Sodankylä
Viikko
Sompio-lehti: Kevitsan kaivos ei myönnä eikä kiellä koronatapausta

Som­pio-leh­ti: Ke­vit­san kaivos ei myönnä eikä kiellä ko­ro­na­ta­paus­ta

01.04.2020 13:18
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19
Sodankylän kunta aloittaa kouluruoan jakamisen, "mikäli perhe katsoo sen välttämättömäksi"

So­dan­ky­län kunta aloit­taa kou­lu­ruoan ja­ka­mi­sen, "mikäli perhe katsoo sen vält­tä­mät­tö­mäk­si"

31.03.2020 11:58
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Sokliko toisi töitä?

31.03.2020 06:17

So­dan­ky­län kunta lo­pet­taa pai­kal­lis­lii­ken­teen vuorot tois­tai­sek­si – koronan ai­heut­ta­man poik­keus­ti­lan aikana pai­kal­lis­lii­ken­teel­lä ei ole ollut yhtään käyt­tä­jää

27.03.2020 13:33
Kuukausi
Korona ajaa kuntia lomauttamaan henkilöstöään – Rovaniemi pyrkii sijoittamaan uusiin tehtäviin niitä, joiden työnteko on estynyt, Sodankylä saattaa aloittaa yt-neuvottelut

Korona ajaa kuntia lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­töään – Ro­va­nie­mi pyrkii si­joit­ta­maan uusiin teh­tä­viin niitä, joiden työn­te­ko on es­ty­nyt, So­dan­ky­lä saattaa aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

25.03.2020 18:34
"Verkkokaupan kysyntä on monikymmenkertaistunut" – Osa ruokakaupoista ottaa epidemian vuoksi käyttöön kotiinkuljetuksen Lapissa

"Verk­ko­kau­pan kysyntä on mo­ni­kym­men­ker­tais­tu­nut" – Osa ruo­ka­kau­pois­ta ottaa epi­de­mian vuoksi käyt­töön ko­tiin­kul­je­tuk­sen Lapissa

19.03.2020 21:08

So­dan­ky­län kou­lu­lai­sil­le suo­si­tus jäädä kotiin, opetus jatkuu kou­luis­sa ja etänä

16.03.2020 08:30
Koulurakennuksen katto lähti liikkeelle Sodankylässä – alue eristetty romahtamisvaaran vuoksi

Kou­lu­ra­ken­nuk­sen katto lähti liik­keel­le So­dan­ky­läs­sä – alue eris­tet­ty ro­mah­ta­mis­vaa­ran vuoksi

12.03.2020 19:15
Sodankylässä halutaan erottaa kunnanhallitus – tilapäisen valiokunnan perustaminen käsitellään ensi viikolla

So­dan­ky­läs­sä ha­lu­taan erottaa kun­nan­hal­li­tus – ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan pe­rus­ta­mi­nen kä­si­tel­lään ensi vii­kol­la

12.03.2020 16:15
Isot kunnat hyödyntävät pienempien vuodeosastoja ruuhkahuippujen aikana – Sodankylä tarjoaa paikkoja rovaniemeläisille, torniolaisia viedään influenssakaudella Simoon

Isot kunnat hyö­dyn­tä­vät pie­nem­pien vuo­de­osas­to­ja ruuh­ka­huip­pu­jen aikana – So­dan­ky­lä tarjoaa paik­ko­ja ro­va­nie­me­läi­sil­le, tor­nio­lai­sia viedään inf­luens­sa­kau­del­la Simoon

05.03.2020 06:30
Rovaniemi varautuu ohjaamaan potilaita Sodankylän hyvinvointikeskukseen – "Kyse on tilapäisestä ratkaisusta"

Ro­va­nie­mi va­rau­tuu oh­jaa­maan po­ti­lai­ta So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen – "Kyse on ti­la­päi­ses­tä rat­kai­sus­ta"

04.03.2020 10:29
Vanhemmat
Sauli Niinistö vierailee Sodankylässä torstaina – kuntalaisia kuljetetaan bussikyydillä tapaamaan tasavallan presidenttiä

Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee So­dan­ky­läs­sä tors­tai­na – kun­ta­lai­sia kul­je­te­taan bus­si­kyy­dil­lä ta­paa­maan ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä

03.03.2020 11:23
Sivutieltä tullut henkilöauto törmäsi toisen auton kylkeen Viitostiellä Kairalan ja Orajärven välillä

Si­vu­tiel­tä tullut hen­ki­lö­au­to törmäsi toisen auton kylkeen Vii­tos­tiel­lä Kai­ra­lan ja Ora­jär­ven välillä

02.03.2020 20:21
Presidentti Sauli Niinistö vierailee ensi viikolla Sodankylässä ja Inarissa

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee ensi vii­kol­la So­dan­ky­läs­sä ja Ina­ris­sa

27.02.2020 11:39
Kolmannes koko maan malminetsinnästä keskittyy Sodankylään  – työllistää laajalla skaalalla aina ruokapalveluita myöten

Kol­man­nes koko maan mal­min­et­sin­näs­tä kes­kit­tyy So­dan­ky­lään – työl­lis­tää laa­jal­la skaa­lal­la aina ruo­ka­pal­ve­lui­ta myöten

24.02.2020 18:30
Tilaajille
Pienkone laskeutui Sodankylän Seipäjärvelle odottamaan parempaa lentosäätä – kone juuttui järven pinnalla olleeseen sohjoon ja vedettiin irti kelkoilla

Pien­ko­ne las­keu­tui So­dan­ky­län Sei­pä­jär­vel­le odot­ta­maan pa­rem­paa len­to­sää­tä – kone juuttui järven pin­nal­la ol­lee­seen sohjoon ja ve­det­tiin irti kel­koil­la

21.02.2020 08:49
Pertti Lamberg nimitetty AA Sakatti Mining Oy:n johtoon – geologi aloittaa yhtiön toimitusjohtajana kesäkuussa

Pertti Lamberg ni­mi­tet­ty AA Sakatti Mining Oy:n johtoon – geologi aloit­taa yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ke­sä­kuus­sa

19.02.2020 15:54
Mystinen hätälähetinilmoitus Sodankylässä – Pelastuslaitoksen kelkkapartio etsi hätäkutsun lähettäjää tunturissa

Mys­ti­nen hä­tä­lä­he­tin­il­moi­tus So­dan­ky­läs­sä – Pe­las­tus­lai­tok­sen kelk­ka­par­tio etsi hä­tä­kut­sun lä­het­tä­jää tun­tu­ris­sa

18.02.2020 21:38
Vaatteiden ja kenkien tarjonta kuihtuu Sodankylässä – Verkkokaupat ja pitkät tilausajat kurittavat paikallista vaatekauppaa

Vaat­tei­den ja kenkien tar­jon­ta kuihtuu So­dan­ky­läs­sä – Verk­ko­kau­pat ja pitkät ti­laus­ajat ku­rit­ta­vat pai­kal­lis­ta vaa­te­kaup­paa

18.02.2020 20:00