:58
Pula hoitajista todellinen
Mielipide Millariikka Rytkönen

Pula hoi­ta­jis­ta to­del­li­nen

09.10.2019 07:00