Sodankylä
Vainajan luita löytyi rakennustyömaalta Sodankylässä

Vai­na­jan luita löytyi ra­ken­nus­työ­maal­ta So­dan­ky­läs­sä

29.08.2019 11:38
Verikuu harmaan kelon pinnassa

Verikuu harmaan kelon pin­nas­sa

14.08.2019 20:13
Kiinalaiset kullan perässä Lapissa

Kii­na­lai­set kullan perässä Lapissa

14.08.2019 17:07
Puolan kalastajia oppia onkimassa

Puolan ka­las­ta­jia oppia on­ki­mas­sa

11.07.2019 14:12
Mökki tuhoutui tulipalossa Sodankylässä, palossa ei tullut henkilövahinkoja

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­läs­sä, palossa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

24.06.2019 13:06

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la en­nä­tys­ylei­sö – jopa 31 000 kävijää

17.06.2019 11:57
Elokuvan moniottelija  Kent Jones sai ensimmäisen kutsun Sodankylän elokuvajuhlille jo edesmenneeltä taiteelliselta johtajalta Peter von Baghilta

Elo­ku­van mo­ni­ot­te­li­ja Kent Jones sai en­sim­mäi­sen kutsun So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­le jo edes­men­neel­tä tai­teel­li­sel­ta joh­ta­jal­ta Peter von Bag­hil­ta

14.06.2019 18:23
Maanpaossa elävä iranilaisohjaaja Mohsen Makhmalbaf löysi politiikkaa tehokkaamman työkalun "Älä riko peiliä, jos et pidä kuvajaisestasi"

Maan­paos­sa elävä ira­ni­lais­oh­jaa­ja Mohsen Makh­mal­baf löysi po­li­tiik­kaa te­hok­kaam­man työ­ka­lun "Älä riko peiliä, jos et pidä ku­va­jai­ses­ta­si"

14.06.2019 18:14
Elokuvaohjaaja Arnaud Desplechin oppimallia ei taideta lisätä Suomen eikä Ranskan hallitusohjelmaan

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Arnaud Desp­lec­hin op­pi­mal­lia ei taideta lisätä Suomen eikä Ranskan hal­li­tus­oh­jel­maan

13.06.2019 20:27
Palvelutalo Hannuksenkartanon sisäilmaa tutkitaan Sodankylässä – mahdollisia vaurioita etsitään avaamalla rakenteita

Pal­ve­lu­ta­lo Han­nuk­sen­kar­ta­non si­sä­il­maa tut­ki­taan So­dan­ky­läs­sä – mah­dol­li­sia vau­rioi­ta et­si­tään avaa­mal­la ra­ken­tei­ta

03.05.2019 10:18
Sodankylän elokuvajuhlat täyttyy taas alan suurnimistä – ohjelmistossa rakkaustarinoita ja kokeellista elokuvaa

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat täyttyy taas alan suur­ni­mis­tä – oh­jel­mis­tos­sa rak­kaus­ta­ri­noi­ta ja ko­keel­lis­ta elo­ku­vaa

29.04.2019 11:30
Sodankylä joutuu palauttamaan yhteisöveroja 879 000 euroa – kunnan taloutta joudutaan tasapainottamaan, säästötoimenpiteet suunnitteilla

So­dan­ky­lä joutuu pa­laut­ta­maan yh­tei­sö­ve­ro­ja 879 000 euroa – kunnan ta­lout­ta jou­du­taan ta­sa­pai­not­ta­maan, sääs­tö­toi­men­pi­teet suun­nit­teil­la

22.03.2019 15:57
Poikkijoen päiväkodin lattiamateriaaleista löytyi VOC-vaurioita Sodankylässä, korjaus halutaan aloittaa nopeasti

Poik­ki­joen päi­vä­ko­din lat­tia­ma­te­riaa­leis­ta löytyi VOC-vau­rioi­ta So­dan­ky­läs­sä, korjaus ha­lu­taan aloit­taa no­peas­ti

15.03.2019 16:09
Sodankylän kunta osti Tankavaaran luontokeskuksen ja vuokraa sen matkailuyrittäjälle

So­dan­ky­län kunta osti Tan­ka­vaa­ran luon­to­kes­kuk­sen ja vuokraa sen mat­kai­lu­yrit­tä­jäl­le

06.03.2019 14:37

So­dan­ky­lä toivoo kai­vos­yh­tiöil­tä ra­hal­li­sia si­joi­tuk­sia kunnan kai­vos­ra­has­toon

12.02.2019 16:33
Helikopteri pakkasessa

He­li­kop­te­ri pak­ka­ses­sa

28.01.2019 13:32

So­dan­ky­lä ja Muonio yh­dis­tä­vät ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­teh­tä­vien hoi­ta­mi­sen – vas­tuu­kun­nak­si So­dan­ky­lä

14.12.2018 11:48
150-tonnari Taika

150-ton­na­ri Taika

19.11.2018 12:00

So­dan­ky­län An­sa­jo­kok­sen kun­tou­tu­mis­yk­sik­kö muuttaa uusiin ti­loi­hin Esperin hoi­va­ko­ti Kel­lok­kaa­seen

08.10.2018 16:44

Su­ku­pol­vet op­pi­maan ja toi­mi­maan yhdessä pai­kal­li­ses­ti – So­dan­ky­läs­sä ke­hi­te­tään Ko­ti­seu­tu­lii­ton uutta osal­lis­ta­vaa toi­min­ta­mal­lia

26.09.2018 14:32